Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SEDEMII

SEDEMII 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ ikuɔ́ nìùtì Pɑsuu Imɛɛ birɛ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò kèèmɛ̀ mí nSedemii n nɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì,
2kɛ́ m bentɛ kɛ́ m pĩ́ nkɛ́boú kɛ́pítínnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì didɛ́rì bɛ̀ tu dì Bɛnsɑmɛɛ kpɛri kɛ́ m pṹtínnɛ́.
3Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Pɑsuu m pítɛ́, mí nSedemii kɛ̀ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í yó ndɑ yu kɛ tú Pɑsuu, kù yó ndɑ yu kɛ tú Kukɔ̃m̀bɔ̀dorí nku.
4Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu: Kù bo dɑ bɔntɛ́ kukɔ̃m̀bɔ̀dorí fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nɛ́pobɛ̀, kù bo di ɑ̃nnɛ́ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ndi kɔù, ɑ yóó dɛ̀ yɑ̀mu nɛ̀ ɑ nuɔ. Díndi Sudɑɑ kɔbɛ kù bo di ɑ̃nnɛ́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ kòo di pĩ́mmú kɛ́kònnɛ̀ kɛ́ di kuɔ nɛ̀ disiè.
5Di nhɛì kɔbɛ mɔkɛ dɛ̀ dɛmɔu, bɛ tɔ̃mmú kó mucɔ̃́ntimu mumɔu, bɛ kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɛ̀ tɑ̃́ dɛ̀. Sudɑɑ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó tikpɑ̀tì timɔu, bɛ dootitɔbɛ̀ borɛ̀ ɛí, bɛ̀ borɛ̀ tɔ dɛmɔu kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.
6Fɔ̃́ mPɑseuu nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu bɛ̀ bo di pĩ́mmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, ɑ yóó kɛ nkú, bɛ̀ yóó kɛ ndɑ kũnnɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nɛ́pobɛ̀ ɑ do nɑ́ɑ́ mbɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
7N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n ciitɛ́mu kɛ n nɑ ɑ m pĩ̀ńnɛ̀ muwɛ̃rímú mmu kɛ nh ɑutɛ́, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ n dɑú yɛwe yɛmɔu, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nti ientii.
8Kɛ yɛ̃́ m bɑɑ ɔ̃ n yóó bɛ́immɛ̀ kɛ tú: Mɛyɛi mbo di do, bɛ̀ bo di fɛ̃́ũ. N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kó tinɑ́ɑǹtì kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ntṹṹ kɛ n dɑú. Kɛ n sɑ̃́ɑ̃́ ntipíìtì timɔu.
9Kɛ̀ n yĩ m bɑ́ɑ́ bɛ́i nhɑ nɑ́ɑǹtì, m bɑ́ɑ́ kɑ̃ɑ̃tɛ ɑ yètìrì, dɛ̀ ndò muhɑ̃ɑ̃́ mmɑmù cɔ̀ú m miɛkɛ, kɛ̀ n dɔ̀ m bo minnɛ́ kɛ́yĩɛ̃kɛ.
10N yomu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu wɛ́úmɛ̀ kɛ tú: N tú: Mɛyɛi nkéríní, mɛyɛi nkéríní kɛ donnìnko bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì tipíìtì timɔu, kɛ n nɛ́pobɛ̀ sɑ̀ɑ̀bɛ̀ tu tí ò dɑ́ɑ, ti ò dɑ́ɑ bɛ̀ bɑ̀ɑ m bo yetɛ́mɛ̀ mmɛ kɛ́do kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti yóó ò nɑmu kɛ́pɛitɛ.
11N Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nni mbonɛ̀mu kɛ tú okpɑ̀rìteu kperì, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko kɛ̀ bɛɛ̀ yóó duó, bɛ̀ yóó yĩɛ̃kɛmu kɛ́di ifɛi, dɛ kó ifɛi bo mbo sɑ̃́ɑ̃̀, ì bɑ́ɑ́ deè.
12N Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ fɔ̃́ nwèè wèí wèè wetí, kɛ yɛ̃́ o yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ o yɛǹtotí, ɑ yóó bɛ̀ pɛ̀ìtɛmu n kpɛ́í. Kɛ yɛ̃́ n duɔ́mmɛ̀ n kpɛrɛ fɔ̃́ nwe.
13N dièmmu kɛ sɑ̃ntí n Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ kuù ɔ̃ɔ̃ dɛɛtɛ́mɛ̀ ocĩ̀rì, kóò fìètɛ bɛyɛibɛ nɔu miɛkɛ.
14Kuyie ncɔ̃ɔ̃ bɛ̀ m pɛitɛ́ dìì yiè. N yɛ̀nní dìì yiè n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ dɛ kó diyiè bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
15N cɔ̃ɔ̃mu wèè nɑ̀kɛ́ n cicɛ kɛ tú: A pokù pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ̀ diwɛ̀ì bennɛ́ kóò pĩ.
16Dɛ yiɛ̀ mbo ndònnɛ̀ dihɛì Kuyie mpɔ̀ntɛ dì bɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo, ò níí bo keè mudoò kó tɛheutɛ̀ dikṹnweńnì, kuyie ncuokɛ̀ mudoò kó yɛdɑbùò.
17Kuyie nkɑ̀ɑ do nyóu kɛ̀ n kú n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ tɑ́? N yɔ̃ pɔutì nɑ ntú n kó kufɔ̃ti, kɛ̀ n nɑ nkpɑɑ́o kɛ í yɛ̀nní.
18Bɑ nte kɛ̀ n yɛ̀nní n yɔ̃ pɔutì kɛ bo nyɑu mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀? Kɛ m bo ifɛi miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀?