Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa

Ermmaasa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode GODAA Beeta Maqidasiyan halaqa gidiya, Imeera na7aa Paashihuura giyo qeesee, Ermmaasi ha yohoti hananabaa yootishin siyiis.
2Siyidi Paashihuuri hananabaa yootiya Ermmaasa deshissiis; deshissidi Qommo Biniyaama Penggiyaa giyo GODAA Beeta Maqidasiyaa geliyoosan de7iya gonggiyaa luhuwan qashissiis.
3Wonttetta gallassi Paashihuuri Ermmaasa qashuwaappe birshshin, Ermmaasi ayyo hagaadan yaagiis; “Hachchippe doommin, GODAI ne sunttaa Paashihuura yaagenna; i ne sunttaa Yan Han Dagama yaagana.
4Aissi giikko, GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani nena ne huuphiyaayyoonne ne laggetu ubbaayyo dagama kessana. Eti neeni xeellishin, bantta morkketu bisuwan wurana. Taani Yihudaa asaa ubbaa Baabiloone kawuwaa kushiyan aattada immana. I eta omooddidi, Baabiloone efaana; efiidi yan bisuwan eta worana.
5Hegaadankka, ha katamaa aquwaa peeshshaa ubbaa, ootti kessidobaa ubbaa, duretettaa ubbaanne Yihudaa kawotu miishshaa ubbaa taani eta morkketussi aattada immana. Immin eti eta bonqqi oiqqidi, Baabiloone efaana.
6Qassi neeni Paashihuurikka ne son de7iya asai ubbai omoodettidi, Baabiloone baana. Neeni wordduwaa hananabaa yootido ne laggetu ubbaarakka yan haiqqananne yan moogettana’ yaagees” yaagiis.
7Abeet GODAU, neeni tana cimmadasa; taanikka cimettaas. Neeni taappe minnada, tana xoonadasa. Gallassa kumettaa taani asi miicciyoobaa kiyaas; ubbai tana qilliiccees.
8Taani haasayiyo wodiyan ubban xoqqissada, “Makkalabainne bashshai gakkiis” yaagada waassais. GODAA qaalai taayyo gallassa kumettan karenne qilliice ehiis.
9Taani, “Taani GODAABAA denttada haasayikke” woikko, “A sunttan naa77antto yootikke” giikko, GODAA qaalai ta meqettaa giddon qum77ettidi, eexxiya tama mala gididi, ta wozanan michchees. Taani giddon oiqqada ashshana gaada daafuraas; shin teqqanau danddayabeikke.
10Taani daro saasukettaa siyais; “Yan han dagamai de7ees! Ane a mootite! Nuunikka a mootoos” yaagoosona. Taayyo mata laggeti ubbai ta kunddettaa naagidi, “Ooni erii, nuuni a oiqqana malanne nu haluwaa kessana mala, i cimettanau danddayees” yaagoosona.
11SHin GODAI yashissiya toora qaraadan tanaara de7ees. Hegaa gishshau, tana yedettiyaageeti xubettana; eti tana xoonokkona. Etau giigenna gishshau, eti gita yeellaa yeellatana. Eta kaushshai mulekka dogettenna.
12Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, xillota paacciyaagoo, wozanaa kahaa be7iyaagoo, neeni ta morkketu bollan ta haluwaa kessada tana bessa. Aissi giikko, taani ta mootuwaa neeyyo aattaas.
13GODAAYYO yexxite! GODAA galatite! Aissi giikko, i hiyyeesata iitatu kushiyaappe ashshees.
14Taani yelettido gallassai qanggettidaagaa gido! Ta aayyiyaa tana yelido gallassai anjjettoppo!
15Ta aawaayyo, “Neeyyo mishiraachcho; neeyyo attuma na7ai yelettiis!” yaagi yootidi, daro ufaissida bitaneekka qanggettidaagaa gido!
16He bitanee GODAI qarettennan aatti yeggidi xaissido katamatudan hano. He bitanee maallado waasuwaa, gallassa seetan, “Olai gakkiis!” giyo oduwaa siyo.
17Aissi giikko, ta aayyiyaa taayyo duufo gidana malanne i uloikka tana merinau oiqqi uttana mala, tana uluwan woribeenna.
18Taani metonne azzano be7anaunne laittaa ubbaa yeellataidda wurssanau, aissi ta aayee uluwaappe kiyidanaashsha?