Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Meid pai aramas me kin ale lapwepen dipe kan, me Koht kin ketin mahkikihong eh sapwung.
2Meid pai aramas me KAUN-O solahr ketin kapwukoahki dipe kan; oh me saledek sang soangen widing koaros.
3Ni ei sohte kin wehkada dipei kan, I kin tihwohla wie sengiseng sang nimenseng lel nipwong.
4Maing KAUN, komw kin ketin kaloke ie ni rahn oh nipwong; solahr angin nan kapehdiet, e rasehngalahr pwoaiken nimenseng me kin sohrala ni karakar en ketipin.
5I ahpw wehkadahng komwi dipei kan, oh sohte ekihla ei sapwung kan. I lemedahr I en wehkadahng komwi ei ketihwo kan, komwi ahpw ketin mahkikihong ie dipei kan koaros.
6Eri, sapwellimomwi aramas loalopwoat kan koaros en kapakapohng komwi ni ahnsou apwal; ma lapalahn lapake en apwal ehu pahn wiawi, e sohte pahn lel irail.
7Komwi me ei wasahn ruk; komwi pahn ketin doareiesang apwal. I ahpw pahn koul oh kapinga sapwellimomwi komour, pwehki komwi me ketin sinsile ie.
8KAUN-O mahsanih, “I pahn padahkihong uhk ahl me ke pahn weid ie; I pahn kaweid uhk oh panawihiuk.
9Ke dehr pweipwei duwehte oahs de ahs, me konehngete kisin mete oh sahl en kohwong ni ewe, pwe en kin peik oh dukiong uhk.”
10Aramas suwed kan pahn kin lokolok, ahpw irail kan me kin likih KAUN-O sapwellime limpoak poatopoat pahn sinsile irail.
11Kumwail me pwung kan, kumwail koaros nsenamwahu oh pereperen pwehki wiepen nin limen KAUN-O. Kumwail koaros me kin peikiong, kumwail ngisingiski amwail peren!