Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Exodus

Exodus 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Me ga’ar SOMOL ngak Moses,
2“Bin m’on e rran ko bin som’on e pul e ngam suweg ngalang fare Tent u P’eowchen SOMOL.
3Ma ga tay fare Kahol ko M’ag ni bay fare ragag i motochiyel u langgin, ma ga pag fare gi kateng nga mit.
4Ma ga fek fare tabel ngalan fare Tent ngam yarmiy tatlin nga daken. Ma ku aram rogon fare tagil’ e magal ni ga ra fek nga langgin fare Tent ngam ayliy e pi magal riy ngay.
5Ma ga tay fare altar nib gol ni fen e incense ni yima urfiy nga m’on ko fare Kahol ko M’ag mag tining fagi kateng u langan e mab ko fare Tent.
6Ma ga tay fare altar ni fen e maligach ni mo’oruf nga mit fare Tent.
7Ma ga tay fare dabiy nga thilin fare Tent nge fare altar ma ga suguy ko ran.
8Mu n’uf fare yoror ma ga the’ fare gi kateng nu langan e garog ko yoror.
9“Mag yiblay ngam ognag fare Tent nge gubin tatalin ni aram e ngam gapgepnag ko fare gapgep nib tabgul, nge par nike thothup.
10Me migid, mag ognag fare altar nge gubin tatalin ni aram e ka mu gapgepnag, ma bay i polo’ feni thothup.
11Ma ku aram rogon ni ngam ognag fare dabiy nge pi ayal riy.
12“Mu fek Aron nge fapi pagel ni fak nga langan fare Tent, ngam luk nagrad ngar machalboggad.
13Ma gon’ madan e prist nga daken Aron, mag gapgepnag, aray rogon ni ngan rin’ me tabgul, ni aram e rayag ni nge pigpig ni prist rog.
14Ma ga fek fapi pagel ni fak i yib nga mon’ fapi kenggin e mad nga dakenrad.
15Ma aram mag gapgep nagrad, ni bod ni mu gapgepnag e chitamangirad, ya nge yag nra pigpiggad ni prist rog. Re mathiy ney e ra tayrad ni yad e prist e chiney i yan nga ngaram.”
16I Moses e rin’ urngin e tin ni yog SOMOL ni nge rin’.
17Bin m’on e rran ko pul ni ta’reb u lan e bin l’agruw e duw ni kar chuwgad u lan yu Egypt, mi ni suweg fare Tent rok SOMOL ngalang.
18Moses e tay e pi ayal riy nga but’, me suweg e yungi chayem riy, me puthuy ko pi dubchey riy, me suweg e yuley i rumog riy.

19Me filath e upong nga daken fare Tent me tay e thal ni wuru’ e upong nga daken, nri bod rogon ni yog SOMOL ni ngan rin’.
20Me fek fa gal yang i malang ni bay fa Ragag i Motochiyel u daken nge tay ngalan fare Kahol ko M’ag. Me yin’ e mat’ ngalan fapi luwaw ko fare Kahol me fek upongen fare kahol nge tay nga daken.
21Ma aram me tay fare Kahol ngalan fare Tent me pag nga but’ fa gi kateng, ni nge rungrung ko fare Kahol ko M’ag. Nri bod rogon ni yog SOMOL ni ngan rin’.
22Me tay fare tebel ngalan fare Tent, u ba’ ni lel’och u wuru’ fa gi kateng,
23me tay fare flowa ni ka ni pi’ ngak SOMOL nga daken, nri bod rogon ni yog SOMOL ni ngan rin’.
24Me tay fare tagil’ e magal ngalan e Tent, u puluwon fare tebel nga baraba’ ko ba’ ni yimuch,
25mu rom u p’eowchen SOMOL e tay e nifiy ko fare magal riy, nri bod rogon ni yog SOMOL.
26Me tay fare altar ni gol ngalan fare Tent nga m’on ko fa gi kateng,
27me urfiy e incense ni bfel’ bon, nri bod rogon ni yog SOMOL.
28Me tining e kateng u langan e mab ko fare Tent,
29mu puluwon fare gi keteng e tay fare altar ni fen e maligach ni mo’oruf. Nu daken e ir e pi’ e maligach ni mo’oruf riy nge grain ni ognag, nri bod rogon ni yog SOMOL.
30Me tay fa raba’ i dabiy ni bronze nga thilin e altar nge langan e mab ko Tent me suguy ko ran.
31Moses, nge Aron, nge pifak ni pumo’on e yad ma luknag pa’rad nge rifrifen ayrad u langgin
32ni gubin ngiyal’ ni yad ra pig ni ngranod ngalan fare Tent ara fare altar, nri bod rogon ni yog SOMOL.
33Moses e n’uf e yoror nib liyeg fare Tent nge fare altar, me tining bang i kateng u langan e gin yima yan riy nga lane yoror. Ma aram me mu’nag Moses gubin e maruwel riy.
34Ma aram me yib bang i manileng i upunguy fare Tent me suguy ram’en SOMOL nib maluplup’ fare Tent.
35Ireray fan, ni dabkiyag ni nge yan Moses ngalan fare Tent.
36Nap’an nra puw ngalang fa gi manileng u daken fare Tent, ma aram e pug yu Israel e tirorad e tent ngar thilyeged tagilrad.

37Dab ra mithmitheged e pi tent rorad u n’umngin nap’an ni ka be par fa gi manileng u gil’.
38Demuturug e gin’en ni yad be milekag riy, ma SOMOL e bay rorad. Ra rran ma fa gi manileng rok e bay u daken fare Tent, ma ra nep’ ma ba nifiy ni be daramram e bay u daken.