Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hosea

Hosea 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagahanggap ang Efraim ug hangin ug nagasunod sa hangin sa sidlakan. Nagpadayon siya sa pagpakaylap sa mga bakak ug kabangis. Naghimo sila ug kasabotan uban sa Asiria ug nagdalag lana sa olibo ngadto sa Ehipto.
2Adunay sumbong si Yahweh batok sa Juda ug silotan niya si Jacob sa iyang gibuhat; pagabalsan niya siya sa iyang mga nabuhat.
3Gikuptan ni Jacob ang tikod sa iyang igsoon didto sa tagoangkan, nakiglayog siya sa Dios sa iyang pagkahamtong.
4Nakiglayog siya sa anghel ug midaog. Mihilak siya ug mihangyo sa iyang pabor. Nahimamat niya ang Dios didto sa Betel; ug didto nakigsulti ang Dios kaniya.
5Mao kini si Yahweh, ang Dios nga pangulo sa kasundalohang anghel; “Yahweh” ang ngalan nga itawag kaniya.
6Busa balik sa inyong Dios. Tipigi ang matinud-anong kasabotan ug hustisya, ug paabot nga mapinadayonon sa inyong Dios.
7Ang mga magpapatigayon nagdala ug tikasan nga mga timbangan; gihigugma nila ang pagpangilad.
8Miingon si Efraim, “Nahimo gayod ako nga adunahan kaayo; nakakaplag ako ug bahandi alang sa akong kaugalingon. Dili sila makakaplag ug kalapasan nganhi kanako sa tanan nakong gibuhat, bisan unsa nga sala.”
9“Ako si Yahweh nga inyong Dios gikan sa yuta sa Ehipto. Himoon ko nga magpuyo kamo pagbalik sa mga tolda, sama sa mga adlaw sa gitakda nga kasaulogan.
10Nagsulti ako sa mga propeta, ug gihatagan ko sila ug daghang mga panan-awon alang kaninyo. Nagahatag ako ug mga sambingay pinaagi sa mga kamot sa mga propeta
11Kung adunay pagkadaotan sa Gilead, sigurado gayod nga walay pulos ang mga tawo. Naghalad sila ug torong baka didto sa Gilgal; ang ilang mga halaran mahisama sa mga tinapok nga bato diha sa mga tudling sa kaumahan.
12Mikagiw si Jacob didto sa yuta sa Aram; mitrabaho si Israel; ug nagbantay siyag pundok sa mga karnero aron makabaton ug asawa.
13Gidala ni Yahweh pagawas sa Ehipto ang Israel, ug giatiman sila pinaagi sa propeta.
14Gipasuko ni Efraim sa mapait si Yahweh. Busa biyaan sa Ginoo ang iyang dugo ug ibalik ang kaulawan ngadto kaniya.