Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Intte morkkiyaara olettanau biyo wode, eta parati, paraa gaaretinne eta olanchchati intteppe darin be7idi, etau yayyoppite; aissi giikko, inttena Gibxxeppe kessida GODAI intte Xoossai inttenaara de7ees.
2Intte olaa doommanaappe kasetidi, qeesee sinttau aadhdhidi hagaadan yaago;
3‘Inttenoo Israa7eela asatoo, siyite; intte hachchi intte morkkiyaara olettanau haneeta. Simmi intte wozanai dagammoppo; yayyoppite; eta sinttan kokkoroppitenne shabbirettoppite.
4Aissi giikko, GODAI intte Xoossai inttenaara biyo gishshau, intte morkkiyaa olidi, intteyyo xoonuwaa immana’ yaago.
5“Ola gadaawati eta hagaadan yaagona; ‘Ooratta keettaa keexxidi gelibeenna asi de7ikko, i ha olan haiqqin, hara asi a keettaa gelennaadan, i soo simmo.
6Woikko woiniyaa tokkidi, a aifiyan ufaittibeenna uri de7ikko, i ha olan haiqqin, hara asi a woiniyaa aifiyan ufaittennaadan, i ba soo simmo.
7Maccaasa giigissidi ekkibeenna asi de7ikko, i ha olan haiqqin, hara asi o machchennaadan, i ba soo simmo’ yaagona.
8“Gadaawati gujjidikka asaayyo hagaadan yaagona; ‘Ha asaa giddon yayyiya asinne hirggiya asi ooninne de7ikko, i ba laggetu wozanaakka yashshan seerissennaadan i ba soo simmo’ yaagona.
9Gadaawati hagaa asau yooti wurssiyo wode, citaassi citaassi ola gadaawata doorona.
10“Issi katamaa olanau biidi intte akko matiyo wode, koirottidi saruwan eti kushiyaa immanaadan oichchite.
11Oichchin eti saruwan bantta kushiyaa immidi, bantta gimbbiyaa penggiyaa dooyidi inttena gelissikko, he kataman de7iya asai ubbai intteyyo haggaazonanne deexo oosuwaa intteyyo oottona.
12SHin he katamaa asai intteyyo saruwan kushiyaa immennan ixxidi, inttenaara olau giigikko, intte he katamaa yuushuwaa dooddite.
13GODAI intte Xoossai eta intteyyo aatti immiyo wode, he kataman de7iya attumaasa ubbaa mashshan wurssite.
14SHin maccaasaa, naata, mehiyaanne katamaa giddon de7iya ubbabaa omoodo oottidi intteyyo ekkite. Qassi GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo intte morkketu omooduwan go7ettite.
15Intte de7iyoosaappe haakkidi de7iya katamatakka oiqqiyo wode, hegaadan ootteeta.
16“SHin GODAI intte Xoossai intteyyo laata oottidi immiyo biittan shemppoora de7iyaabaa issibaanne ashshennan worite.
17GODAI intte Xoossai azazidoogaadan, Hiiteta, Amooreta, Kanaaneta, Parzzeta, Hiiwetanne Yaabuusata wurssidi worite.
18Hegee xayikko, eti bantta xoossatuyyo goinniyo tuna oosuwaa intte oottanaadan inttena tamaarissana; hegan intte GODAA intte Xoossaa bolli nagaraa oottana.

19“Katamaa oiqqanau yuushuwaa dooddi, daro gallassaa olettiiddi gam77iyo wode, an de7iya aifiyaa immiya mittaa kalttan qanxxoppite; eta aifiyaa miiteppe attin, eta qanxxoppite. Aissi giikko, intte yuushuwan dooddidi oliyoi asaappe attin, dembban de7iya mittaa gidenna.
20SHin intte eriyo aifiyaa immenna hara mittata qanxxidi, inttenaara olettiya katamai kunddana gakkanaashin, hegan dooddiyo qatuwaa keexxite.