Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Exodus

Exodus 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bunien e saf ni kan k’ad ko ra’en mak’ef, purple, nge row e ir e ra ngongliyed fapi madan e prist riy nib gamog, ni yad ma yin’ ko ngiyal’ ni yad ma pigpig u lan fa Gin ba Thothup. Ra ngongliyed e pi mad ko prist rok Aron ni bod ni yog SOMOL rogon ngak Moses.
2Ra ngongliyed fare efod ko mad ni wech; nge bunu’en e saf nib ra’en mak’ef, purple, nge row; nge tret nib gol.
3Ra pirdi’iyed e gol ngari gilgith miyad th’ab nrib achig radan ngar yin’ed u fithik’ fare gi mad ni wech nge nga fithik’ fapi bunu’en e saf ni kan k’ad nib ra’en mak’ef, purple, nge row.
4Ra ngongliyed l’agruw i gafan fare mad ni efod ngar puthuyed nga ba’ ni m’on nge ba’ ni tomur u pon nruw raba’, ya nge yag ni ngu’un m’ag.
5Ma fare gi leed nrib fel’ i lifith e ku ra nongliyed ko fare gi mad, min puthuy ko fare mad ni efod nge par ni ta’ab mad.
6Ra fal’eged rogon fapi malang ni onyx ngar gaded ba yil’ i gol u ba’ ni tanggin; mar kired ni bfel’ ya’an fithingan fa ragag nge l’agruw i pumo’on ni fak Jakob ngay.
7Ra ted nga daken e gaf u pon fare mad ni efod, ni aram e be gagyelnag fa ragag nge l’agruw i ganong rok yu Israel, nri bod rogon nike yog SOMOL ngak Moses.
8Ra ngongliyed fare gi mad nma tay e prist nga daken ngorngoren nga ta’ab mit i n’en nni ngongliy fare mad ni efod ngay, mu kun sisyunag ni ta’reb rogon.
9Re gi mad nem e ni duguy u lukngun nta’reb ga’ngin radan nga n’umngin, ni mereb e inch n’umngin ma mereb e inch radan.
10Ra gabdiyed aningeg thal i malang nib tolang puluwon nga daken fare gi mad: thal ni som’on e reb e malang ni ruby, topaz, nge garnet;
11ma thal ni l’agruw e reb e malang ni emerald, sapphire, nge diamond;
12ma thal ni dalip e reb e malang ni turquoise, agate, nge reb e amethyst;
13ma thal ni aningeg e reb e malang ni beryl, carnelian, nge reb e jasper. Pi malang ney e nni ayliy nga tagil’ nib gol.
14Ra reb fa ragag nge l’agruw i malang ma kan ker fithingan reb fapi pumo’on ni fak Jakob nga daken, ya pow riy ni be gagyel’nag fa ragag nge l’agruw i ganong nu Israel.
15Fare gi mad u ngorngorey e ra ngongliyed yuyil’ i chen riy nib gol, ni kan l’ang ni bod e aw.
16Ra ngongliyed ko gol l’agruw i tagil’, nge l’agruw i luwaw nib gol. Miyad tay fa gal luwaw nga taban u balay ngu taban u balay fare gi mad nu daken ngorngorey.
17Ra m’aged fagal yil’ i chen nib gol ko fa gal luwaw
18miyad m’ag taban fa gal yil’ i chen ko fa gali tagil’ e malang, ni aram rogon nra gabdiyed u m’on ko fare gafan lik’ipon fare mad ni efod.

19Miyad ngongliy l’agruw i luwaw ko gol ngar gabdiyed ko gal ni but’ i tabthungen fagi mad u daken ngarngorey, u ba’ ni langgin u mirichlen nib migid ko fare efod.
20Mu ku ra ngongliyed l’agruw e luwaw nib gol ngku ra gabdiyed nga ba’ ni m’on nib kanboch nga but’ ko fa gal yang i gaf u lik’ipon fare mad ni efod, ma bay buchuuw nga daken fare leed ni kan l’ang nrib fel’.
21Bod rogon ni yog SOMOL ngak Moses e aram rogon nra m’aged fa pi luwaw ni bay ko fare gi mad nu daken ngorngorey ko fa tinef e luwaw ni bay ko fare efod nga bayil’ i gaf nib ra’en mak’ef, ya nge par fagi mad u daken ngorngorey ni bay nga daken fare gi leed ndabi mul.
22Fare wuru e mad nib n’uw ni yima yin’ nga tanggin fare efod e ni ngongliy ko bunu’en e saf ni kan k’ad ko ra’en ma’kef.
23Fa gin luwan lolgey e kan’ip bang e mad nga rochlen ni nge dabi mogchoth.
24Pagon fathal ni wuru’ e mad e kan nip’ ko mad ni wech nge bunu’en e saf ni kan k’ad ko ra’en mak’ef, purple, nge row ni ya’an e pi pomegranate, mi nin’ e yochi bel nib gol u thilthilin, nri bod rogon ni yog SOMOL ngak Moses.
27Ra ngongliyed e pi kenggin e mad ni fen Aron nge pi pumo’on ni fak,
28nge fare turban, urwach, nge yuler i zubong nni ngongliy ko mad ni wech,
29nge fare gi leed nni ngongliy ko mad ni wech nge bunu’en e saf ni kan k’ad ko ra’en ma’kef, purple, nge row ma kan sisyunag ni bfel’ ya’an, ni bod ni yog SOMOL rogon ngak Moses.
30Ra ngongliyed ba madalia ko gol, mi ni ker yu bugithin nga daken ni be ga’ar: “Kan ognag ngak SOMOL.”
31Ra m’aged nga m’on ko fare turban nga ba yil’ i gaf ni kan l’ang nib ra’en ma’kef, ni bod rogon nike yog SOMOL ngak Moses ni ngan rin’.
32Gubin e maruwel ko fare Tent u p’eowchen SOMOL e kan mu’nag. Girdi’ nu Israel e kar ngongliyed gubin ban’en riy nri bod rogon ni yog SOMOL ngak Moses ni ngan rin.
33Ra feked fare Tent i yib ngak Moses nge gubin tatalin, fapi lam, pi chayem, pi dubchey, pi rumog, nge pi ayal riy,
34fare gi upong ni keru’ e saf ni pumo’on ni kan k’ad ko row; nge bang e upong ni keru’ e kaming; nge fare gi kateng;
35nge fare Kahol ko M’ag ni bay fa gali yang i malang u langgin ni kan yoloy e motochiyel nga daken, nge mat riy, nge upongen;
36fare tebel nge gubin tatalin, nge fare flowa ni kan pi’ ni maligach ngak Got;
37nge fare tagil’ e magal nib gol, nge pi magal riy, nge gubin tatalin, nge gapgep ni fen fapi magal;
38nge fare altar nib gol; nge fare gapgep ni fen e mathiy; nge fapi incense ni bfel’ bon; nge fare gi kateng ni fen langan e mab ko fare Tent;

39nge fare altar ni bronze, nge fare gi waya riy ni kub bronze, nge mat’ riy, nge gubin tatalin; nge fa raba’ i dabiy; nge ayal riy;
40fa yungi kateng ni yoror nge fa yuley i rumog riy nge pi ayal riy; fare gi kateng ni fen e rungrung ko gin yima yib riy nge gaf riy; pin’en nma mang yuluy riy; nge gubin tatalin langgin fare Tent;
41nge fapi madan e prist nrib gamog ni ngu’ur chuwgad ngay u lan e Gin ni ba Thothup — nge fapi mad nib tabgul rok Aron ni prist nge pi pumo’on ni fak.
42Piyu Israel e kar mu’ niged urngin e pi maruwel ney ni bod rogon nike yog SOMOL ngak Moses.
43Me fal’eg Moses i yaliy gubin fa pin’em ni kar ngongliyed me guy ni kar ngongliyed ni karikan rogon ni yog SOMOL. Ma aram me fal’eg Moses wa’athrad.