Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, dahme komw ketin dohkiweisang kiht? Dahme komw ketin karirihkilahr pein komwi ni at milahr nan apwal?
2Aramas suwed kan aklapalapalahr oh wie kalokaloke me semwehmwe kan; komw kaloweiraildi nan lidip me re wiahda.
3Aramas suwed kin aksuweiki eh ineng suwed kan; aramas noahrok kin lahlahwe oh kin soikala KAUN-O.
4Aramas suwed sohte kin nsenohki KAUN-O; nan eh aklapalap e kin lemeleme me sohte katepen Koht.
5Aramas suwed kin pweida ni mehkoaros. E sohte kak dehdehki sapwellimen Koht kadeik kan; e kin mwamwahliki eh imwintihti kan.
6E kin mengimengloalki ndinda, “I sohte kak sapwungala; I sohte kak mihla nan apwal.”
7Eh koasoi kan kin mi ni koasoi en lahlahwe, likamw oh kamasak; e kin mwadang ong lokaiahn kailok oh suwed.
8E kin rukuruk nan kisin kahnimw kan, awiawih me sohte dipe kan pwe en kemeirailla. E kin lipoahroke irail kan me sohte ar mehkot;
9e rukuruk wasa rir rasehng laion emen. E kin awiawih me semwehmwe kan; e ahpw kin kaloweiraildi nan eh lidip oh tangahkiniraildoaui.
10Me lelepek lohdier kan engiengehr nanpwel; kehlail en aramas suwedo kaloweiraildier.
11Aramas suwed kin mengimengloalki ndinda, “Koht sohte kin kupwurohki! E ketin karirihalahr silangi oh sohte pahn mahsanih ie.”
12Maing KAUN, komw ketin kaloke aramas suwed pwuko! Komw ketin kupwukupwure irail kan me kin lokolok!
13Ia duwen aramas suwed men e kak mwamwahliki Koht oh nda, “Koht sohte pahn kalokei ie?”
14Ahpw komw kin ketin mahsanih; komw kin ketin kilelehdi apwal oh lokolok kan oh kin ketin onopada ahnsou koaros pwe en sewese me paisuwedlahr akan. Aramas paisuwedlahr akan kin sohpeiong komwi; komwi kin ketin sewese aramas semwehmwe kan ahnsou koaros.
15Komw ketin kauwehla manaman en aramas suwed kan; kaloke kin irail sapwung kan me re wiadahr re lao tokedihsang.
16KAUN-O me nanmwarki poatopoat. Irail kan me kin kaudokiong koht teikan pahn kamwomwomwsang nan sapwellime wehi.
17Maing KAUN, komw pahn ketin karonge kapakap en me tikitik kan; komw pahn ketin kakehlahda nan kapehdirail.
18Komw pahn ketin karonge likwer en me toutoulahr akan oh me sepwoupwou kan; komw pahn ketin kadeikada ar pwung, pwe aramas me kin mour mwotomwot nin sampah wet en dehr kin kamasak irail kohkohlahte.