Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Maa tangada ga gaiaa dana kau be siibi ga daaligi be e hui di maa gi daha, mee e hai loo gii hui gi muli ana kau e lima ang gi di kau e dahi, mo ana siibi e haa ang gi di siibi e dahi.
2Tangada gaiaa le e hai loo gii hui gi muli ana mee ne gaiaa. Maa mee ana mee ai, mee e hui ia gi daha be di hege e hui ana mee ne gaiaa. Maa di kau, ‘donkey’ be di siibi gaa gida mouli i baahi tangada deenei, mee e hui ana manu e lua ang gi di manu e dahi. “Maa tangada gaiaa gaa poo e ulu i di boo gi lodo di hale tangada, ga daaligi gaa made, tangada dela ne daaligi tangada gaiaa le e hagalee hala, maa di mee deenei ne hai i di aa, gei tangada dono hale e hala di daaligi tangada gaiaa.
5“Maa tangada gaa dugu ana manu gi miami i lodo di gowaa be di gowaa dogi waini gei nia manu a maa ga heehee hua gi di gowaa o tuai dangada, gaa gai nia hagadili tangada dana gowaa, tangada ana manu le e hui nia hagadili ne mooho i lodo di gowaa be di gowaa dogi waini tangada.
6“Maa tangada ga daamada dana ahi i lodo dana gowaa dogi mee, gei di maa ga modoho gi lodo di gowaa tuai dangada, gaa dudu nia hagadili ala e tomo i golo, be nia hagadili ala gu daagi gu hagabae gi nua, tangada ne daamada di ahi le e hui nia mee ne mooho.
7“Maa tangada gaa donu ginai bolo e benebene nia bahihadu tangada, be nia mee dahidamee, gei nia maa ga gaiaa i dono hale, gei tangada dela ne gaiaa nia maa guu gida le e hui holongo lua nia maa.
8Gei tangada gaiaa la digi gida, tangada nogo benebene nia mee dahidamee e lahi gi di gowaa hai daumaha e hai dana helekai hagamodu bolo ia digi kaina nia maa.
9“Di hai e gabunga i mehanga nia daangada dogolua ala e huhuudada i nia maluagina o tangada: di kau, ‘donkey’, siibi, goloo gahu, be tei mee ne ngala, meemaa lahia gi di gowaa daumaha. Tangada dela ga hagiaga go God bolo e hala, le e hui holongo lua gi tangada dela i golo.
10“Maa tangada ga hiihai e benebene di manu a tangada: di ‘donkey’, kau, siibi, be di manu dela i golo, gei di manu deelaa la gaa made be ga lauwa be gaa kae go digau gaiaa, gei tangada ne gidee ai,
11tangada nogo benebene di manu le e hana gi di gowaa hai daumaha e hai dana hagamodu bolo ia digi gaiaa ina di manu. Maa di manu la digi gaiaa ina, tangada donu dana manu gii baba hua gi dana manu dela ne ngala, gei tangada nogo benebene di manu e hagalee hui gi mee.
12Maa di manu la ne gaiaa, taane dela le e hai loo gii hui gi tangada dana manu.
13Maa di manu la ne daaligi go nia manu lodo geinga, taane deelaa e gaamai nia mee ne dubu i di gili di manu e hai ai di hagadootonu; mee hagalee belee hui di mee dela ne daaligi go nia manu lodo geinga.
14“Maa tangada ga hai hegau gi di manu tuai dangada ga gaamai laa, gei di manu deelaa ga lauwa be gaa made gei tangada dana manu le hagalee i golo, taane ne begii di manu e hai loo gii hui di maa.
15Maa di mee deenei ne hai gei tangada dana manu la i golo, mee hagalee hui di maa. Maa di manu le e huihui e hai hegau ai nia daangada, malaa di hui dela ne gila mai di huihui gi daha di manu deelaa, le e hui di manu deelaa ma gaa made.
16“Maa taane ga halahalau dana ahina de iloo taane, gei digi hagababa gi dahi daane, gaa hai di hai be di manu gi di ahina deelaa, mee e hai loo gii hui gi di ahina deelaa di hui o di ahina, ga hai lodo laa gi mee.
17Maa tamana o di ahina le e de hiihai gi taane deelaa e lodo gi dana dama ahina, taane deelaa e hai gii hui gi tamana o di ahina di hulu hadu e tau ang gi di hui o di lodo gi tama ahina digi iloo ia taane.
18“Di ahina dela e hai ana buubuu le e daaligi gii made.
19“Daaligidia gii made taane dela e mouli taga hai lodo gi nia manu.
20“Daaligidia gii made tangada dela e tigidaumaha gi di ingoo hua di god i daha mo Au go Dimaadua.

21“Hudee hagahuaidu ina, ge hudee hagaduadua ina digau tuadimee, goodou gi langahia di godou hai digau tuadimee i Egypt.
22Hudee heia hagahuaidu di ahina guu made dono lodo be di tama guu mmade ono maadua.
23Maa goodou gaa hai haga huaidu digaula, Au go Dimaadua ga hagalongo gi nia dangidangi digaula mai gi di Au i di hagamaamaa,
24gei Au ga hagawelewele ga daaligi goodou i lodo tauwa. Godou lodo ahina ga nadau lodo ai, godou dama ga nadau damana ai.
25“Maa goe gaa wanga au bahihadu e boibana go tangada i agu daangada ala hagaloale, goe hudee hai bolo mee gi gowadu gi di goe di wiini o ana bahihadu.
26Maa goe gaa kae di gahu tangada e hai di hagamodongoohia o dono boibana adu gi di goe, goe e hai loo gi kae gi muli di gahu o maa gi mee i mua di ulu di laa,
27idimaa ma deelaa hua di gahu o maa e haga mahanahana ai. Ma di aha i golo e mee di haga mahanahana a mee? Di madagoaa a mee ma ga dangi mai i di hagamaamaa, Au e hagalongo gi tangidangi a maa idimaa Au e dumaalia.
28“Hudee helekai huaidu i God, hudee hagahuaidu ina di tagi o godou daangada.
29“Tigidaumaha ina mai gi di Au godou huwa laagau, godou waini, mo godou lolo olib i di madagoaa nia maa gu togomaalia. “Gaamai gi di Au godou dama daane ulu mmaadua.
30Gaamai gi di Au di ulu madua o godou kau mo godou siibi. Dugu ang gi di ulu madua gii noho i baahi dono dinana i nia laangi e hidu, gei di walu laangi, tigidaumaha ina mai gi di Au.
31“Goodou go agu daangada, deenei laa goodou hudee geina loo nia goneiga o dahi manu ma ga daaligi go nia manu lodo geinga; malaa, wanga ina gi nia paana.