Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Exodus

Exodus 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Wanga ina nnaganoho aanei gi digau Israel:
2Maa goe gaa hui dau hege dangada Israel, mee e ngalua adu i lodo nia ngadau e ono. I lodo di hidu ngadau, mee e hagamehede ge hagalee e hui ana mee.
3Maa mee digi hai dono lodo i dono madagoaa ne daamada gaa hege, mee hagalee lahi dono lodo dalia ia ma ga hagatanga. Maa mee guu hai dono lodo i mua dono hai dau hege, mee e mee di lahi dono lodo dalia ia.
4Maa di tagi di hale guu wanga dana ahina gii lodo ginai dana hege, gei di ahina deelaa gaa hai ana dama daane mono dama ahina, di ahina mo nia dama aalaa la nia daangada ni di tagi di hale, gei di hege le e hagatanga hua e hana modogoia.
5Maa di hege gaa hai bolo ia e aloho i dono dagi, dono lodo mo ana dama, gei e de hiihai bolo e hagamehede,
6gei dono dagi gaa lahi a mee gi di gowaa hai daumaha. Di tagi o maa ga hagaduu a mee gi taalinga di bontai, ga haga bongoo talinga o maa, gei mee gaa hai dana hege i lodo dono mouli hagatau.
7“Maa taane gaa hui gi daha dana dama ahina belee hai di hege, tama ahina hagalee hagamehede gadoo be nia hege daane.
8Maa di ahina deenei la ne hui gi tangada belee hai dono lodo gi mee, gei taane la hagalee hiihai gi mee, mee gaa hui gi muli gi dono damana. Di tagi o maa e deemee di hui a mee gi tangada henua gee, idimaa di tagi o maa guu hai a mee hagahuaidu.
9Maa taane gaa hui dana hege ahina belee wanga gi dana dama daane, mee e dugu a mee be dana dama ahina.
10Maa taane gaa hai dono lua lodo, mee e hai gi wangawanga hua igolo gi dono lodo matagidagi nia meegai, nia gahu mo nia donu ala nogo hai mee ginai mee i mua.
11Maa mee ga hagalee hagahonu ono waawa gi di ahina matagidagi, mee e hai gi hagamehede a mee ge hagalee kumi dono hui.
12“Tangada ma ga daaligi dana dangada gii made le e daaligi gii made.
13Maa di mee hua ne tiba ga daaligi dana dangada gii made, mee e mee di lele gi daha gi di gowaa dela ga hagi anga ko Au gi goodou gei mee gaa noho i golo i di aumaalia.
14Maa tangada ga hagawelewele ga daaligi dana dangada gii made, mee e daaligi gii made, ma e aha maa mee guu lele gi di gowaa hai tigidaumaha.
15“Be koai hua ma ga daaligi dono damana be go dono dinana le e daaligi gii made.
16“Be koai hua ga gaiaa dana dangada belee hui gi daha be e hai dana hege le e daaligi gii made.
17“Tangada ma ga helekai huaidu i dono damana be dono dinana le e daaligi gii made.
18“Maa teebagi gaa hai, gei tangada ga daaligi dana dangada gi di hadu be gi dono lima ge digi daaligidia a mee gii made, mee hagalee hagaduadua. Maa tangada ne daaligi la guu kii i hongo di moenge, nomuli ga du gi nua ga heehee i malaelae gi togodogo, tangada ne daaligi a mee le e hui dono kii magi mo nia mee ne hai di magi o maa, gaa dae loo gi dono hili.

20“Maa taane ga daaligi dana hege daane be ahina gi di laagau, gei di hege gaa made hua i golo, taane le e daaligi.
21Maa di hege la digi made i di laangi e dahi be lua, tagi o maa hagalee hagaduadua, idimaa di hege la di mee ni mee.
22“Maa hunu daane e heebagi gaa tugi di ahina hai dama, gei dana dama guu made i lodo tinae, gei di ahina digi lauwa, tangada dela ne tugi di ahina deelaa, le e hui gi di ahina deelaa di hulu dela e hiihai ginai taane di lodo o di ahina deelaa, e hagamogobuna go digau hai gabunga.
23Maa di ahina la gu mohole, di hagaduadua la ga hagatau gi di mouli ang gi di mouli,
24di golomada ang gi di golomada, di niha ang gi di niha, di lima ang gi di lima, di babaewae ang gi di babaewae,
25di wele ang gi di wele, di lauwa ang gi di lauwa, mo di mohole ang gi di mohole.
26“Maa tangada gaa tugi di golomada o dana hege daane be ahina gaa hai di maa gii doo gi daha, di tagi deelaa le e hagamehede di hege deelaa e hai ai di hui o di golomada.
27Maa tangada ga hagadoo di niha dana hege, di tagi e hai gi hagamehede di hege e hui di niha.
28“Maa di kau daane ga daaligi dana dangada gii made, di kau deelaa le e dilidili, gei nia goneiga di maa e hagalee gai, ge tangada dana kau le hagalee hagaduadua.
29Maa di kau daane e nnoo mau e heheebagi gi nia daangada, tangada dana kau dela gu hagailoo ginai gei mee digi hai dana duuli, gei di kau ga daaligi dana dangada gii made, di kau le e dilidili gii made ge tangada dana kau le e daaligi gii made labelaa.
30Ge tangada dana kau e mee di dumaalia ginai gi huia dana daabani e benebene dono mouli, gei mee gi huia di hulu hagatau.
31Maa di kau ga daaligi dana dama daane be dama ahina, taganoho la hua e hai hegau ai.
32Maa di kau ga daaligi dana hege daane be ahina, tangada dana kau e hui nia silber e motolu di hege e dahi, gei di kau le e dilidili gii made.
33“Maa tangada ga daa gi daha di pono di bongoo, be e geli dana bongoo ge hagalee gahu di maa, gei di kau be di ‘donkey’ gaa doo gi lodo,
34mee e hai gii hui di manu gi tangada ana manu, gei e mee di hai mee gi di manu ne made.
35Maa di kau daane o tangada ga daaligi di kau daane o tangada i golo, nia daane dogolua aanei le e hui gi daha di kau deelaa e mouli, ga wwae lua nia bahihadu i ginaua. Meemaa belee wwae labelaa i ginaua nia goneiga di kau dela ne made.
36Gei di manu le e nnoo mau e heheebagi gi nia manu, gei tangada dana manu digi duulia dana manu, mee e hagahumalia tangada ne made dana manu, e wanga gi mee dana manu mouli, gei mee e hai mee gi di manu ne made.