Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Filemɔŋ

Filemɔŋ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɑɣɑ Pɔɔlɩ wei mɑ́ mɑ kɛ́ sɑlǝkɑ tʋ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ tɔ, mɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlʋ Timotee. Tɑ́ ŋmɑɑnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ tɑ́ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ Filemɔŋ, nyɑ́ wei tɑ́ nɑ-ŋ tǝ kɑɑ tǝmlɛ tɔ,
2nɑ tɑ́ kɔɣɔ Apiyɑ nɑ tɑ nɑ Aɑsipi wei tǝ yooki yoou tɔ, nɑ mpɑ pɑ kotiɣi Yesu sɛɛʋ kɛ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔ, pɑ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ ŋmɑɑ-kɛ.
3Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
4Tɑm mɑ sǝlǝmǝŋ tɑɑ mɑ tɔɔsǝɣɩ nyɑ́ tɔɔ nɑ mɑ́ sɛɛkɩ mɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ.
5Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ nɩɩ ɩsǝnɑ n sɔɔlɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩsǝnɑ n tɔkɑ Tɑcɑɑ Yesu mpɑɑʋ tɔm tɔ.
6Nɑ mɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ sɩ ɩsǝnɑ tɑ́ nɑ-ŋ tǝ kpɛntɑ ɩsǝntɔɣɔ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɔɔ tɔ pǝ́ yele nɑ ń cɛkǝnɑ teu tǝkpɑtɑɑ kɛ́ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ tǝ hikiɣi tɑ́ nɑ Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ tɔɔ tɔ.
7Mɑ tɑɑpɑlʋ, pɔpɔtʋ fɛɩ, ɩsǝnɑ n sɔɔlʋɣʋ yʋlʋ tɔ pǝ lɑpɑ-m leleŋ, nɑ pǝ tɑsɑ-m ɑpɑlʋtʋ kɛ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, nyɑ́ yɑɑsi ɩnɩ ɩ́ hɛɛsɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ lɑŋɑ.
8Tɔʋ, tɔm nɑtǝlǝɣɩ mɑ cɑɑ-ŋ nɑʋ, nɑ pɑɑ mɑ wɛnɑ mpɑɑ kɛ Kilisiti tɔɔ sɩ mɑ́ cɑɑlɩ-ŋ pǝ tɑɑ,
9mɑ luɣu lɑpɑ sɩ mɑ́ nɑ-ŋ-tɩ nɑ tǝ́ wii kʋnyɔŋ kɛ kʋwii. Nyǝnɩ, sɑŋɑ ɩsǝntɔ Pɔɔlɩ mɑ́ mɑ kpɑtǝlɑɑ kɛlɛ, pǝ́cɔ́ mɑ kɛ́ sɑlǝkɑ tʋ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ.
10Mɑ pǝyɑɣɑ Onesim tɔm kɛ mɑ cɑɑ mɑ nɑ-ŋ, mɑ pǝsɑ ɩ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ cɑɑ kɛ sɑlǝkɑ tɑɑ cǝnɛ.
11Ɩ kɑ kɛ́ kɑɑwɑɑsɑɣɑ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ wɛ nyɑ́ kiŋ tɔ. Amɑ kɑɣɑnɑ ɩ wɑɑsǝɣɩ mɑ́ nɑ-ŋ.
12Tɔʋ, nɔɔnɔɔ mɑ mǝlǝɣǝnɑŋ-ɩ nɑ mɑ lǝsɑɣɑ kɛ́.
13Mɑ nyɩɩlɑ teu sɩ ɩ́ sɑɑlɩ mɑ kiŋ cǝnɛ nɑ ɩ́ sǝnɑ-m nɑ nyɑ́ nɔɣɔ kɛ sɑlǝkɑ wei mɑ tɔkɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔɔ tɔ ɩ tɑɑ.
14Amɑ mɑ tɑ sɔɔlɩ sɩ mɑ́ lɑ́ pʋlʋpʋ nɑ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ mpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ luɣu fɛɩ sɩ ń lɑ-m kʋpɑntʋ nɑtǝlɩ nɑ tǝlɑsɩ. Amɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ń lɑ ɩsǝnɑ n nɔkɑɑ tɔ.
15Ntɑnyɩ pǝ yɑsɑ nyɑ́ nɑ-ɩ kɛ́ wɛɛ nɑɑlɛɣɛ sɩ pǝ́ tɑɣɑnɩ-mɛɣɛ kpɛntʋɣʋ kɛ tɑm tɔɔ.
16Pǝnɛntɑɑ pǝ kɑɑ wɛɛ ɩsɩɩ yʋlʋ nɑ ɩ yom kɛ yem, ɩ tɛɛ mpʋ. Ɩ pǝsɑ tɑ́ tɑɑpɑlʋ kʋpɑmpɑŋ kɛ Kilisiti mpɑɑʋ tɑɑ. Ɩ tɛmɑ mɑ nyǝŋ kɛ pǝsʋɣʋ tǝkpɑtɑɑ, ɩlɛ nyɑɣɑ pǝ kɑɑsǝnɑɑ sɩ ɩ́ pǝsɩ nyɑ́ nyǝŋ nɑ pǝ́ kǝlɩ mpʋ, pɑɑ ɩsɩɩ nyɑ́ yom, pɑɑ ɩsɩɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ kɛ Tɑcɑɑ tǝŋʋɣʋ tɑɑ.
17Mpʋ tɔ ye n nyǝnǝɣɩ-m ɩsɩɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ, mʋ-ɩ ɩsɩɩ ye mɑ́ n kɑ mʋ-m tɔ.
18Ye ɩ kɑ wɑkǝlɑ-ŋ pʋlʋ, yɑɑ ɩ wɛnɑ-ŋ kǝmlɛ nɑtǝlɩ, pɔɔsɩ mɑ́.

19Mɑɑ fɛlɩ-ŋ pǝ tǝnɑ. Pɔɔlɩ mɑ́ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ ŋmɑɑnɑ nɑ mɑ niŋ kɛ mpʋ. Ɩlɛ mɑɑ nɔkǝɣɩ nɑ mɑ́ heeli-ŋ sɩ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n wɛnɑ-m kǝmlɛ, hɑlǝnɑ nyɑ́ niŋ nɑ nyɑ́ nɔɔhɛɛ, mɑ tǝnnɑ.
20Hɑɩ hɛɛsɩ mɑ lɑŋlɛ kɛ tǝ kɛ́ Kilisiti nyǝ́mɑ tɔ pǝ tɔɔ.
21Mɑ tɔŋnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ ŋmɑɑʋ kɛ ɩsǝntɔ tɔ nɑ mɑ́ tʋ-ŋ nɑɑni kɛ́ sɩ n kɑ́ lɑ pǝ tǝnɑ, hɑlǝnɑ pǝ́ tɛlǝsɩ mpʋ.
22Nɑ pǝ kɑɑsɑ-m lɛntɩ sɩ ń cɑɑ-m kutuluɣu, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ tʋ tɛɛlʋɣʋ sɩ mǝ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ kɑ́ yele nɑ pɑ́ tʋlɩ-m nɑ mɑ́ kɔɔ mǝ tɛ.
23Mɑ tɑɑpɑlʋ Ɩpɑfǝlɑsɩ wei pɑ tǝkɑ mɑ nɑ-ɩ kɛ́ sɑlǝkɑ tɑɑ cǝnɛɣɛ Yesu Kilisiti tɔɔ tɔ ɩ sɛɛkɩ-ŋ.
24Mɑlǝkɩ nɑ Alisitɑɑkɩ nɑ Temɑsɩ nɑ Luku mpɑ mɑ nɑ-wɛ tǝ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ cǝnɛ tɔ pɛlɛ pɑ sɛɛ-ŋ tɔtɔ.
25Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ.