Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Exodus

Exodus 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Mu kum ngongliyed langgin e Tent rog nib Thothup nga ragag yang i mad ni linen nib wech nni uneg bunu’en e saf ngan lifith nga fithik’, ni kan k’ad nib ra’en mak’ef, purple, nge row. Mi gimed sisyunag ya’an bogi kerubim nga daken.
2Ngam ngongliyed e yungi mad ney ni ta’reb ga’ngin, ra bang ma ragag nge aningeg e yard n’umngin, ma l’agruw e yard radan.
3Mu puthuyed lal yang fapi mad nga mup’ed nge yib ta’bang i mad riy, ku arrogon ni ngam rin’ed ko lal yang ni kabay.
4Mu ngongliyed yuchi upol ko mad nib ram’en mak’ef ngam ted nga taban bang nge bang fa gal yang i mad.
5Ra bang fa gal yang i mad ma wugem e nochi upol ni ngam ted u taban. Yuchi upol nem ni bay u taban fa gali yang i mad e bpapluw.
6Mi gimed ngongliy wugem yochi lam ni gol ni ngu’un the’ ko fa yochi upol nge peth fa galyang i mad nga ta’bang.
7“Mu ngongliyed ba upong ko Tent ni ragag nge ta’reb yang e mad ni ngan lifith ko bunu’en e kaming.
8Mu lifithed ni ta’reb ga’ngin ni gubin yang, ra bang ma ragag nge lal e yard n’umngin, ma l’agruw e yard radan.
9Mu puthuyed lal yang nga ta’bang nga mup’ed nge yag bang riy nib ga’. Ma fa nel’ yang nike magey e ngkum puthuyed nga mup’ed nge par ni ta’bang nib ga’. Ma fagi mad u taban ni gamen e nel’ ngay e ngan t’ar u lukngun min paluweg ko mab ko Tent.
10Ma ku ra bang fa gal yang i mad nib ga’ ma ku wugem e yuchi upol ni ngan tay nga ta’ab raba’ i rochlen.
11Miki gimed ngongliy ko wasey ni bronze wugem i lam ngam they’ed ko fa yuchi upol ni bay ko fa gal yang i mad, nge peth nge par nib ta’bang.
12Ma lukngun fagi mad e ngan pag ko leyni wuryal ko fagi Tent.
13Ma baley u reb e yard nga barba’ riy nge barba’ riy, ma gal ley nike magey ko figi mad e nge upnguy barba’ nge barba’ fare Tent.
14“Kumu ngongliyed l’agruw yang i upong ni bang e ngan ngongliy u keru’ e saf ni pumo’on nikan gilk’ad ma kan k’ad ko row, ma bang e keru’ e kaming ni nge mang gin ndaken e upong.
15“Mu chameyed yilen fare Tent ko gek’iy ni acacia ni ngi i par nib suwon ngalang.
16Ra reb e chayem ma ragag nge lal e fit n’umngin, ma rliw’ nge medlip e inch radan,
17nra barba’ ma bay l’agruw i ayal u taban, ya nge yag ni ayal fa gal yang i chayem nga ta’bang. Gubin e yuyang i chayem ney ma go’ bay luwan e ayal riy.
18Mu ngongliyed rliw’ yang i chayem ni fen e ba’ ni yimuch fare Tent,

19mi gimed ngongliy aningeg i ragag e ayal riy ni nge yan u tanggin fa yungi chayem; l’agruw yang e ayal nga tanggin bang e chayem ni nge kol fa gal yang i n’em ni gapeth ko chayem.
20Ma ba’ ni lel’och e tent e ngam ngoliyed rliw’ raba’ e chayem ni fen,
21nge aningeg i ragag yang e silber ni ayal, l’agruw yang nga tan bang e pi chayem nem.
22Ma ba’ ni tabgul ko fare Tent nib migid ko ngal, e n’el e chayem ni fen,
23ma l’agruw yang e chayem ni fen e gal tabthung riy.
24Pi yuyang i chayem nem ni fen fa gal tabthung riy e ngan ayliy u but’ nge yan i thang nga p’ebgul. Fa gal yangi chayem ni ir e ra yib fa gal tabthung riy e ara’ rogon ni ngan ngongliy.
25Ere ra par ni meruk e yu raba’ i chayem nem, ma ragag nge nel’ e ayal riy nib silber, l’agruw yang nga tan bang fapi chayem.
26“Min ngongliy ragag nge lal ley i ren ko gek’iy ni acacia ni nge mang dubchey, lal ley riy e fen fapi chayem u barba’ fare Tent,
27ma lal ley e fen barba’, ma lal ley e fen e ba’ ni tabgul u ley ni ngal.
28Lay ni lukngun e dubchey, e ngan tay u lukngun fa yu raba’ i chayem, ni nge yan u baley nge mada’ nga baley.
29Min ing e yuyang i chayem nem ko gol nib ayal ko fapi luwaw riy nib gol, ni ngi i kol e yu ley i dubchey ni kan ing ko gol.
30Min chamiy fare Tent ni bod rogon ni kug weliy ngomed u daken fare burey.
31“Min ngongliy bang i kateng ko mad nib wech ni kan ngongliy u bunu’en e saf kan k’ad ko ra’en mak’ef, purple, nge row. Minip’ ya’an bogi kerubim nga daken.
32Min they’ fare gi kateng ko fapi lam nib gol ni bay u p’ebugul aningeg ley i rumog riy nni ngongliy ko gek’iy ni acacia ma kan ing ko gol ni kan ayliy nga daken aningeg i ayal riy nib silber.
33Mu tiningnged fare gi kateng ngalang ko fare thal i lam u tan e upong ko fare Tent, mi gimed tay nga barba’ fa gi kateng fare Kahol ko M’ag ni bay fa gal yang i malang u langgin. Fare gi kateng e nge ki’eg e Gin nib Thothup ko Gin Th’abi Thothup u langgin fare Tent.
34Min ning upongen fare Kahol ko M’ag.
35Wuru’ fa Gin Th’abi Thothup e ngam ted ba tabel nga ba’ ni lel’och fare Tent ma fare tagil’ e magal e ngan tay ko ba’ ni yimuch.
36“Min ngongliy bangi kateng ni nge mang mban fare Tent. Mu ngongliyed e re gi kateng nem ko mad ni wech ni kan ngongliy u bunu’en e saf ni kan k’ad ko ra’en mak’ef, purple, nge row, ma kan sisyunag daken ni nunuw riy.

37Min ngongliy lal ley i ren ko gek’iy ni acacia ni fen e re gi kateng nem mi gimed ing ko gol, ma kam ted bogi lam nib gol nga taban e pi yuley i ren nem; mi gimed ngongliy lal yang e wasey ni bronze ni ayal ko yuley i ren nem.