Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Sedira umui emui huanai, peroveta tauna o nihi tauna ta ia toreisi, bona toa ta o hoa karana,
2ia gwauraia gauna do ia vara momokani. Vadaeni sedira do ia gwau, ‘Dirava idau, umui do diba lasi diravadia, do ita tahua, bona edia hesiai gaukara do ita karaia.’
3Unai bamona peroveta tauna o nihi tauna ena hereva do umui abia dae lasi. Badina be Lohiabada, emui Dirava ese umui ia tohoa noho, do ia diba totona, umui ese Lohiabada umui lalokau henia mai emui kudouna ibounai dekenai o lasi.
4Lohiabada, emui Dirava ena murinai do umui raka, bona ia do umui gari henia. Lohiabada ena hereva do umui kamonai henia, iena hesiai gaukara do umui karaia, bona ia do umui badinaia.
5To unai peroveta tauna o nihi tauna be do umui alaia mase, badina ia ese Lohiabada kamonai henia lasi kara ia hadibaia noho. Ia gwau Lohiabada emui Dirava, Aigupito dekena amo umui ia hakaua, bona hesiai mai guia dekena amo umui ia hamauria Diravana do umui kamonai henia lasi. Bona ia gwau Lohiabada ese umui ia oda henia dalana dekena amo do umui raka siri. Unai tau do umui alaia mase, unai bamona kara dika emui huanai dekena amo do umui kokia totona.
6“Sedira emui tadikakana, o emui natuna mero, o natuna kekeni, o emui adavana lalokauna, o emui turana lalokauna ese emui lalona do idia veria, idia gwau, ‘Dirava idau gaudia do ita tomadiho henidia.’ Unai dirava be sedira umui diba lasi, bona emui sene taudia idia diba lasi diravadia.
7To idia be sedira umui emui huanai idia noho bese edia dirava, gabu kahirakahira, o gabu daudau dekenai idia noho bese edia dirava.
8To unai tau ese umui emui lalona do ia veria hereva do umui abia dae lasi, bona do umui kamonai henia lasi. Bona ia do umui bogahisihisi henia lasi, bona do umui hamauria lasi, bona hunia lasi.
9Do umui alaia mase. Emui imana do idia guna ia alaia totona, gabeai taunimanima ibounai ese edia imadia dekena amo do idia alaia.
10Nadi dekenai do umui hodoa mase, badina be ia ese Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo, bona hesiai mai guia dekena amo, umui ia hamauria Dirava ia hadikaia gwauraia. “Oibe, unai tau ia ura Lohiabada dekena amo umui do ia hakaua siri dainai, do umui hodoa mase.
11Vadaeni, Israela taudia ibounai do idia kamonai, bona do idia gari. Bona gabeai kara dika unai bamona nega ta do idia karaia lou lasi, ela bona hanaihanai.”
12“Sedira, Lohiabada, emui Dirava ese umui dekenai ia henia hanua ta dekenai sivarai umui kamonai,
13kara dika taudia haida, emui huanai dekena amo idia toreisi, edia hanua taudia idia hakaua kerere vadaeni, idia gwau, ‘Inai idau dirava, umui do diba lasi gaudia, do ita tomadiho henia.’
14“Bema inai bamona sivarai umui kamonai neganai, do umui tahua namonamo, bona bema inai kara dika bada be momokani ia vara vadaeni neganai,
15unai hanua ena taunimanima ibounai do umui alaia mase, bona edia boromakau bona mamoe ibounai danu do umui hamasea ore. Hanua danu do umui hadikaia ore.
16Unai hanua taudia edia kohu be hanua ena ariara dekenai do umui haboua, bona unai gabu dekenai kohu ibounai do umui gabua ore. Hanua mai ena gau ibounai danu do umui gabua ore, ia be gabua ore boubouna, Lohiabada, emui Dirava, ena. Unai hanua umui gabua ore gabuna be do umui rakatania, do umui haginia lou lasi.
17“Inai hanua, mai ena gaudia, Lohiabada dekenai umui gabua gaudia ta do umui abia lasi, emui. Unai neganai Lohiabada ena badu ena siahu be do ia keruma, bona umui dekenai do ia bogahisihisi. Ia ese mai bogahisihisi danu umui do ia hanamoa, natuna momo umui dekenai do ia henia, emui sene taudia dekenai ia gwauhamata hegeregerena.
18Lohiabada ese inai bamona do ia karaia, bema umui ese iena oda ibounai, hari dina lau henia gaudia umui kamonai henia, bona kara maoromaoro be Lohiabada, emui Dirava, ena vairana dekenai bema umui karaia neganai.”