Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yelemaia

Yelemaia 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Debolo ouligisu gobele salasu dunu ea dio Ba:sie (Ime egefe) da na alofele iasu sia: nababeba:le,
2e da na fegasuga fama:ne sia:ne, na lobo amola emo la:gili, gado logo holei ea dio Bediamini, Debolo diasu ganodini gala, amo gadenene la:gilisima:ne sia:i.
3Golale hahabe, Ba:sie da na la:gi fadegai. Amalalu, na da ema amane sia:i, “Hina Gode da dima Ba:sie dio hame asuli. Be E da dima ‘Beda:su da Sisiga:sa’ amo dio asuli.
4Hina Gode Hisu da sia:i dagoi, ‘Na da di amola dia dogolegei beda:ma:ne, dia hou hamomu. Dia fi dunu huluane ilia ha lai gegesu gobihei amoga medole legei dagoi ba:mu. Na da Yuda fi dunu huluane amo Ba:bilone hina ouligima:ne imunu. E da mogili hi sogega afugili oule masunu amola mogili medole legemu.
5Amola Na da logo doasibiba:le, Yuda dunu ilia ha lai da Yelusaleme liligi huluane, amola Yuda hina bagade ilia liligi noga:iwane, amo huluane lale, Ba:bilone sogega gaguli masunu.
6Be di, Ba:sie, di amola dia sosogo huluane da afugili, Ba:bilone sogega mugululi asi dagoi ba:mu. Amogawi, di amola dia na:iyado dunu, ilima di da ogogosu sia: bagohame olelei, dilia huluane bogole, uli dogoiga sali ba:mu.”
7“Hina Gode! Di da nama ogogoiba:le, na giadofale dawa:i. Dia gasa da na gasa baligiba:le, Dia da nama hasalasi. Dunu huluane da eso huluane mae fisili, nama oufesega:sa.
8Eso huluane, na da sia:sea, na da “Bidi hamosu! Wadela:su!” amo fawane wele sia:nana. Hina Gode! Na da Dia sia: alofele olelebeba:le, dunu huluane da nama higale, oufesega:lala.
9Be na da “Na Hina Gode gogolemu. Na da Ea Dioba:le, bu hamedafa sia:mu,” amo sia:sea, Dia sia: da lalu agoane na dogodafa ganodini nenana. Na da amo lalu ha:ba:domusa: dawa:lala, be ea logo ga:mu hamedei ba:sa.
10Na da naba, dunu huluane da sadoga sia:sa, “Dunu huluane da bagade beda:i. Ninia amo dunu ea hou ouligisu dunuma olelemu.” Na dogolegei sama dunu da na dafama:ne ouesala. Ilia da amane sia:sa, “Amabela:? Ninia da ema dabe ima:ne, e dafama:ne sani gemu da defea.”
11Be Di, Hina Gode, da namagale fidisa. Amola Di da gasa bagadeba:le, dunu amo da nama se iabe da dafamu. Ilia da bu mae heda:ma:ne gogosiamu. Ilia da didili hamomu hamedeiwane ba:mu, amola ilia gogosiasu da gogolemu hamedei agoane ba:mu.
12Be Hina Gode Bagadedafa! Di da moloidafawane dunuma adoba:sa. Ilia asigi dawa:su, Di da ba:lala. Amaiba:le, na ba:ma:ne, Dia na ha lai amoma dabema. Bai na hou huluane, na da Dia lobo da:iya ligisi dagoi.
13Hina Godema gesami hea:ma! Hina Godema nodonanoma! Bai dunu fonoboi da wadela:i hamosu dunu amoga banenesi ba:sea, E da amo gaga:sa.
14Na lalelegesu eso amoga gagabusu aligima:ne ilegema! Eso amoga na ame da na lalelegei, amo gogolemu da defea.
15Dunu afae da na ada hahawane ba:ma:ne, ema na lalelegei amane olelei, “Dunu mano! Dia da dunu mano lai dagoi.” Amo dunuma gagabusu aligima:ne ilegema!
16Amo dunu da moilai amo Hina Gode da mae asigiwane wadela:lesi, agoaiwane ba:mu da defea. E da hahabe se nabasu digini wele sia:su nabimu da defea amola esomogoa gegesu dalabede nabimu da defea.
17Bai e da na mae lalelegele, na hame medole legei. Amai hamoi ganiaba, na:me ea hagomo da na bogoi uli dogoi agoai gala:loba.
18Na da abuliba:le lalelegebela:? Na da da:i dioi amola bidi hamosu amola gogosiane bogomu amo ba:ma:ne fawane lalelegebela:?