Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Busa nahitabo kini, sa dihang hapit na kuhaon ni Yahweh si Elias pinaagi sa alimpulos padulong sa langit, mibiya si Elias kauban si Eliseo gikan sa Gilgal.
2Miingon si Elias ngadto kang Eliseo, “Palihog, pabilin dinhi, tungod kay paadtoon ako ni Yahweh sa Betel.” Mitubag si Eliseo, “Ingon nga buhi si Yahweh, ug ingon nga ikaw buhi, dili ako mobiya kanimo.” Busa milugsong sila ngadto sa Betel.
3Miadto kang Eliseo ang mga anak sa mga propeta ug miingon kaniya, “Nasayod ka ba nga kuhaon na ni Yahweh ang imong agalon gikan kanimo karong adlawa?” Mitubang si Eliseo, “Oo, nasayod ako niini, apan ayaw kini hisgoti.”
4Miingon si Elias kaniya, “Eliseo, paghulat dinhi, palihog, kay ipadala ako ni Yahweh ngadto sa Jerico.” Mitubag si Eliseo,” Ingon nga buhi si Yahweh, ug ingon nga buhi ka, dili ako mobiya kanimo.” Busa nangadto sila sa Jerico.
5Unya miadto kang Eliseo ang mga anak sa mga propeta nga anaa sa Jerico ug miingon kaniya, “Nasayod ka ba nga kuhaon na ni Yahweh ang imong agalon gikan kanimo karong adlawa?” Mitubag si Eliseo, “Oo, nasayod ako niini, apan ayaw kini hisgoti.”
6Unya miingon si Elias ngadto kaniya, “Palihog, pabilin dinhi, kay ipadala ako ni Yahweh sa Jordan.” Mitubag si Eliseo, “Ingon nga buhi si Yahweh, ug ingon nga buhi ka, dili ako mobiya kanimo.” Busa nagpadayon silang duha.
7Unya, ang 50 ka mga anak nga lalaki sa mga propeta nga nagtindog atbang kanila sa halayong dapit samtang nagtindog ang duha duol sa Jordan.
8Gikuha ni Elias ang iyang kupo, gilukot kini, ug gihampak sa tubig. Nabahin ang tubig sa matag kilid busa nanabok ang duha latas sa mala nga yuta.
9Nahitabo kini, pagkahuman nila ug tabok, miingon si Elias kang Eliseo, “Pangayo kanako kung unsa ang akong kinahanglan buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo.” Mitubag si Eliseo, “Palihog tugoti nga makaduha ka pilo ang bahin sa imong espiritu ang mokunsad kanako.”
10Mitubag si Elias, “Lisod nga butang ang imong gipangayo. Apan, kung makita ko nimo sa dihang kuhaon ako gikan kanimo, mahitabo kini alang kanimo, apan kung dili, dili kini mahitabo.”
11Samtang nagpadayon sila ug nag-istoryahanay, tan-awa, nagpakita ang karwahe ug mga kabayo nga nagkalayo, nga maoy nagbulag sa duha ka lalaki gikan sa matag usa, ug gipataas si Elias pinaagi sa alimpulos ngadto sa langit.
12Nakita kini ni Eliseo ug misinggit, “Amahan ko, amahan ko, ang mga karwahe sa Israel ug ang ilang mga mangangabayo!” Wala na niya nakita si Elias, ug gikuptan niya ang iyang kaugalingon nga bisti ug gigisi kini sa makaduha ka bahin.
13Gipunit niya ang kupo ni Elias nga nahulog kaniya, ug mibalik ug tindog sa duol sa Jordan.
14Gihampak niya ang tubig pinaagi sa kupo ni Elias nga nahulog ug miingon, “Asa man si Yahweh, ang Dios ni Elias?” Sa dihang gihampak niya ang katubigan, nabahin kini sa matag kilid ug mitabok si Eliseo.
15Sa dihang nakita siya sa mga anak sa mga propeta nga gikan sa Jerico atbang kanila, miingon sila, “Mipuyo kang Eliseo ang espiritu ni Elias!” Busa miadto sila ug mitagbo kaniya, ug mihapa sila sa yuta diha sa iyang atubangan.
16Miingon sila kaniya, “Tan-awa karon, ang imong mga sulugoon adunay 50 ka mga kusgan nga kalalakin-an. Tugoti sila nga molakaw, naghangyo kami, ug mangita alang sa imong agalon, tingali ang espiritu ni Yahweh mikuha kaniya ug gilabay ngadto sa pipila ka mga kabungtoran o ngadto sa pipila ka walog.” Mitubag si Eliseo, “Dili, ayaw sila ipadala.”
17Apan sa dihang napugos nila si Eliseo hangtod nga naulaw na siya, miingon siya, “Ipadala sila.” Unya gipadala nila ang 50 ka mga kalalakin-an, ug nangita sila sulod sa tulo ka adlaw, apan wala nila siya makaplagi.
18Namalik sila didto kang Eliseo, samtang nagpuyo siya didto sa Jerico, ug miingon siya kanila, “Dili ba miingon ako kaninyo, 'Ayaw pag-adto'?”

19Miingon ang kalalakin-an sa siyudad kang Eliseo, “Tan-awa, nanghangyo kami kanimo, maayo ang kahimtang niini nga siyudad, sumala sa nakita sa akong agalon, apan dili maayo ang tubig ug ang yuta dili mabungahon.”
20Mitubag si Eliseo, “Dad-i ako ug bag-ong panaksan ug butangi kini ug asin,” busa gidad-an nila siya niini.
21Miadto si Eliseo sa tuboran sa tubig ug gisabwag ang asin niini; unya miingon siya, “Mao kini ang giingon ni Yahweh, 'Giayo nako kini nga katubigan. Gikan karong taknaa, wala nay kamatayon ni dili mabungahon nga yuta.”'
22Busa naayo ang mga tubig niining adlawa, pinaagi sa mga pulong nga gipamulong ni Eliseo.
23Unya mitungas si Eliseo gikan didto padulong sa Betel. Sa diha nga nagatungas pa siya sa dalan, migula ang mga batan-ong lalaki sa siyudad ug nagbugal-bugal kaniya; miingon sila kaniya, “Tungas, opawa ka! Tungas, opawa ka!”
24Milingi si Eliseo sa iyang likod ug nakita niya sila; misangpit siya kang Yahweh aron sa pagtunglo kanila. Unya migula ang duha ka babaye nga uso gikan sa kakahoyan ug midagmal sa 42 ka mga lalaki.
25Unya gikan didto miadto si Eliseo sa Bukid sa Carmel, ug gikan didto mibalik siya sa Samaria.