Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ ma wɛzù ma gugwà, ma kↄ́ba è síiↄ̃.
2Ma malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ là: Beeↄ dɛa ni? A wèa à mɛ̀: Beeↄ dɛ kↄ́ba pↄ́ Isailiↄ ń Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi fã̀aaↄ ũɛ.
3Ɔ̃ Dii sia gbɛ̃ↄn síiↄ̃ↄ ↄ̀lↄmɛɛ.
4Ɔ̃ ma aà là: Bↄ́ gbɛ̃́piↄ lɛ́ mↄ́ kɛii? A wèa à mɛ̀: Kↄ́bapiↄ mɛ́ Yudaↄ fã̀aa, ↄ̃ an gbɛ̃e i fↄ̃ a mi sɛ̀ musuo. Siapiↄ mↄ̀ vĩadadai bui kↄ́bapiↄziɛ, aai ń gbɛ̃gbɛ̃, asa buipiↄ ń kↄ́ba gɛ̃̀lɛ Yudaↄzi, aa ń fãaaɛ.
5Kɛ́ ma wɛzù ma gugwà, ma gↄ̃ɛe è, a pↄyↄ̃ba kũa.
6Ma aà là: Ńlɛ gɛ́ má ni? A wèa à mɛ̀: Málɛ gɛ́ Yelusalɛũ yↄ̃i mà a yàasa ń a gbã̀ao dↄ̃ɛ.
7Kɛ́ malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄpi lɛ́ tá, ↄ̃ malaika pãle mↄ̀ dàaàlɛ
8a òɛ̀: Bàalɛ gɛ o ɛ̀waasopiɛ, Yelusalɛũ aↄ kálɛa bĩ́isai a gbɛ̃nazĩna ń a pↄtuoo dasikɛ yã́i. À mɛ̀ lↄ:
9Dii mɛ̀ ámɛ áↄ dɛ a bĩ́i tɛde pↄ́ liai ũ, íↄ ku a guu a gawi ũ.
10Dii ɛ̀a mɛ̀: À mↄ́! À mↄ́! À bàalɛ à bↄlɛ gugbãntoo oi bùsuu, asa ma á fãaa dṹnia gola síiↄ̃ↄ guuɛ. Ma Dii mámɛ má ò.
11Á Siↄnadeↄ, à mↄ́! Á gbɛ̃́ pↄ́ á kú Babɛliↄ, à piliwà!
12Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀ a ma zĩ mà a tↄbↄ bui pↄ́ lɛ̀lɛwáↄ yã́ musuɛ, asa gbɛ̃́ pↄ́ ↄzↄ̃̀wá ↄzↄ̃̀ api a wɛbɛwaɛ.
13A ↄsɛńzi, an zↄↄ i lɛ́lɛmá, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ma zĩ.
14Dii mɛ̀: Á Siↄnadeↄ, à gulakɛ ń pↄnao, asa mámɛ málɛ mↄ́, mí bɛkpa á guu.
15Gↄↄ bee buiↄ naa dasi, aai gↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ ũ. Má bɛkpa á guu, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ma zĩwá.
16Dii a Yudaↄ sɛ a gbɛ̃́ↄ ũ a bùsuu, i ɛa Yelusalɛũ sɛ lↄ.
17Baade kɛ kílikili Dii aɛ, à fɛ̀lɛ a kúkĩi pↄ́ a kua adoau, àlɛ mↄ́.