Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kawotu Maxaafaa Naa77anttuwaa

Kawotu Maxaafaa Naa77anttuwaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Eelaasa gotiyan saluwaa efaanau haniyo wode, Eelaasinne Elssaa7i Gelggalappe denddidi biidosona.
2Biishin Eelaasi Elssaa7a, “GODAI tana Beeteele katamaa kiittido gishshau, hayyanaa neeni hagan takkashsha” yaagiis. SHin Elssaa7i, “GODAI ero! Ne shemppoi ero! Taani neeppe shaahettikke” yaagiis. Yaagin eti duge Beeteele wodhdhidosona.
3Beeteelen de7iya hananabaa yootiyaageetu citai Elssaa7ekko kiyidi, “GODAI hachchi ne godaa neeppe shaakkidi efaanaagaa neeni erai?” yaagidi oichchidosona. Oichchin Elssaa7i, “Ee erais. SHin intte co77u giite” yaagidi zaariis.
4Hegaappe guyyiyan, Eelaasi Elssaa7a, “GODAI tana Yarkko kiittido gishshau, hayyanaa neeni hagan takkashsha” yaagiis. SHin Elssaa7i, “GODAI ero! Ne shemppoi ero! Taani neeppe shaahettikke” yaagidi zaariis. Hegaa gishshau, eti Yarkko biidosona.
5Yarkkon de7iya hananabaa yootiyaageetu citai Elssaa7ekko kiyidi, “GODAI hachchi ne godaa neeppe shaakkidi efaanaagaa neeni erai?” yaagidi oichchidosona. Oichchin i, “Ee erais. SHin intte co77u giite” yaagidi zaariis.
6Hegaappe guyyiyan, Eelaasi Elssaa7a, “GODAI tana Yorddaanoosa SHaafaa kiittido gishshau, hayyanaa neeni hagan takkashsha” yaagiis. Yaagin Elssaa7i, “GODAI ero! Ne shemppoi ero! Taani neeppe shaahettikke” yaagiis. Yaagin eti naa77aikka issippe biidosona.
7Hananabaa yootiyaageetuppe ishatamu asati eta kaallidi, Yorddaanoosa SHaafaa gakkanaashin biidosona. Eelaasinne Elssaa7i shaafaa doonan eqqidaashin, hananabaa yootiyaageeti etappe guuttaa haakkidi eqqidosona.
8He wode Eelaasi ba kaabbaa ekkidi xaaxidi, an haattaa shociis. SHocin haattai yaanne haanne shaahettiis; shaahettin mela biittaa yedhdhidi pinnidosona.
9Pinnin Eelaasi Elssaa7a, “Taani neeppe ekettaichchanaappe kasetada, neeyyo ai oottana mala koyai? Ane oda” yaagiis. Yaagin Elssaa7i, “Taani nena laattishin, ne ayyaanai taayyo naa77u saama gidana mala, taani nena woossais” yaagidi zaariis.
10Yaatin Elssaa7a, “Neeni waissiyaabaa oichchadasa. SHin taani neeppe ekettiyo wode neeni tana xeelliyaabaa gidikko, hegee neeyyo hanana. Hinna xayikko hanenna” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, eti issippe haasayiiddi hemettishin, tamaa paratinne eti goochchiyo tamaa gaaree akeekennan puttu giidi, eta naa77aappe gidduwan gelidi, shaakki bayiis. SHaakkin Eelaasi gotiyan saluwaa kiyiis.
12Elssaa7i hegaa be7idi, “Ta aawau, Ta aawau! Neeni Israa7eela asau wolqqanne gonddalle shin!” yaagidi waassiis. Hegaappe simmin, i Eelaasa mulekka be7ibeenna. Elssaa7i hegan azzanidi, ba maayuwaa naa77u kessidi, pooshshi oliis.
13Yaatidi Eelaasappe wodhdhida kaabbaa i denttidi, guyye simmiis; simmidi Yorddaanoosa SHaafaa doonan eqqiis.
14Eelaasappe wodhdhida kaabbaa ekkidi, haattaa an shociiddi, “GODAI Eelaasa Xoossai awan de7ii?” yaagiis. Elssaa7i haattaa shocido wode, haattai yaanne haanne shaahettiis; shaahettin shaafaa pinniis.
15Yarkkoppe yiida hananabaa yootiyaageetu citai Elssaa7a be7ido wode, “Eelaasa ayyaanai Elssaa7a bolli shemppiis” yaagidosona. Eti aara gaittanau yiidi, a sinttan sa7an gufannidosona.
16Yaatidi eti a, “Be7a, nuuni ne ashkkarati ishatamu mino asati hagan de7oos. Hayyanaa nuuni ne godaa koyanau baana. Ooni erii, GODAA Ayyaanai a ekkidi, issi deriyaa huuphiyan woikko zanggaaraa giddon yeggidaakkonne” yaagidosona. Yaagin Elssaa7i, “CHii, booppite!” yaagiis.
17SHin ixxisi gaanaagee a yeellayana gakkanaashin, eti a oichchidi aggennan ixxin, “Biite” yaagiis. Yaagin eti ishatamai biidosona. Biidi heezzu gallassaa koyidi, a demmibookkona.
18Elssaa7i Yarkkon takkidaashin, eti akko simmidi yiidosona. Yin, “Woni taani inttena ‘Booppite’ yaagabeikkinaa?” yaagiis.

19Hegaappe guyyiyan, Yarkko kataman de7iya asati Elssaa7a, “Neeni nu godai be7iyoogaadan ha katamai de7iyoosai lo77o. SHin haattai iita; qassi biittaikka aifenna” yaagidosona.
20Yaagin i eta, “Ane ooratta keriyan maxiniyaa qolidi, taayyo ekki yiite” yaagidi azaziis; azazin ayyo ehiidosona.
21Ehin Elssaa7i pulttuwaa biidi, maxiniyaa an yeggiis. Yeggidi, “GODAI, ‘Taani ha haattaa pattaas. Hagaappe sinttanau ha haattai haiquwaassi gaaso gidenna; biittaikka aifana’ yaagees” yaagiis.
22Elssaa7i haasayidoogaadankka hachchi gakkanaashin, he haattai xillo gidiis.
23Elssaa7i yaappe denddidi, pude Beeteele kiyiis. I ogiyan biishin, yelaga attuma naati katamaappe kiyidi, “Laa ha huuphiyaara bo77au, pude kiya! Laa ha huuphiyaara bo77au, pude kiya!” yaagidi a bolli qilliiccidosona.
24Qilliiccin guyye simmi xeellidi, eta GODAA sunttan qanggiis. Yaatin beere geetettiya naa77u macca do7ati woraappe kiyidi, naatuppe oitamanne naa77u yelagata puuzerettidi woridosona.
25Worin Elssaa7i hegaappe denddidi, Qarmmeloosa Deriyaa biis; qassi hegaappekka Samaariyaa simmiis.