Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ɛa wɛzù ma gugwà lↄ, ↄ̃ ma taala è, àlɛ vua.
2Malaika ma la à mɛ̀: Bↄ́ ń èi? Ɔ̃ má wèwà ma mɛ̀: Taala má è, àlɛ vua. A gbã̀a kà gã̀sĩsuu bao, a yàasa kwi.
3Ɔ̃ a òmɛɛ: Láaipↄ Lua lɛ́ zĩ n bùsuwan we píi. Yã́ pↄ́ kɛ̃a a kpɛ dowa mɛ̀, Lua a kpã́iↄ ya ń bↄlɛu píi. A kpɛ do sↄ̃, Lua a gbɛ̃́ pↄ́ ì ɛɛto ń a tↄ́oↄ ya píi.
4Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀ á lápi kpã́sã, lápi i gɛ̃ kpã́i kpɛ́u ń gbɛ̃́ pↄ́ ì ɛɛto ń a tↄ́o kpɛ́uo. Aↄ ku we, i kpɛ́pi wíwi, a zaↄ ń a gĩↄ píi.
5Malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ mↄ òmɛɛ: Wɛ́sɛ ǹ pↄ́ pↄ́ lɛ́ bↄma gwa.
6Ma aà là: Bↄ́ ni? Ɔ̃ à mɛ̀: Gbí pↄyↄ̃bↄɛ. Ɔ̃ à ɛ̀a òmɛɛ: N bùsudeↄ tàaen we.
7Ɔ̃ má è wà gbípi nɛ́ pↄ́ dɛ bɛↄma ũ wɛ̃̀, nↄɛ mɛ́ zↄ̃lɛu.
8Ɔ̃ malaikapi mɛ̀: Luayãdasain we. Ɔ̃ à ↄtↄ̃̀ↄlɛwà gbíu we, à a nɛ́ pↄ́ dɛ bɛↄma ũpi tàɛ.
9Kɛ́ ma wɛzù ma gugwà, ma nↄɛ gbɛ̃ↄn plaↄ è, aa gã̀sĩa vĩ lán wàalianawa. Aalɛ gã̀sĩa lɛ́, aa vùa lɛ́ mↄ́, ↄ̃ aa gbípi sɛ̀ lɛ́ vuaò, aa musu yã́io, aa zĩ́lɛ yã́io.
10Ɔ̃ ma malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ là: Aalɛ tá ń gbípio má ni?
11A wèa à mɛ̀: Aalɛ gɛ́ kpɛdↄiɛ̀ Babiloni bùsuuɛ. Tó aa làa, aa aà dau we a dilɛkĩi ũɛ.