Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛflaiũ buiↄ yãlìamazi, Isailiↄ mↄafilikɛ̀kɛmɛɛ, Yudaↄ lɛ́ pãmɛɛ zɛ́a lↄ baa ma Náaide pↄ́ ma kua adoa.
2Ɛflaiũ buiↄ ì ĩ́ana mↄ́mↄ, aaìↄ kpálɛkɛ ĩ́ampuui, sã́sãyã ń yãpãsĩo ì kↄ̃́ ń guu. Aaì kↄ̃ yãma ń Asiliↄ, aaì gɛ́ Egipi ń nísio.
3Dii yãvĩ ń Yudaↄ, a Yakↄbu buiↄ dàa wínɛ́ ń musu, i fĩabonɛ́ ń yãkɛawa.
4Yakↄbu dↄ̀ a vĩ̀i gbatoewa a da nɛasakpɛu. Kɛ́ à zↄ̃ↄkũ̀, à dɛ̃ɛkà ń Luao,
5à dɛ̃ɛkà ń aà malaikao à dɛ̃ɛnɛ̀, à ↄ́ↄlↄ̀ à sùuugbɛ̀awà. À kpàaũaànↄ Bɛtɛli, ↄ̃ à yã'òaànↄ we.
6Aà tↄ́n Dii, Dii Lua Zĩgↄ̃deɛ.
7Ápiↄ sↄ̃, à su á Luawa, àↄ kú ń gbɛ̃kɛo ń yãkɛa a zɛ́wao, á wɛ́ iↄ dↄ á Luazi gↄↄpii.
8Laatana ìↄ kiloo vãi kũa, gbɛ̃blea mɛ́ ì kɛɛ̀ na.
9Ɛflaiũ buiↄ mɛ̀: Wa kɛ ↄdeↄ ũ, wa gↄ̃ àizɛɛdeↄ ũ. Wá ↄdapi yã́i wa wá yãvãi ge duuna eo.
10Mámɛmaa Dii á Lua, ma á bↄ́lɛ Egipiɛ. Má tó à ɛa àↄ ku zwã̀akpɛↄ guu lↄɛ, lá i kɛ dikpɛ zĩ́wa.
11Ma yãdà ãnabiↄnɛ, mámɛ má tò aa wɛ́punguↄ è dasi, ↄ̃ aa yã'ò gbɛ̃́ↄnɛ ń yáasio.
12Lá Galadadeↄ zɛ̀ ń tã́a yã́o, aa gↄ̃̀ pã sĩanaɛ. Lá Giligalideↄ ì sa'o ń zuswanao, an sa'okĩiↄ gↄ̃nɛ́ gbɛ̀zɛↄ ũ bugbɛuɛ.
13Yakↄbu bàalɛ̀ gɛ̀ Sili bùsuu, Isaili zↄblè we nↄwɛɛlɛa yã́ musu, nↄ yã́ musu ↄ̃ à dã́dãkɛ̀.
14Dii tò ãnabi bↄ̀ ń Isailiↄ Egipi, ↄ̃ à ń dã́dãkɛ̀ ãnabipi sabai.
15Ɛflaiũ buiↄ Dii pↄ fɛ̀lɛɛ̀ maamaaɛ. Dii a to an gbɛ̃dɛa yã́ wí ń musuɛ, i fĩabonɛ́ sa pↄ́ aa kàagu yã́i.