Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dahi laangi hua, gei Moses nogo madamada humalia i nia manu a Jethro, go tamana dono lodo, go tangada hai mee dabu o Midian, gei mee ne dagi nia manu la gi di baahi dela i golo di anggowaa, gaa dau loo gi Horeb, go di gonduu haga madagu a God.
2Gei tangada di langi o Dimaadua ga gila mai gi mee i lodo di ulaula ahi i lodo di laagau tomo. Gei Moses ga mmada adu gi di laagau le e ulaula, ge di laagau la hagalee wele.
3Moses ga hagabau ang gi deia, “Au ga hagaabo adu gii mmada au gii donu be ma e aha go di laagau dela hagalee wele.”
4Dimaadua gaa mmada bolo Moses gu menege mai bolo gi gidee ia donu, gei Mee gaa gahi a mee mai i lodo di laagau boloo, “Moses, Moses.” Gei Moses ga helekai, “Deenei au.”
5Gei God ga helekai, “Hudee menege mai gi di gowaa deenei. Daawa o hiiwae la gi daha, idimaa, di gowaa dela e duu iei goe le e haga madagu.
6Ko Au go di God o damana mmaadua, di God o Abraham, di God o Isaac mo di God o Jacob.” Gei Moses gaa uhi ono golomada, i mee e lliga dana mmada gi God.
7Gei Dimaadua ga helekai, “Au gu gidee di hagaduadua o agu daangada ala e noho i Egypt, gei Au gu longono nadau dangidangi, ne hidi mai i di gili nadau dagi moomee, gei Au gu iloo nadau hagaduadua.
8Deelaa ne haneia ei Au, belee lahi digaula gi daha mo nia mogobuna o digau Egypt, e lahi gi tenua humalia ge damana, go tenua tomo ge logo ono meegai, go tenua hogi e noho ai digau Canaan mo Hittite mo Amor, mo digau Perizzite mo Hivite, mo digau Jebus.
9Au gu longono e Au nia lee o agu dama ala e tangi huoloo i nia hai huaidu o digau Egypt ala e hai gi digaula.
10Deenei laa Au e hagau goe gi di king o Egypt bolo goe gi dagia mai agu dama Israel gi daha mo Egypt.”
11Moses ga heeu gi God, “Au di aha dela belee hana gi di king o Egypt, e dagi mai digau Israel gi daha mo Egypt?”
12Gei God ga helekai, “Au ga madalia laa goe. Do madagoaa ma ga laha mai digau Israel gi daha mo Egypt, gei goe ga daumaha mai gi di Au i hongo di gonduu deenei. Deenei di haga modongoohia bolo ma ko Au dela ne hagau goe.”
13Moses ga helekai, “Maa au gaa hana gi digau Israel, ga helekai boloo, ‘Di God o godou damana mmaadua ne hagau mai au gi goodou,’ dolomaa digaula ga heeu mai boloo, ‘Di ingoo o Maa koai?’ Gei au ga helekai bolo aha?”
14Gei God ga helekai gi Moses, “Ko Au dela ko Au. Goe ga helekai gi digaula boloo, Tangada dela e haga ingoo bolo “Ko Au deenei”, go Mee dela ne hagau mai au.
15Helekai gi digau Israel bolo ma ko Au, go Yihowah, go di God o godou damana mmaadua, di God o Abraham, di God o Isaac mo di God o Jacob, dela ne hagau goe gi ginaadou. Deenei di ingoo o nia adu daangada gi muli e haga ingoo Au ga hana hua dee odi.
16Hana, haga dagabuli ina nia dagi o digau Israel, hagi anga ina boloo, “Ma go Yihowah, go di God o godou damana mmaadua, di God o Abraham, Isaac mo Jacob gu heetugi mai gi di au.” Hagi anga ina gi digaula boloo, “Au gu gidee nia hai hai huaidu digau Egypt ala e hai adu gi goodou.”
17Au guu hai bolo Au gaa lahi ginaadou gi daha mo nia hagahuaidu o digau Egypt, e lahi gi tenua o digau Canaan, Hittite, Amor, Perizzite, Hivite, Jebus, gi tenua tomo ge logo ono meegai.
18“Gei digaula ga hagalongo adu gi di goe, gei goe gaa hula goodou mo nia dagi digaula gi baahi di king o Egypt, gei goe ga helekai gi mee boloo, ‘Yihowah go di God o digau Hebrew gu heetugi mai gi di au, gei goe dugua mai gimaadou gii hula gi lodo di anggowaa i nia laangi e dolu, e hai madau tigidaumaha ang gi Yihowah di madau God.’

19Au e iloo bolo di king o Egypt hagalee dumaalia goodou gii hula gi daha mo Egypt, maa Au digi dugu ang gi mee gi haga uaa.
20Malaa, gei Au ga ngalua gi ogu mogobuna haga goboina e hagaduadua digau Egypt. Nomuli, gei mee ga hagau goodou gii hula.
21“Gei Au gaa hai agu daangada gi hagalabagau ina go digau Egypt, gi dee hula hua goodou godou mee ai.
22Nia ahina Israel huogodoo e hai gi madau nadau goloo gi nadau ihoo ahina Egypt mo digau ala e hoohoo mai nadau hale, ala go nia mee ne hai gi nia silber mono goolo, mo nia goloo gahu, gei goodou ga haga gahu godou dama daane mo dama ahina gi nia goloo o Egypt, gei e kae gi daha nia maluagina digau Egypt.”