Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ síiↄ̃de guu, a mↄ kɛ̃okwide Kisele gↄↄ síiↄ̃de zĩ́, ma Zakali, Dii yã'òmɛɛ.
2Gↄↄ bee Bɛtɛlideↄ Salɛzɛɛ ń Lɛgɛmɛlɛkio ń ń gbɛ̃́ↄ zĩ̀ yãgbɛai Diiwa.
3Aa Dii Zĩgↄ̃de kpɛ́ sa'onaↄ là aa mɛ̀: Wà lɛye ń ↄↄlↄo mↄ sↄode guu, lá wi kɛ wɛ̃ ń wɛ̃owa yã̀?
4Ɔ̃ Dii Zĩgↄ̃de yã'òmɛɛ à mɛ̀:
5Sa'onaↄ ń bùsu gbɛ̃́piio la ǹ mɛ: Kɛ́ aa lɛyè ń ↄↄlↄo mↄ sↄode ń mↄ sopladeo guu a wɛ̃̀ bàaↄ̃kwin la, mámɛ aa yèmɛɛa?
6Kɛ́ a pↄblè a imì, ázĩa yã́i a pↄ́pi blèio lé?
7Yã́ pↄ́ Dii dà ãnabi káauↄnɛ aa a kpàwakɛ̀n we, gↄↄ pↄ́ Yelusalɛũ ń a zↄ̃ɛwiaↄ kálɛa dↄdↄa ń namao, mɛ́ wa ku Nɛgɛvɛ ń gusalala pↄ́ kú a saɛo.
8Ma Zakali, Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛa à mɛ̀:
9Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: Àↄ yã́zɛdekɛ ń sĩanao. Àↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o ń kↄ̃ wɛ̃nagwaao.
10Ásu gbãamↄ gyaa taasideↄ ń tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń bↄ̀mↄↄ ń wɛ̃nadeↄnɛo. Ásu kↄ̃ yã̀maakɛ ń vãioo.
11Á deziↄ gì yã́pi mai, aa bↄ̀ ma kpɛ aa ↄtà ń swã́lɛ.
12An swã́ gbãakũ̀ lán gbɛwa, aai swã́sɛ ma ikoyãio ge yã́ pↄ́ má dà ãnabi káauↄnɛ aa ò ń ma Nisĩna gbãao. Ɔ̃ ma Dii Zĩgↄ̃de ma pↄ pàńzi maamaa.
13Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, kɛ́ ma lɛzùńzi, aai swã́sɛio. A yã́i tò, kɛ́ aa lɛzùmazi, mi swã́sɛi sↄ̃o.
14Ɔ̃ ma ń sɛ́lɛ lán zàawa, ma ń fãaa bui pↄ́ aa ń dↄ̃oↄ guu. An bùsu gↄ̃̀ bɛzia ũ ń kpɛ, wa fↄ̃ pãao. Màa aa tò pↄeã bùsu gↄ̃̀ bɛzia ũ.