Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una dina ai Debora bona Barak Abinaom ese ane ta e abia, ini e abia toma:
2Hahekau taudia ese Israel e hakaudia dainai, Bona Israel taudia ese idia muridiai e raka mai ura-kwalimudia ida dainai, Iehova ba hanamoa!
3Pavapava e, a kamonai! Lohia e, a hakala! Lau ane baina abia, Iehova ena; Iehova, Israel Diravana, baina hanamoa egu ane ai.
4Iehova e, Seiri amo o tore isi negana ai, Edom tanona amo o raka lasi negana ai, Tanobada na e heude-heude, Guba na e marere, Oibe, ori amo medu e diho.
5Ororo na e laga Iehova vairanai, Sinai bunai e laga Iehova, Israel Diravana, vairanai.
6Samgara, Anata natuna, ena nega ai, Bona laele ena nega ai, Laolao daladia korikoridia asie rakalai; Laolao taudia na uda daladia amo e laolaova.
7Hanua maraḡidia vada e vahu Israel ai, Ela bona oi Debora o tore isi; Israel sinana na heto o gini tore.
8Dirava matamatadia e abidia hidi, Bena tuari e vara, hanua ikoukoudia ai; Bena Israel ena gerebu hani bogaragidiai Kesi ta eiava io ta e hedinarai a?
9Israel oreadia e hakaudia lasi taudia name imodaidia, Idia na Israel taudia bogaragidia amo e raka lasi mai ura-kwalimudia ida. Iehova ba hanamoa.
10Doniki kurokurodia ai o guimu taumui, ba gwauraia, hedinarai, Geda udunadia ai o helaimu taumui, ba gwauraia hedinarai, Dala ai o rakamu taumui, ba herevalaia.
11Ranu gabudia ai e kiri heboumu hahinedia gadodia a kamonai, Unuseni ai danu Iehova ena siahu karadia e herevalaimu, Ena kara maoromaoro Israel taudia bogaragidiai e gwaurai hedinaraiamu. Iehova ena orea taudia na hanua ikoukoudia e raka henidia lao.
12A noga, a noga, Debora e! A noga, a noga, ane avabia! Barak e, a tore isi, Abinaom natuna e, emu abi-mauri taudia a hakaudia lao.
13Goada taudia kwabukwabudia na tuari ela, Iehova ena orea taudia ese goada taudia e tuari henidia, ia bagunai.
14Efraim amo ema, koura ai e hekei diho; Beniamina e, oi murimu ai e raka, oiemu orea ida. Makiri amo tuari biagudia e hekei, Sebulun amo tuari lohiadia ema.
15Isakara lohiadia na Debora ida ema, Isakara taudia ese Barak e abidadama henia, Ia murinai e heau lao, koura ai e hekei diho. Ruben iduhuna doḡorodia bogaragidiai Daradara vada e bada.
16Dahaka dainai mamoe edia maḡu ai o halahe? Dahaka dainai mamoe ireḡudia taudia edia ivilikou reḡedia mo o hakala henidia? Ruben iduhuna doḡorodia bogaragidiai Daradara vada e bada.
17Gilead taudia na loridane unukahana ai e nohova; Dan taudia na dahaka dainai laḡatoi ai e halaheva? Asere taudia na kone ai e nohova, Sinavai iduaradia badidiai e nohova.
18Sebulun taudia na edia mauri inegena asie gari, Napatali taudia danu ororo ai tuari gabuna ai asie gari.

19Hanua pavapavadia na ema, e tuari, Kanaan pavapavadia e tuari henidia; Taanak ai, Megido ranudia badibadidiai, Silver sisina taina asie abia,
20Hisiu na guba amo e tuari, Edia guba daladia amo Sisera e tuari henia.
21Kison sinavaina ese e arudia lao, Abata ese e laohaidia, Kison abatana. Laumagu e, ba ha tuari, mai goadamu ida.
22Hosi aedia reḡedia vada e bada; Tuari hosidia vada e heau, vada e heau.
23Iehova ena aneru e tomamu, Meroso ba uduguiraia, Meroso taudia ba uduguiraidia bada; Badina be Iehova iduruna asiema, Goada taudia bogaragidiai Iehova iduruna asiema.
24Hahine bogaragidiai laele mo namo, Hebere tau Kene adavana mo namo herea. Kalaga inoholaidia hahinedia bogaragidiai ia mo sibona namo herea.
25Ranu e noia negana ai, ia ese rata e henia; Dihu namo-hereana ai bata e mailaia, ana.
26Ikoko na imana ai e abia, Lavu na imana idibana ai e abia, Ia ese Sisera e kokoa, Kwarana e huaria, Ibunina daena e haberoa, e gwadaia.
27E igo diho, e keto, Aena badibadinai e hekida diho; Aena badibadinai e igo diho, e keto, E igo diho gabuna ai e mase.
28Sisera sinana na e igo lasi, Gaba-mauru amo e boiboi: Dahaka dainai ena kanota na e halahemu? Badina be dahaka kariota hosidia aedia reḡedia asina kamonaimu?
29Ena aonega hahinedia ese e haere henia, Bona ia sibona e haere:
30Kohu namodia e abi, e hari, ani? Ulato ta eiava rarua, tatau ta ta edia, Dabua namodia idau-idau Sisera ena, Dabua idau-idau mai heraheradia, Lau aiogu ḡaudia ani?
31Iehova e, inaimu idoinai unu bae mase toma! A e ura henimumu taudia na Dina heḡereḡerena bae tata dae roha. Bena tano vada e maino, laḡani hari-ahui lalodiai.