Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua ga helekai gi Moses,
2“I di laangi matagidagi o di malama matagidagi, hagaduu aga ina di Hale laa Dimaadua.
3Duguina Tebedebe di Hagababa dela e haa ginai nia baahi hadu o di Madangaholu Haganoho, daudaulia di gahu duuli i mua di maa.
4Kaina teebele gi lodo, dugua nia goloo huogodoo gi hongo di maa. Kaina labelaa di lohongo malama gi lodo, wanga ina nia malama gi hongo di maa.
5Dugua di gowaa dudu tigidaumaha goolo e dudu nia ‘incense’ i mua Tebedebe di Hagababa, daudaulia di gahu duuli i di ngudu di bontai di Hale laa.
6Dugua gi mua di Hale laa di gowaa dudu tigidaumaha e dudu nia tigidaumaha.
7Dugua di baisin tonotono i mehanga di Hale laa mo di gowaa dudu tigidaumaha, haga haulia gi nia wai.
8Haganoho ina di gahu duuli di abaaba di maa, daudaulia di gahu duuli i di ngudu di bontai di maa.
9“Hagadabu ina di Hale laa mono goloo huogodoo gi di lolo hagamadagu hagatulu, gei di maa gaa dabu.
10Nomuli, hagadabu ina di gowaa dudu tigidaumaha mono goloo huogodoo gi di lolo hagamadagu hagatulu, gei di maa ga dabuaahia.
11Hagadabu ina labelaa di baisin tonotono mo dono lohongo i di ala hua e dahi.
12“Laha mai a Aaron mo ana dama daane gi di bontai di Hale laa, gaugaulia digaula gi di hai e hagamadammaa digaula.
13Hagagahu ina Aaron gi ono goloo hai mee dabu, hagatulu ina a mee. Di hai deenei e hai a mee gii dabu gii mee a mee di hai dagu dangada hai hegau.
14Laha mai ana dama daane, hagagahu ina digaula.
15Hagatulu ina digaula, be di hai ne hagatulu di nadau damana, gii mee digaula di hai agu daangada hai mee dabu. Di hagatulu deenei gaa hai digaula gii hai nia daangada hai mee dabu i nia madagoaa huogodoo ala e lloomoi.”
16Moses guu hai nia mee huogodoo a Dimaadua bolo gi heia.
17Tahi laangi o tahi malama o di lua ngadau o di nadau hagatanga mai i Egypt, gei di Hale laa Dimaadua ga haga duu aga.
18Moses gaa dugu nia lohongo waduu o di hale laa, ga haga noho di maa, nomuli ga haga tuu nia duludulu.

19Gaa lawa, gaa holo di gahu gili manu laa hongo di Hale laa, gaa gahu labelaa laa tua, gii hai be nia helekai a Dimaadua ne hai.
20Gaa lawa, gaa haa nia baahi hadu e lua ala ne hihi ginai di Madangaholu Haganoho gi lodo Tebedebe o di Hagababa. Gaa lawa, gaa wanga nia laagau ala e dagidagi di maa gi lodo nia buulei, gaa lawa gaa uhi.
21Gaa lawa, gaa kae Tebedebe gi lodo di Hale laa, gaa lawa gaa dau tuuli di maa be nia helekai a Dimaadua ne hai.
22Gaa lawa, ga haga noho dana deebele gi lodo di Hale laa, i di bahi i ngeia, i daha mo tuuli,
23gaa dugu di palaawaa dela gu tigidaumaha gi Dimaadua gi nonua, be nia helekai a Dimaadua ne hai,
24ga haga noho di lohongo malama i lodo di Hale laa i bahi i ngaaga, e huudonu gi teebele,
25gaa dudu nia malama i mua o Dimaadua, be nia helekai a Dimaadua ne hai,
26ga haga noho di gowaa dudu tigidaumaha lolo kala ne hai gi nia goolo, i lodo di Hale laa, i mua di tuuli,
27gaa dudu nia ‘incense’ i hongo di maa, be nia helekai a Dimaadua ne hai.
28Gaa lawa, gaa dau gi nua tuuli i di ngudu o di bontai di Hale laa,
29gaa dugu di gowaa dudu tigidaumaha la gi mua tuuli deelaa, gaa hai dana tigidaumaha dudu mo dana tigidaumaha huwa laagau i hongo di maa, gii hai be nia helekai a Dimaadua ne hai,
30ga haga noho dana baisin tonotono i mehanga di Hale laa mo di gowaa dudu tigidaumaha, ga haga hau ginai nia wai.
31Moses mo Aaron mo nia dama daane a Aaron e tonotono nadau lima mo nadau wae i di gowaa deelaa,
32i nadau madagoaa huogodoo ma ga ulu i di Hale laa be gi di gowaa dudu tigidaumaha, gii hai be nia helekai a Dimaadua ne hai.
33Moses guu hai dana abaaba e duuli di Hale laa mo di gowaa dudu tigidaumaha, ge daudau tuuli i di ngudu o di bontai di abaaba. Moses gu haga lawa ana moomee nogo hai huogodoo.
34Di gololangi mo di madamada o Dimaadua gu hii hua di Hale laa, guu gahu hagatau.
35Di gololangi mo di madamada o Dimaadua guu hai a Moses gi deemee di ulu gi lodo di Hale laa.
36Nia madagoaa huogodoo di gololangi ma gaa maa gi daha mo hongo di Hale laa, gei digau Israel guu mee di hagatanga i di gowaa deelaa.

37Maa di gololangi la ga hagalee maa gi daha, ge digaula hagalee hagatanga, e tali loo di laangi dela e maa ai di gololangi, ga hula laa.
38I lodo hua nadau taele huogodoo, digaula guu mmada gi di gololangi o Dimaadua le e dehedehee i hongo di Hale laa i di aa, ma gaa boo la di ulaula.