Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ राजा

२ राजा 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी एलीया कली फश गिवारम क्‍युक्‍शा स्‍वर्ग लाइक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेना एलीया नु एलीशा गिल्‍गाल प्रोंइशा गाक्‍ना गाक्‍न बाक्‍सा बाक्‍त।
2मिनु एलीयामी एलीशा कली “गे एक उइ बाक्‍को। मारदे हना परमप्रभु यावेमी आं कली बेथेल सोइश्‍शो बाक्‍ब” देंमाक्‍त। तन्‍न एलीशामी “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा नु इन ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, गो इन कली मप्रोंइनुङ” देंमाक्‍त। मोपतीके मेको निक्‍शी बेथेल ब्रुप्‍सा बाक्‍त।
3मिनु मेकेर परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन हुल का जाक्‍शा, एलीशा कली “परमप्रभु यावेमी मुलाक्‍ती इन होव़प कली लाइक्‍ब, दे तुइक्‍नीनी?” दे हिल्‍लो पामे बाक्‍त। मिनु एलीशामी “गो तुइक्‍नुङ। गे सिक्‍सी पने” देंमाक्‍त।
4मिनु एलीयामी मेको कली “एलीशा गे एक बाक्‍को। मारदे हना परमप्रभु यावेमी आं कली यरीको सोइश्‍शो बाक्‍ब” देंमाक्‍त। तन्‍न मेकोमी “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा नु इन ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, गो इन कली मप्रोंइनुङ” देंमाक्‍त। मोपतीके मेको निक्‍शी यरीको सम्‍म ब्रुप्‍सा बाक्‍त।
5मिनु यरीकोम परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन हुल का जाक्‍शा, एलीशा कली “परमप्रभु यावेमी मुलाक्‍ती इन होव़प कली लाइक्‍ब, दे तुइक्‍नीनी?” दे हिल्‍लो पामे बाक्‍त। मिनु मेकोमी “गो तुइक्‍नुङ। गे सिक्‍सी पने” देंमाक्‍त।
6मिनु एलीयामी मेको कली “गे एक उइ बाक्‍को। मारदे हना परमप्रभु यावेम आं कली ‘यर्दन खोला लावो’ दे सोइक्‍ताक्‍यी” देंमाक्‍त। तन्‍न एलीशामी “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा नु इन ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, गो इन कली मप्रोंइनुङ” देंमाक्‍त। मोपतीके मेको निम्‍फा गाक्‍सा बाक्‍त।
7मिनु ५० जना परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइबपुकीम एलीया नु एलीशा आस नोले खोदमे बाक्‍त। मिनु मेको निक्‍शी यर्दन खोला आ नेक्‍था राप्‍शा बाक्‍सानु, मेकोपुकी ङोन रे कोव़शो बाक्‍मा बाक्‍त।
8मिनु एलीयामी आ फेक्‍शो वा प्रुइश्‍शा ओल्‍शा यर्दन खोला ङा ब्‍वाक्‍कु तुबा बाक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु ग्‍युरा गे नु पेरा गे ब्राशा, सोव़शो लां दुम्‍माक्‍त। मेको निक्‍शी आइक्‍ची हांबु मजाक्‍दीस्‍सा सम्‍म मोपा ब्राशा बाक्‍माक्‍‍त। प्रस्‍थान १४:२१-२२; यहोसु ३:१६
9मिनु खोला शोक्‍ससा नोले एलीयाम एलीशा कली “आं कली इ रे पा लाइक्‍चा पुंइसीचा क्‍येङा ङोंइती गो इ पर्बम मार पङ?” देंमाक्‍त। मिनु एलीशामी “इन सोक्‍त क्‍येङा भाग निक्‍शी आं कली गेयीनी” देंमाक्‍त। ब्‍यवस्‍था २१:१७
10मिनु एलीयामी “गे दा ठेयब लोव़ कका पुंइतीवी। तन्‍न आं कली एक रे क्‍युक्‍शा लाइश्‍शो ताप्‍तीवी हना, मेको इ पुंइ‍शो गाप्‍ब। तन्‍न मताप्‍तीवी हना, मेको इ पुंइशो मगाप्‍ब” देंमाक्‍त।
11मिनु मेको निक्‍शी लोव़ पना पन गाक्‍सा बाक्‍त। मिनु रीब पा मी ब्रशो बग्‍गी नु शारापुकी ग्रूमा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीमी मेको निक्‍शी आस कली फ्रादमे बाक्‍त। मिनु एलीया फश गिवारम क्‍युक्‍शा इर सरीङ लाइक्‍चा पुंइसे बाक्‍त। उत्‍पत्ती ५:२४
12मिनु एलीशाम मेको तशा, वाइ ब्रेश्‍शा “ए आं आफ! ए आं आफ! इस्राएल ङा बग्‍गी नु शारा ङोइक्‍बपुकी” देंमाक्‍त। मिनु मेना रे एलीशाम एलीया कली लेंशा मतवा बाक्‍त। मिनु नोले मेकोमी आ वा जेर खाक्‍गा बाक्‍त। २राजा ६:२१; २राजा १३:१४
13मिनु एलीशाम एलीया आ दोक्‍शो फेक्‍शो वा गुबा बाक्‍त। मिनु लेश्‍शा यर्दन खोला आ नेक्‍था राम्‍माक्‍त।
14मिनु मेकोमी एलीया आ फेक्‍शो वामी ब्‍वाक्‍कु तुप्‍शा “परमप्रभु यावे, एलीया आ परमप्रभु ते बाक्‍म?” देंमाक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु तुबा बाक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु ग्‍युरा गे नु पेरा गे ब्रामेनु, मेको ओंथ हांबु शोक्‍से बाक्‍त।
15मिनु मेको कोव़शा बाक्‍ब यरीको ङा परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब हुलमी “एलीया आ सोक्‍त एलीशा तार जाक्‍माक्‍त” देंमा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी एलीशा कली ग्रुम्‍थ जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको आ ङोंइती खप सम्‍मन बाम्‍मा बाक्‍त।
16मिनु मेकोपुकीम एलीशा कली “कोव़ङीन, गो इन गेय पाइबपुकी नु बोल्‍यो ५० जना मुर बाक्‍नीम। मेकोपुकी लशा, इन होव़प कली माल्‍चा गेने। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम क्‍युक्‍शा लाइश्‍शा, मेको कली तेकोइ पहाड, बेंसीम वोइश्‍शो बाक्‍म माइ” देंमा बाक्‍त। तन्‍न एलीशाम “ममाइ, मेको आन कली मसोइक्‍तीन” देंमाक्‍त।
17तन्‍न मेकोपुकीम एलीशा कली सोइक्‍तीन कि सोइक्‍तीन देंमा बाक्‍त। मिनु एलीशाम मेको आन कली “लो, मो हना सोइक्‍तीन” देंमाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मेको ५० जना मुर आन कली सोइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम नाक्‍त सां सम्‍म माल्‍शा मथिदमे बाक्‍त।
18मिनु एलीशा यरीकोम बाक्‍मेनु, मेकोपुकी लेश्‍शा, मेको आ बाक्‍तीक जाक्‍मा बाक्‍त। मिनु एलीशाम मेको आन कली “मार, गो इन कली मलन मदेंङा ङा?” दे माइक्‍मी बाक्‍त।

19मिनु मेको सहर ङा मुरपुकीम एलीशा कली “एको आंइ सहर रिम्‍शो बाक्‍ब। तन्‍न एकेर ङा ब्‍वाक्‍कु मरिम्‍शो बाक्‍ब। मिनु एको ब्‍वाक्‍कुमी आल शाम्‍पाइक्‍ब” देंमा बाक्‍त।
20मिनु मेकोमी “आं कली नक बोस का गेयीनी। मिनु मेकेर हिक्‍सी कुर पने” देंमाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मोपा चाक्‍गमे बाक्‍त।
21मिनु एलीशा मेको ब्‍वाक्‍कु बुक्‍तीकेम लशा, मेको हिक्‍सी ब्रुइश्‍शा, मेकोमी “परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना ‘गो एको ब्‍वाक्‍कु कली रिम्‍शो सेल्‍ता। मुल एकोमी मबेक्‍पाइक्‍ब, मशाम्‍पाइक्‍ब’ देंत” देंमाक्‍त।
22मिनु एलीशा आ देंशो खोदेंशो पा मेको ब्‍वाक्‍कु मुल सम्‍म रिम्‍शो बाक्‍ब।
23मेको नोले एलीशा इर बेथेल लमाक्‍त। मिनु लना लन बाक्‍मेनु, सहर ङा हुल का वोंइश आल जाक्‍शा, मेको कली शाक्‍शा “ए तालु खुइले, इर लावो। ए तालु खुइले, इर लावो” दे ग्रीमा बाक्‍त।
24मिनु मेकोम लेश्‍शा कोव़शा, मेको आन कली परमप्रभु यावे आ नेंमी सराप पाइक्‍मी बाक्‍त। मिनु ब्‍वाकी रे छाउरी वां निक्‍शी ग्रूशा, मेको आन दाते ङा ४२ जना आन कली क्राइ‍श्‍शा साइक्‍मी बाक्‍त।
25मिनु मेको मेकेर रे कारमेल डांडा लमाक्‍त। मिनु नोले सामरीया लेम्‍माक्‍त।