Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Yu tokim ol manmeri bilong Israel, sapos wanpela meri i gat bel, na em i karim pikinini man, orait em i kamap doti long ai bilong mi, olsem long taim bilong sik mun, na em i stap doti inap wanpela wik.
3Na long de dispela wik i pinis, ol i mas katim skin bilong kok bilong pikinini.
4Meri i mas i stap 33 de moa na bai em i kamap klin gen, long wanem, em i lusim blut long taim em i karim pikinini. Em i no ken holim wanpela samting mi makim bilong mi yet. Na em i no ken i go insait long banis bilong haus sel bilong mi inap em i kamap klin gen.
5“Taim meri i karim pikinini meri, em i no klin long ai bilong mi, olsem long taim bilong sik mun, na em i stap doti inap 14 de. Na meri i mas i stap 66 de moa na bai em i kamap klin gen, long wanem, em i lusim blut.
6“Ol dispela de bilong mekim mama i kamap klin gen i pinis, orait mama i mas kisim wanpela pikinini sipsip i gat wanpela krismas, bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, na wanpela bilong ol dispela pisin ol i kolim balus, bilong ofa bilong rausim sin. Em i mas bringim dispela tupela ofa i go long pris long dua bilong haus sel bilong mi.
7Na pris i mas kisim dispela balus na sipsip bilong meri na ofaim long mi, Bikpela, na bai meri i kamap klin. Na dispela blut i no moa ken mekim meri i stap doti. Nau em i klin pinis long ai bilong mi. Meri i bin karim pikinini man o pikinini meri, em i mas bihainim dispela lo.
8“Tasol sapos mani bilong dispela meri i sot na em i no inap baim pikinini sipsip, orait em i mas bringim tupela namba wan balus o tupela yangpela namba 2 balus i kam. Narapela balus em i bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, na narapela em i ofa bilong rausim sin. Na pris i mas ofaim tupela balus bilong mekim meri i kamap klin, na bai meri i kamap klin long ai bilong mi.”