Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dilia da dilima ha lai dunu amoga gegemusa: ahoasea, ilia hosi bagade amola sa:liode bagohame amola dunu bagohame dilia dunu idi amo bagade baligisa, amo ba:sea mae beda:ma. Bai dilia Hina Gode amo da dili Idibidi soge fisimusa: guiguda: oule misi, Hi da dili sigi masunu.
2Dilia da gegemusa: ahoasea, gobele salasu dunu da misini, dilia gegesu dunu ilima sia:ma:mu.
3E da agoane sia:mu, “Isala:ili dunu nabima! Dilia da wali eso dilima ha lai dunu ilima gegemusa: ahoa. Dilia mae beda:ma! Dilia beda:iba:le mae hobeama.
4Bai dilia Hina Gode Hi da dilimagale gegesu fidimusa: sigi ahoa. Amaiba:le, dilia da dilima ha lai hasalimu.”
5Dadi gagui ouligisu dunu da gegesu dunu ilima amane sia:ma:mu, ‘Nowa dunu da diasu gaheabolo gagui be doasima:ne hame lolo mai, e da ea diasu doasima:ne buhagimu da defea. E da bogosea eno dunu da ea diasu doasisa:besa:le, e da buhagimu da defea.
6Nowa dunu da waini sagai dagoi be amo ea ha:i manu hame mai. E amola buhagimu da defea. E da gegesu amo ganodini bogosea amola eno dunu ea waini hahawane nasa:besa:le, buhagimu da defea.
7Nowa dunu da uda lama:ne sia:si be hame lai galea, e amola da buhagili amo uda lamu da defea. E da gegesu amo ganodini bogosea amola eno dunu ea uda lasa:besa:le, buhagimu da defea.’
8Amasea, dadi gagui ouligisu dunu da eno amane sia:ma:mu, ‘Nowa dunu da ea dogo hame denesi amola beda:i galea buhagimu da defea. Ea na:iyado dunu da ea beda:i hou ba:sea, ilia amola da beda:sa:besa:le, ilia buhagimu da defea.’
9Ouligisu dunu da gegesu dunuma sia:i dagosea, ilia da amo gegesu dunu afae afae lale, ilia da ouligisu hawa: hamoma:ne ilegemu.
10Dilia da moilai bai bagade amoga gegemusa: ahoasea, amo fi dunu da gegemu hihiba:le olofomusa: dawa:bela:le adole ba:ma.
11Ilia da gegemu hihi galea amola olofomusa: dawa:sea, amola ilia logo ga:su doasisia, defea, amo dunu mae medole, lale, ilia da dilia udigili hawa: hamosu dunu esalumu.
12Be ilia da olofosu higasea, amola dilima bu gegemusa: dawa:sea, defea, amo moilaiga doagala:musa: masa.
13Dilia Hina Gode da amo moilai bai bagade dilima iasea, dilia dunu huluane amo ganodini esala amo gobiheiga medole legema.
14Be uda, mano, ohe fi amola liligi huluane amo moilai bai bagade ganodini diala, amo dilia lama. Dilia Hina Gode da amo liligi dilima ia dagoiba:le, dilia lama.
15Moilai bai bagade da dilia gesowale fimu soge amoga gadenene hame galea, dilia amo hou ilima hamoma.
16Be dilia moilai bai bagade amo da soge dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini diala-amo fedele lasea, dilia amo moilai bai bagade ganodini liligi huluane da mifo naha amo medole legema.
17Dilia ili huluane gugunufinisima. Amo da Hidaide, A:moulaide, Ga:ina:naide, Belesaide, Haifaide amola Yebiusaide. Amo huluane, dilia Hina Gode da dilima sia:i defele, medole legema.
18Bai ilia wadela:idafa hou ilia da ogogosu ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosu hamosea, dilima olelesa:besa:le, dilia da dilia Hina Godema wadela:le hamosa:besa:le, agoane hamoma.

19Dilia da moilai bai bagade amoga doagala:sea, amola hedolo hame hasalasisia, amo moilai bai bagade ea ha:i manu ifa goaheiga mae abima. Be ilia fage faili moma. Ifa da dunu hame. Amaiba:le, mae hedofama.
20Be ifa eno amo da ha:i manu fage hame legesa, amo abimu da defea. Amoga dilia da moilai bai bagade mugulumusa:, fafai hamone, moilai bai bagade da dafai dagoi ba:sea fawane yolesima.