Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Oseas

Oseas 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Efraín-dulemar unnila burwa-goledba gudidimalad, dad-nakwedsik-burwa-goled-sorba gudidimalad. Aka bur bule emar-wionaigusdamalad, bane-bane gakanginbi gudimalad. Asiria-dulemarbo igar mesdidamalad, Egipto-dulemarga olivo-gwallu ukdidamarbalid.”
2Oseas weyob sogded: “Bab-Jehová, Judá-dulemargi yolenonikoed, Jacob, e-ichakwadaedba sabsur-odurdaklegoed, e-ibmar-isgana-imaksadba sabsur-odurdaklegoed.
3Jacob, gwaluleged-iduale, bato sapibeneggi e-ia-yamosad. Degine, bato uka-selebagwadgi, Bab-Dummadbo gala-maada nagusad.
4Baliwiturbo bengusgusad, baliwiturgi obicha gusad. Jacob, ise-boale baliwiturga sognaigusad: ‘Wile be an-dakye.’ Ar Bab-Dummadi Betel-neggweburgi Jacob-abingusad, agine Jacobʼbo sunmaksad.
5Jacob, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikadbo sunmaksad. A-Bab-Dummadi, Bab-Jehováʼye nugad.
6Israel-dulemar, ar bemardina, be-Bab-Dummadse be gannar dagergebed, sabgued be oyogergebed, igar-napiragwad be imakergebed, Bab-Dummadgi-bensuli be nanaergebbalid.”
7Bab-Dummad Israel-dulemarga sogded: “Bemar Canaán-dulemar-ibmar-ukmaladyobid. Ar we-dulemar, gadi emar-yardakmalad, yamo nibir-isganagi dulemarga ibmar-wilubsadamalad.
8Efraín-dulemar na san-bule-bule-sunmakmalad. Weyob sogmalad: ‘Ibiyobi an ibmar-ibedga gusa, ibmar-bukidar an nikad. Dule gwen angi isgued amiosulid, degine, an-arbadiidgi dule gwen isgued amiosurbalid.’
9”Ar bemar Egipto-yargi-bukwamalad-akale, bato ani an bemar-Bab-Dummadid. Gannar dordoneggi-megmalaga an bemar-imakoed. Igi nega-dulesulidganba an bemar-imaksagusa, deyob an bemar-imakoed.
10Ani an anga-gayaburba-barsogmaladba an bemarga sunmaksad. Wemar bukidar-negburgan-dakega an imaksad. Wemarbali an burbar-sunmaklegedgi an sunmaksad.
11”Israel-dulemar-Galaad-yargi-gudimalad dule-isgumaladid. Gilgalʼye-neg-nugadse naddamalad, agi, moli-bebe-nikad oburgwedamalad, adi, e-bab-dummadyob-imaklemaladga ogumakar ukegar. Agala, e-aila-matusurmalad bela an ei bibisgoed, e-nainugi e-aila-akwamarbi-omilede an imakoed.”
12Oseas weyob sogded: “Be-dad-Jacob, Aram-yarse wakite gusad, agi ome-nikuega sibad-wawaad-edarbedgi arbas gusad.
13Bab-Jehováʼdi, Egipto-yargi Israel-dulemar-onogegala, degi, amar-akwebaligala, dule-e-gayaburba-barsoged ebusgusad,
14Degi-inigwele, Efraín-dulemar e-Bab-Jehová-ourwega imaksamalad, Bab-Dummad-sae-itogega imaksamalad. Agala, Bab-Jehováʼdi, wemar emar-ablis-eosmalad-nukad sabsur-odurdakoed. E-isgumaladba na dukin odurdaklemaloed.”