Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À lou gbɛa Diiwa káabuana, asa Dii mɛ́ ì to lou kɛkɛ, ì to lou kwɛ́nɛ́, ì to buapↄ́ kɛ baadeɛ.
2Tã́aↄ ì yãyaaa'o, màsokɛnaↄ ì yã́ ɛgɛna e. Wɛ́pungu'enaↄ yã́á mↄafiliɛ, an gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛninianɛá pãɛ. A yã́i tò gbɛ̃́ↄ liaaa lán sãↄwa, an kúsu kwɛa kɛ́ aa dãna vĩo yã́i.
3Ma Dii ma mɛ̀, ma pↄ paa an dãnaↄzi, má ĩada blesanapiↄwa. Ma Dii Zĩgↄ̃de má ↄlia Yudaↄzi ma kpàsa pↄ́ↄ ũ, má ń kɛ zĩkasↄ̃ gawide ũ.
4Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ lán ɛ̃daalɛgbɛwa a bↄ ń guu, gbɛ̃́ pↄ́ dɛ lán kálo ge zĩkasawa a bↄ we, kpalablenaↄ bↄ we píiɛ.
5Aaↄ dɛ nɛgↄ̃naↄ ũɛ, aa ↄ̃zↄ̃ ń ibɛɛↄwa zĩkawɛ̃lɛ zɛ́u lán pɛ̀lɛawa. Lá má kúńnↄ, aa zĩka, aai sↄ̃deↄ fu.
6Má Yudaↄ gba gbãa, má Yosɛfu buiↄ suaba, mí suńnↄ ń pá ziu, kɛ́ má ń wɛ̃na vĩ yã́i. Aaↄ dɛ lá mi ń vũaa yãaowa, asa mámɛmaa Dii ń Lua, má yãmamá.
7Ɛflaiũ buiↄ gↄ̃ nɛgↄ̃naↄ ũ, an pↄ iↄ na lán vɛ̃ɛ zↄ̃̀lɛmáwa. An nɛ́ↄ e, aai pↄnakɛ, an pↄ́ a kɛ na Diiwa.
8Má swe pɛ́ńzi, mí ń kãaa, má ń boɛ, aaiↄ dasi lán yãawa.
9Baa tó ma ń fãaa buiↄ guu, ma yã́ aↄ dↄńgu za bùsu zã̀zãↄuɛ. Ampiↄ ń ń nɛ́ↄ aaↄ kuɛ, aai su.
10Má ń bↄ Egipi bùsuu mà suńnↄ, má ń kãaa Asili bùsuu, mí suńnↄ Galada bùsuu ń Libão. Gu a mↄ́máo.
11Aa bua Egipi ísiawa, aa a ikooaↄ fu, Niili ísiↄ ba. Asiliↄ wala a kpálɛ, Egipiↄ iko a láa.
12Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, ma gbɛ̃́ↄ gbãa'e ma kĩ́i, aaiↄ tɛmazi.