Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - येरमीया

येरमीया 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु इम्‍मेर आ तौ चढ़ेब पश्‍हुर परमप्रभु यावे आ खिंम गेय पाइब आन ठेयब मुर बाक्‍त। मेकोमी येरमीया आ लोव़ पशो नेंतु।
2मिनु पश्‍हुरमी परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब येरमीया कली तुप्‍‍तु। मिनु परमप्रभु यावे आ खिंम बाक्‍शो बेन्‍यामीन आ इर तला ङा लाप्‍चोम बाक्‍शो ठेंङरो थोक्‍ताक्‍व। प्रेरित १६:२४
3मिनु आ दीसा पश्‍हुरमी येरमीया कली ठेंङरो रे ग्रुंइदानु, येरमीयामी मेको कली “परमप्रभु यावेम इ नें पश्‍हुर मवोइक्थु ‘एर ओंथ नेल्‍ल रे हिंतीक’ दे इ नें वोइक्‍तु। येरमीया २०:१०; येरमीया ६:२५; येरमीया ४६:५; येरमीया ४९:२९; बजन संग्रह ३१:१४
4मारदे हना परमप्रभु यावेमी गो इ कली नु इ वारच नेल्‍ल आन कली शुश हिंचा ङा सेल्‍नुङ। मेकोपुकी इ ङोंइती आन जोरी सत्रु आन तरवारम साइक्‍चा पुंइसीनीम। गो यहूदा नु मेको आ मुर नेल्‍ल आन कली बेबीलोन ङा पिप आ गुइम गेनुङमी। मेकोमी मेको आन कली ग्‍याइश्‍शा बेबीलोन लाइक्‍ब। मिनु तरवारम साइक्‍ब।
5गो एको सहर ङा शोंप नेल्‍ल, आ चेम्‍शो क्‍येट नेल्‍ल, आ शुश क्‍येट लाइब थोव़क नेल्‍ल नु यहूदा ङा पिप आन शोंप नेल्‍ल आन जोरी सत्रु आन कली गेनुङमी। मेकोपुकीमी आन मारेइ मारेइ रोइश्‍शा, मेको आन कली ग्‍याइश्‍शा बेबीलोन लाइक्‍नीम। यहोसु ३९:६
6पश्‍हुर, गे नु इ खिंम बाक्‍ब नेल्‍ल ग्‍याइक्‍चा पुंइसीशा बेबीलोनम लाइ‍नीनी। गे बेबीलोन लशा, मेकेर बेक्‍नीनी। इन कली मेकेर थिम्‍नीम। गे परमप्रभु आ लोव़ दूली सेल्‍शा, शेंताक्वी। इ लोव़ नेंब इ वारच नेल्‍ल इ खोदेंशो पा थिम्‍चा पुंइसीनीम” देंत।
7मिनु येरमीयाम “परमप्रभु यावे, गे आं कली लेम्‍शा, इन लोव़ पाइब सेल्‍तीनी। मिनु गो इन लेम्‍शो लोव़ नेंशा बिस्‍साक्‍यी। इन सक्तिमी आं कली ग्रातीनी। मुल नाक्‍त रेन मुरुम आं कली शुक्‍शी पाइ‍नीम। मुर नेल्‍लेमी आं कली शुक्‍शी पाइनीमी। येरमीया १:५-७
8गो लोव़ पची ना ठेयब सेंदा पा लोव़ पचा माल्‍नुङ। गो हुश ख्राक्‍श बोक्‍चा नु खतम दुम्‍चा आ पर्बम ला ग्रीनुङ। परमप्रभु यावे आ लोव़ नाक्‍त रेन आं कली शुक्‍शी पाइक्‍तीक नु मरिम्‍शो पाइक्‍तीके दुम्‍त।
9गो मेको आ पर्बम लोव़ मपाइनुङ। आ नें थिशा लेंशा लोव़ मपाइनुङ देंती हना यो, आ थुंमी ब्रशो मी खोदेंशो दुम्‍त। आं रुशपुकीम तेक्‍शा वोदुनु, मी खोदेंशो दुम्‍त। गो मेको कली तेक्‍शा दती। गो थमा पा, मेको कली तेक्‍ने मचाप्‍नुङ। १कोरिन्‍थी ९:१६
10गो शुश मुरपुकीम नोफा मुइक्मुशा लोव़ पशो नेंता। मेकोपुकीमी ‘एर ओंथ नेल्‍ल हिंचा ङा श्‍येत बाक्‍ब। येरमीया कली दोस गेय। मेको आ पर्बम उजुर पय’ देंनीम। आं नेक्‍था ङा वारच नेल्‍लेमी ‘गेना दाइल पांइसीबा’ दे आं कली कोव़नीम। मिनु लेंशा ‘गो मेको आ पर्बम लोव़ पा मेको कली ग्राने चाप्‍नीकी। गो मेको क्‍येङा ग्राशा क्‍येक्‍क लेत्‍नय’ देंतेक्‍म” देंत। येरमीया २०:३; येरमीया १८:१८
11तन्‍न परमप्रभु यावे बोल्‍यो लडाइ पाइब का खोदेंशो पा गो नु बाक्‍ब। मोपतीके आं कली खेदा पाइबपुकी दाइल पांइसीशा, गोल्‍नीम। मिनु मेकोपुकीम आं कली मग्रानीम। मेको थाम्‍पा मुने दोक्‍नीम। मारदे हना मेको आन मरिम्‍शो पशो गेनायो मप्रेंसीब। येरमीया १:८,१९
12मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावे, गे ठीक पाइब आन कली नाक्‍शा कोव़नीनी। गे मुर आन थुं नु आन मिम्‍तीके कोव़नीनी। आं कली मेको आन कली क्‍येक्‍क लेश्‍शो तचा गेयीनी। मारदे हना गो आं निसाफ पतीके इन कली जिम्‍मा गेता। येरमीया ११:२०
13मिनु “परमप्रभु यावे कली कुम्‍सो पने। परमप्रभु यावे ठेयब बाक्‍ब” दे कुम्‍सो पने। मेकोमी क्‍येट मथीब आन कली मरिम्‍शो पाइब आन गुइ रे प्रोंइतु।
14गो आं जरमेशो नाक्‍त सराप रल। आं ममाम आं कली जरमेशो नाक्‍त आसीक मतवल। येरमीया १५:१०; अय्‍युब ३:३-११; अय्‍युब १०:१८
15आं आफ कली “इ के आल का जरमेसाक्‍व। तौ का जरमेसाक्‍व” दे लोव़ शेंब सराप रल। मेकोमी आं आफ कली ग्‍येरपाइक्‍तु।
16परमप्रभु यावेमी मेको मुर कली शिशी मपथु, मेको मुर खतम पोक्‍शो सहर खोदेंशो दुम्‍ल। मेकोमी सुनी ङाक्‍शो ब्रेश्‍शो नु नाक्‍ती लडाइ ङा तुराही ताप्‍शो नेनल। उत्‍पत्ती १९:२४-२८
17मारदे हना मेकोमी आं कली आं ममा आ कोव़ज उइ मसाइय्‍यी। मो दुम्‍शो हना, आं ममा, आं तुरस दुम वा। मिनु आ कोव़ज गेना हना यो ठेयब दुम वा।
18गो मारदे कोव़ज रे ग्रूङा? गो शुश गेय नु सुर्ता पचा कली जरमेसाक्‍यी। मिनु नाक्‍त किंत किंत मुने दोक्‍चा कली जरमेसाक्‍यी।