Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dilia Hina Godema gobele salimusa:, wadela:i o bahoi bulamagau o sibi mae ima. Hina Gode da amo hou higasa.
2Dilia moilai amo ganodini dunu o uda afae da Hina Godema wadela:le hamosea amola Ea gousa:su gugunufinisisia,
3e da eno ogogosu ‘gode’ liligi o eso o oubi o gasumuni, Gode Ea sia: wadela:musa: ilima nodone sia:ne gadosea,
4amo sia: nabasea, dilia bai dawa:ma:ne noga:le hogoma. Amo wadela:i hou da dafawane Isala:ili soge ganodini hamoi dagoi ba:sea,
5amo dunu moilai gadili oule asili, igiga gala:le, medole legema.
6Be hedolo mae medole legema. Ba:su dunu aduna o aduna baligi da ea wadela:i hou dafawane ba:i dagoiba:le fawane, medole legema. Be dunu afae fawane da ba:su dunu esalea, mae medole legema.
7Ba:su dunu da degabo amo dunu medole legema:ne, igiga gala:ma:ma. Amasea, dunu huluane da amo igiga medomu. Amasea, dilia da wadela:i hou Isala:ili amo ganodini fadegale fasimu.
8Be moilai fofada:su dunu da fofada:su eno da ilima hamedei agoane ba:sea - amo da medole legesu o sogega gegesu o fasu - dilia da amo dunu dilia Hina Gode Ea ilegei sogebi amoga oule masa.
9Dilia gobele salasu dunu (Lifai dunu) amola fofada:su dunu bagade amoga adole ba:musa: masa. Ilia da fofada:lalu, sia: dilima olelemu.
10Ilia da Hina Gode Ea ilegei sogebi amogawi dilima hou olelemu. Dawa:ma! Dilia ilia sia: huluane defele hamoma.
11Ilia da sema amola hou huluane dilima olelemu. Ilia olelei defele, noga:le hamoma. Lobodafa la:ididili o lobo fofadi la:ididili amoga mae masa be moloidafa gusuba:i masa.
12Be nowa dunu da fofada:su bagade dunu o gobele salasu dunu (amo da Godema hawa: hamonana) amo higasea, amo dunu dilia medole legema. Amo wadela:i hou Isala:ili fi ganodini diala, dilia fadegale fasima.
13Dunu huluane da amo hou nababeba:le, beda:mu. Amasea, ilia da amo higasu hou bu hame hamomu.
14Dilia da soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini fi dagosea, dilia da na:iyado fi dilima gadenene esala defele hina bagade dunu ilegemusa: dawa:mu.
15Be dilia hina bagade ilegemusa: dawa:sea, noga:le dawa:ma! Hina Gode Ea ilegei dunu fawane lama. Dilia fidafa dunu fawane lama. Ga fi dunu amo maedafa ilegema.
16Amo hina bagade dunu da hosi bagohame hame gagumu. Amola e da ea fi dunu hosi bidi lama:ne Idibidi sogega hame asunasimu. Bai Hina Gode da Ea fi dunu da Idibidi sogega hamedafa buhagima:ne sia:i dagoi.
17Hina bagade dunu da uda bagohame, amo hame lama:mu. Bai e da Hina Gode Ea hou fisisa:besa:le, uda eno hame lama:mu. E da silifa, gouli amola muni bagade hame lama:mu.
18E da hina bagade hawa: hamosu lalegagusia, e da Gode Ea sema amola Ea olelesu (amo Lifai gobele salasu dunu ilia gagusa) amo huluane dedene gaguma:mu.

19E da amo buga lalegaguli, eso huluane idilalumu. Amasea, e da amo dawa:le Hina Godema nodone dawa:mu amola mae yolesili, Gode Ea sia: defele lalumu.
20Amasea, e da gasa fi hou mae hamone, ea hou da ea na:iyado Isala:ili fi amo baligisa e da hame dawa:mu. E da Gode Ea sia: amo giadofamu da hamedei ba:mu. E da hina bagade ouligisu hou ode bagohame hamoma:mu. Amola ea mano da Isala:ili dunu ilima hina bagade ouligisu dunu ode bagohame esalumu.