Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Mose ia haroro, ia gwau, “Unai neganai Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Nadi rua ma do oi utua palaka, gunadia hegeregere, bona ororo dekenai do oi daekau mai lou lau dekenai. Maua ta danu do oi karaia, reirei dekena amo.
2Vadaeni revareva do lau torea unai nadi ruaosi dekenai, oi makohia nadi gunadia dekenai lau torea hegeregerena. Bona Maua lalonai inai nadi ruaosi do oi udaia.’
3“Vadaeni au namona ta ena reirei dekena amo Maua ta lau karaia, bona nadi rua lau utua palaka. Vadaeni ororo ataiai dekenai lau abidia daekau.
4Unai neganai Lohiabada ese unai nadi dekenai Taravatu 10 ia torea, nadi gunadia dekenai ia torea bamona. Unai Taravatu be guna Lohiabada ese ororo ena lahi dekena amo umui dekenai ia henia, ororo dekenai umui haboua dinana dekenai. Vadaeni Lohiabada ese unai nadi ruaosi lau dekenai ia henia.
5Bona ororo dekena amo lau diho mai. Unai neganai lau karaia hegaegae Mauana dekenai unai nadi ruaosi lau udaia. Idia be unuseni do noho, Lohiabada ese iena oda lau dekenai ia henia bamona.
6“Israela taudia be Iakana taudia edia ranu guri idia rakatania, idia laolao, ela bona Mosera dekenai idia ginidae. Unuseni Arona ia mase, vadaeni idia guria. Iena natuna Eleasara ese Arona ena gabu ia abia, hahelagaia tauna ena dagi dekenai.
7Unai gabu dekena amo ma idia laolao, Gudugoda dekenai idia lao. Gudugoda dekena amo ma idia laolao, Iotobata, sinavai momo tano dekenai idia lao.
8Unai neganai Lohiabada ese Levi iduhuna ia abia hidi. Levi taudia ese Lohiabada ena Taravatu Maua do idia huaia, bona Lohiabada ena vairana dekenai do idia gini, iena gaukara do idia karaia, bona Lohiabada ena ladana do idia hanamoa, ia mai bona hari dina.
9Unai dainai Levi taudia ese tano idia abia lasi, iduhu haida idia abia bamona. To Levi taudia idia abia gauna be, Lohiabada ena hahelagaia dagina idia abia, Lohiabada emui Dirava ena gwauhamata hegeregerena.
10“Lau be dina 40 bona hanuaboi 40 ororo dekenai ma lau noho, nega gunana bamona. Vadaeni Lohiabada ese lauegu noinoi iharuana ia kamonai, bona umui ia alaia ore lasi.
11Gabeai Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oi toreisi, oiemu orea taudia do oi hakaua, vadaeni emui sene taudia dekenai lau gwauhamata henidia tano dekenai do idia raka vareai, bona do idia abia.’ ”
12Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Israela taudia e, kamonai namonamo! Lohiabada, iseda Dirava ena oda hereva umui dekenai, do umui kamonai henia. Gauna be inai: Lohiabada emui Dirava do umui gari henia, bona iena dala ibounai do umui raka. Lohiabada emui Dirava do umui lalokau henia, bona iena hesiai gaukara do umui karaia, mai emui lalona ibounai, bona mai emui lauma ibounai.
13Ma Lohiabada ena oda bona ena Taravatu ibounai, lau ese umui hanamoa totona hari dina lau gwauraia gaudia, do umui badinaia.
14“Lohiabada emui Dirava be guba ena biaguna, bona ia be guba ena ataiai gubudia ena lohiana danu. Tanobada be iena, bona tanobada ena anina ibounai danu be iena.
15To Lohiabada ese emui sene taudia ia lalokau henidia bada dainai umui ia abia hidi, iena bese, umui sibona, idau besedia lasi. Bona hari dina danu, umui be do iena bese, iena abia hidi taudia.
16Unai dainai, harihari ia lao, Lohiabada do umui kamonai henia, bona do umui maumau lasi.
17Badina be Lohiabada emui Dirava, ese dirava ibounai ia hereaia, siahu taudia ibounai danu ia ese ia hereaia. Ia be Dirava badana, ia be mai ena siahu bada, bona ia be taunimanima ese idia gari henia Diravana. Iena vairana dekenai taunimanima ibounai be hegeregere. Tau ta ese Dirava ena lalona ia veria diba lasi.
18Ia ese vabu bona ogogami taudia ia durudia bona hanamodia, bona idau tano dekena amo, Israela taudia danu idia noho taudia, ia lalokau henidia, aniani bona dabua ia henidia.

19Unai dainai inai idau taudia do umui lalokau henidia, badina umui danu be Aigupito umui noho neganai, umui be idau taudia.
20“Lohiabada, emui Dirava, do umui gari henia. Iena hesiai gaukara do umui karaia, bona ia dekenai do umui badinaia. Emui gwauhamata be Lohiabada ena ladana sibona dekenai do umui karaia.
21Iena ladana do umui hanamoa, ia be emui Dirava, bona emui matana ese, iena siahu bona gari karadia ibounai idia itaia vadaeni. Unai karadia be umui dainai ia karaia.
22Emui sene taudia be Aigupito dekenai idia lao neganai, idia be taunimanima 70 sibona. To harihari Lohiabada emui Dirava ese emui bese ia habadaia herea, guba ena hisiu edia momo bamona.”