Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ bee nibↄna a wɛ̃ Davidi buiↄnɛ ń Yelusalɛũdeↄ píi duunawoloama ń gbãbↄanɛ́o yã́i.
2Gↄↄ bee má tã́aↄ tↄ́ bãdɛ ń bùsuu, aↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. Má ãnabi ɛgɛnaↄ midɛ ń bùsuu ń wɛlɛna pↄ́ lɛ́ ń gba lɛ́ↄ.
3Tó gbɛ̃́ gì lɛ́ ãnabikɛkɛ, aà de ń aà da'iao oɛ̀ à làawàn we, asa à ɛɛtò ń ma tↄ́oɛ. Tó àlɛ ãnabikɛkɛ, aà de ń aà da'iaopiↄ mɛ́ aa aà zↄ̃ aa dɛ.
4Gↄↄ bee wí a ãnabi píi kṹ yã́ pↄ́ aalɛ e oa yã́ musu. Aa ãnabikɛ pↄ́kã ula da aa gbɛ̃́ↄ sã́sãò lↄo.
5A mɛ ãnabin a ũo, zↄ̃ɛn a ũ, álɛ buakɛ za a nɛgↄↄɛ.
6Tó wà aà là: Bↄ́ ia mɛ́ tɛ́tɛ n ↄↄwa sↄ̃? A mɛ: É'e! Ma kɛ'ĩa ma gbɛ̃́ↄ bɛɛ.
7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Fɛ̃nda, fɛlɛ ń ma sãdãnao, gↄ̃ pↄ́ dɛ ma gbɛ̃do ũpi. Sãdãnapi lɛ́, sãↄ i fãaa, mí ↄlia an gbɛ̃́ kpɛɛnaↄzi.
8Wa bùsudeↄ lɛɛ pla lɛ wà ń dɛdɛ, lɛɛ do i gↄ̃ a guu. Ma Dii mámɛ má ò.
9Má lɛɛ dopi baasa ń tɛ́o lán ã́nusu baasaawa, má ń maa lɛgwa, lá wì vua maa lɛgwawa. Aa ma sísi, mí wemá. Má mɛnɛ́ ma gbɛ̃́ↄ, aai omɛɛ Dii ń Lua.