Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“GODAASSI, intte Xoossaassi, tilla bollaara de7enna mehiyaa, woikko intte dorssaa yarshsho oottidi shiishshoppite; hegee a sinttan sheneyiyaabaa.
2“GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo katamatuppe augankka attuma gidin macca gidin a maachchaa kolidi, GODAA intte Xoossaa sinttan iitaa oottida asi intte giddon beettikko,
3qassi ta azazuwaa menttidi, hara xoossatuyyo goinnida uri, awaassi, woikko aginaassi, woikko saluwaa xoolinttetussi goinnida uri de7ikko,
4hegaa malabaa intte siyikko, he yohuwaa minttidi qorite. Intte qorin, hegaa mala tunabai Israa7eela giddon oosettidoogee tumanne geeshsha gidikko,
5he iitaa oottida bitaniyaa woikko mishiriyo intte katamaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi worite.
6He woriyo asi haiqqanau bessiyoogee naa77u woikko heezzu markkai markkattiina gido; issi asa markkaa qaalan ai asinne haiqqoppo.
7A woranau markkati koiro shuchchan a caddona; eta kaallidi asai ubbai a caddo. Hegaadan oottidi, iitaa intte giddoppe diggite.
8“Intte intte katamatun pirddanau keehi deexxiya shemppo mooto gidin, shochcha masuntta mooto, woikko qassi tau bessees giyo aqo mooto gidinkka denddikko, he wode intte GODAI intte Xoossai doorido sohuwaa ehiite.
9Hegan Leewatuppe qeese gidiyaagaakkonne he wodiyan daanna gididi pirddiyaagaakko shiishshite; he yohuwaa eti pirddana.
10GODAI doorido sohuwan eti pirddidoogaadan oottite; eti pirddidoogaappe ashshennaadan naagettite.
11Eti inttena tamaarissido higgiyaadaaninne eti yootido pirddaadan oottite; eti pirddido pirddaappe ushachchinne haddirssi ainne sher77i gooppite.
12Hegan GODAASSI, intte Xoossaassi, oottiya daannaassi, woikko qeesiyaassi azazettennan ixxidi, otorettiya asi de7ikko, he asi haiqqo; hegaadan oottidi, iitaa Israa7eela giddoppe diggite.
13Hegaappe guyyiyan hegaa siyidi, asai ubbai yayyana; naa77antto otorettenna.
14“GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittaa laattidi, yan de7uwaa doommiyo wode, intte yuushuwan de7iya kawotettatuugaadan, inttekka, ‘Ane nuunikka nu bollan kawuwaa kawoyoos’ yaagidi qoppikko,
15intte kawoyanaagee GODAI intte Xoossai intteyyo dooridoogaa gidiyoogaa erite. Hegeekka intte asaa giddoppe doorettidaagaa gidoppe attin, hara biittaa asa intte bolli kawoyoppite.
16He kawoi paraa daruwaa shiishshanau bessenna; qassi asaikka paraa corayanau naa77antto Gibxxe simmanaadan oottoppo. Aissi giikko, GODAI, ‘He ogiyaara naa77antto mulekka simmoppite’ yaagiis.
17A wozanaa balettennaadan, kawoi cora maccaasaa ekkoppo. Worqqaakka biraakka darii shiishshoppo.
18“I ba kawotettaa araatan uttiyo wode, Leewa zare gidiya qeeseti naagiyo maxaafaappe ha higgiyaa duuqqidi bau ekko.

19I ha higgiyaa qaalaanne wogaa naagiyoogaaninne eta oottiyoogan GODAASSI, ba Xoossaassi, yayyiyoogaa tamaarana mala, ha maxaafai aara de7o; ikka ha maxaafaa ba de7o laittan ubban nabbabo.
20Yaatikko, i ba wozanan, ‘Taani ta laggetuppe aadhdhais’ giidi ba ishanttu bolli otorettenna. Ikka Xoossaa higgiyaappe haddirssinne ushachchi geenna. I ba kawotettan aduqqidi de7ana; a naatikka Israa7eela biittan kawo gidana.