Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Jerimaiya

Jerimaiya 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5“Tagu anabera da mmko kwanatuna mourina tupana kana aviya aniruveredi, toudi tupeyane sinayouna da sinakawara sinanagho Babilonma. Noko na sawara miisanidi ghamadi, sawara mekodi kiiravidiye kobagibagi kirakii da koberana, bi kate Jiuda kana kiikiiwawo yadi gararaba tupadi aniruveredi da sinakawara.”
7“O Yawe God, tam kukuwiitupi da yam sisiya wiiwiiyabidi avigeruvedi. Tam parapa maragasim bi tagu noganogagu, na kugeeiwayigu. Gabudara patepatena wawaya sawonawiinamayena pomegu, sanoghosi da tagu geakakoviguna.
8Raghanina wawaya biiyadi aniisisiya, na ere duudugu anarukwatu bo, ‘Kami aviya sinagogona tami biiyadi na yawata konirouwa da siniberomi!’ Noko yam sisiyina awonedi, na nonowa siwawugu bi tagu biidi sisiya berodi sawonegu.
9Bi raghani viya na awona bo, ‘Yawe God wonana kate geanisisiyenina, bo gemuriye kana waghawaghaye tagu anisisiya maghana.’ Bi gegha da, wonam nuwanuwagu kamone yaruwiikarata, noko ware keyama naboni nuwanuwagu kamone yakarakarata! Tagu iimatipo da kamoguve ayakabitawani, bi gegha da amameyegu, tagu gerubana anaberana!
10Wawaya tupadi sayanuyanuveyegu na yadi sisiya awaiwaiyana. Sawara tupadi sivikenaviviregu na tagu anaghanagharedi. Toudi siwonegu bo, ‘Memeda awaki kunawoneni, na yama babada kanimaghamaghataredi, da aro sinaverem.’ Bi kate bada turaturagu waghata saruruwiitetegu, yadi wiina da awaki tana anaberabero. Na sawona bo, ‘Memeda rubana taniyabeni, da sisiya mududi berodi inisisiya, na tanakabitawani bi kada biwa gwabine tanakabi.’
11Bi gegha da, Yawe God tamna ririguve kwamiimiiri, tam ware wiiyogha tomoyina maragasina naboni, bi iiyawogha sikayotaketowanegu na sinaririgha, da gesinageeiwaiyiguna. Toudi gerubana sinageeiwayigu, na sinimayagha ghamana ikabidi, wawaya gerubana noko sinimayayina sininuwawapina.
12O, Yawe God Maragata Kirakiina, wawaya iiyawogha yadi bera rotomanidi mata kamomve, na yadi berabera kwaruruyaghadi, tam yadi noghota da wiina tupadi kwaruruwiitete yapoyaporidi. Na mmko yagu nuwapoyina ima debamve atoretore, bi awiiwiini anakita da kagu aviya aro kunaveredi.”
13Kotawora Yawe God biidi da kokabeepepi! Raghanina wawaya beroberodi sageghomiiri bi moyamoyakidi da noganogadi nuwapoya saveredi, na Yawe God nokodi wawaya berodi yadi maragatama yiyawiidi.