Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Issi asi machcho ekki simmidi, issi iitabaa i bolli demmidi o ixxikko, iyyo paramaa xaafi immidi, ba sooppe kessidi yeddikko,
2a a sooppe kiyada, hara azinaa gelikko,
3he naa77antto azinaikka o dosennan ixxidi, paramaa iyyo xaafi immidi, ba sooppe o kessidi yeddikko, woikko o ekkida he naa77antto azinai haiqqikko,
4a tunido gishshau, koiro paramida azinai naa77antto o zaaridi machchoppo. Hegee GODAA matan ixettidaba; qassi inttekka GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittan hagaa mala nagaraa oottoppite.
5“Ooratta machcho ekkida asi olau booppo; hara deexo oosuwaakka ayyo immoppite. Issi laittai aadhdhana gakkanaashin, aunne beennan ba ekkido machchiyo ufaisso.
6“Ai asinne acoyyo woxaa woikko maidiyaa oiqqoppa; aissi giikko, hegee keettaa asai gaacciyooba xayidi, haiqqona giyoogaa.
7“Ba isha gidiya Israa7eela asa wuuqqi efiidi, aille kessiya asi woikko harau baizziya ai asinne haiqqo. Hegaadan oottiyoogan intte giddoppe iitaa diggeeta.
8“Hanttaara goga harggiyan sakettiya asassi Leewa zare gidiya qeeseti inttena tamaarissidoogaadan ubbabaa polite; ta eta azazidoogaa hegaadan oottanau naagettite.
9Intte Gibxxeppe kiyidi ogiyan de7ishin, GODAI intte Xoossai Miiriyaami bolli oottidobaa hassayite.
10“Neeni ne shooruwaassi issibaa tal77ada, i oittiyoobaa oichchanau a soo geloppa.
11Neeni karen eqqidaashin, ne tal77ido bitanee oittiyoobaa ba sooppe kessidi neeyyo immo.
12I hiyyeesa gidikko, ne acuwau oiqqido a maayuwaa ne son aissoppa.
13I maayidi aqanaadan, omariyo wode au guyye zaara; i hegan nena galatana. Hegee GODAA ne Xoossaa matankka neeyyo geeshshatetta gidana.
14“Ne ishaa gidiya Israa7eela asa gidin, woikko ne biittaa katamaappe issuwan de7iya kare biitta asa hiyyeesaa qaxarada naaqqoppa.
15I hachchi oottidoogaa hachchi ekkanau minttidi koyiyo gishshau, awai wullennan hachchi qanxxa. Hegee xayikko, metootanchchai neeppe GODAU waassin, neeyyo nagara gidana.
16“Naati oottido nagaraa gishshau, aawata woranau bessenna; qassi aawati oottido nagaraa gishshaukka, naata woranau bessenna. Asai ubbai ba oottido nagaran nagaran haiqqanau bessees.
17“Kare biitta asatu pirddaanne aawu aaya bainnaageetu pirddaa geellayoppa; am77ee maayuwaa a tal77idobau gaada oiqqoppa.
18Inttekka Gibxxe biittan aille gididoogaanne GODAI intte Xoossai inttena yaappe wozidi kessidoogaa hassayite. Taani hagaa inttena azaziyoogee hegaa gishshaassa.

19“Ne shooqaappe kattaa cakkiyo wode, ne dogido mirqqiyaa qoranau guyye booppa. GODAI ne Xoossai ne kushiyaa ooso ubban nena anjjana mala, hegaa betiyaassi, aaya aawu bainna naatuyyoonne am77etuyyo aggaaga.
20Ne wogaraa aifiyaa maxiyo wode, issoinne attennan wurssada maxanau naa77anttuwaa guyye simmoppa; attidaagaa betiyaassi, aaya aawu bainna naatussinne am77etussi aggaaga.
21Ne woiniyaa aifiyaa maxiyo wode, attidaagaa poshilanau naa77anttuwaa guyye booppa; hegaa betiyaassi, aaya aawu bainna naatuyyoonne am77etuyyo aggaaga.
22Inttekka Gibxxe biittan aille gididi de7idoogaa dogoppite. Taani hagaa inttena azaziyoogee hegaa gishshaassa.