Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qolasiyaasa

Qolasiyaasa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taani intteyyo, Lodooqiyaa giyo kataman de7iya asaayyoonne tana be7ibeenna asa ubbaayyo ai keenaa baaxetidaakkonne intte erana mala koyais.
2Eta wozanai minnana mala, siiquwan issippe gididi, tumu akeekan beettiya duretettaa ubbaa eti ekkana malanne qassi eti Xoossai asaayyo qonccissibeennaagaa, Kiristtoosa a huuphen erana mala, taani daafurais.
3Geeman Xoossai minjjido erainne aadhdhida eratettai ubbai aani de7ees.
4Ooninne inttena cimo qaalan balettenna mala, taani inttena hassayissais.
5Aissi giikko, taani intte matappe haakkada de7ikkokka, ayyaanan inttenaara de7ais; intte de7iyo maaraanne Kiristtoosa intte minnidi ammaniyoogaa be7ada ufaittais.
6Simmi intte Godaa Kiristtoos Yesuusa ekkidoogaadan, aani de7ite.
7Aani xaphuwaa yeddidi diccite; intte tamaaridoogaadan ammanuwan minnite; Xoossaa ubba wode galatite.
8Kiristtoosappe gidenna timirttiyan, ha sa7aa haariya ayyaanatu timirttiyaaninne, asappe yiida eratettan, qassi mela cimuwan inttena ooninne omooddenna mala naagettite.
9Aissi giikko, Kiristtoosa bollan Xoossatetta mereta kumettai de7ees.
10Qassi halaqatettaayyoonne godatettaayyo ubbaayyo huuphe gidiya Kiristtoosappe kumetta de7uwaa demmideta.
11Intte Kiristtoosaara issi asa mala gididi, asa qaxxara mala gidennan, intte iita hanotettaa diggiyo qaxxaraa, Kiristtoosan qaxxarettideta.
12Intte xammaqettido wode, Kiristtoosaara moogettidi, Kiristtoosa haiquwaappe denttida Xoossaa wolqqaa ammanido gishshau, xinqqatiyan Kiristtoosaara issippe denddideta.
13Intte intte naaquwaaninne intte asatettaa qaxxarettennan aggidoogan haiqqidi de7iyo wode, Xoossai intte naaquwaa atto giidi, Kiristtoosaara inttena paxa wottiis.
14Nuna ixxiya, acuwaa paramaa a maachchaara issippe Xoossai daakkiis; daakkidi, masqqaliyaa bollan xishidi, ogiyaappe diggiis.
15Kiristtoosi he masqqaliyan halaqatuppenne godatuppe wolqqaa wotti ekkidi, eta omooddidoogaa asa ubbaa qoncciyan yuushshi bessiis.
16Hegaa gishshau, meettan woi ushshan, baala gallassaa woi aginai xeeriyo wodiyaa bonchchiyoogan, woi Sambbataa bonchchiyoogan, ooninne intte bolli pirddoppo.
17Hageeti sinttappe yaana yohotu eesho; shin bollai Kiristtoosaagaa.
18Wordduwaa ashkke milatanaunne kiitanchchaayyo goinnanau koyiyaagee, be7ibeennaagaa ajjuutan be7aas giidi otorettiyaagee, asatetta qofan coo ayyiyaagee, ooninne intte bolli pirddoppo.

19Hegaa mala asi huuphe gidiya Kiristtoosa mintti oiqqidoogaa lefissees. Bolla ubbai he huuphiyaappe wolqqaa demmidi, bollan de7iya kuriyaaranne shayaara issippe ohettidi, Xoossai dichchiyo dishuwaadan diccees.
20Intte ha sa7aa haariya ayyaanatuppe haakkidi, Kiristtoosaara haiqqideta; yaatin, aissi ha sa7aa wogan de7iya asadan de7eetii? “Oiqqoppa; baara be7oppa; bochchoppa” yaagiya higgetuyyo aissi azazetteetii?
22Ha ubbabaikka asi medhdhido higgenne timirtte gidiyo gishshau, polettoogaappe guyyiyan xayana.
23Eti kiitanchchaayyo goinniyoogaaninne wordduwaa ashkke milatiyoogan qassi bantta asatettaa gilqqissiyoogan aadhdhida eranchcha milatoosona; shin shaaramuxanau koyiyoogaa diggiyoogee hegan ainne go77enna.