Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ ɛ̀a sù, à ma vu lá wì ń vu iuwa.
2Ɔ̃ à ma la à mɛ̀: Bↄ́ ń è wei? Má wèwà ma mɛ̀: Ma vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ dau è, a filia vĩ sopla, mɛ́ a nísikakĩi ku a musu. Filia mɛ̀n soplapiↄ, baade ń a nísi zɛ́o.
3Kuli mɛ̀n pla ku a saɛ, ado nísikakĩi ↄplaa oi, ado zɛɛ oi.
4Ɔ̃ ma malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ là: Baa, beeↄ dɛa ni?
5A wèa à mɛ̀: Ń dↄ̃ lá pↄ́piↄ dɛoa? Ma mɛ̀: Aawo, Baa!
6Ɔ̃ a òmɛɛ, yã́ pↄ́ Dii lɛ́ o Zolobabɛliɛn kɛ: Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀, i kɛ ń gbãao ge ń ikoo no, sema a Nisĩna.
7Gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄ, bↄ́n n ũi? Ńyↄ̃ gↄ̃ Zolobabɛliɛ gudaaĩa ũɛ. Tó à bↄ̀ ń kpɛ́ midɛgbɛo, wa báaa kãaa.
8Ɔ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
9Zolobabɛli ↄ mɛ́ kpɛ́pi ɛ̃ kpàlɛ, mɛ́ aà ↄ mɛ́ a a midɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ma zĩwá.
10Gbɛ̃e su saka yã́ yↄↄna kɛgↄↄuo. Tó wà gĩsusugwabↄ è Zolobabɛli ↄzĩ, an pↄ́ a kɛ na. Filia mɛ̀n soplapiↄ dɛ Dii wɛ́tɛa dṹniai ũɛ.
11Ɔ̃ ma malaikapi là: Kuli mɛ̀n pla pↄ́ kú dau ↄplaai ń zɛɛio dɛa ni?
12Ɔ̃ ma ɛa aà là lↄ ma mɛ̀: Kù ligↄ̃n pla pↄ́ kú nísi zɛ́ mɛ̀n pla pↄ́ wa pì ń vuaoↄ saɛ, àlɛ nísi pisi filiaↄwa dɛa ni?
13A wèa à mɛ̀: Ń dↄ̃ lá pↄ́piↄ dɛoa? Ɔ̃ má òɛ̀: Aawo, Baa!
14Ɔ̃ à mɛ̀: Gbɛ̃ↄn pla pↄ́ wà ń dílɛ aa zĩkɛ dṹnia bṹu Diiɛↄn we.