Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 79

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing Koht, aramas rotorot akan pedolongehr nin limomwi sahpwo. Re kasaminelahr Tehnpasomwi Sarawio oh kauwelahr mehkoaros nan Serusalem.
2Re pwilikihdi paliweren sapwellimomwi aramas akan pwehn wiahla kenen menpihr en pahnlahng kan, oh paliweren sapellimomwi ladu kan pwe mahn lawalo kan en kin kangkang.
3Re kakeredier ntahn sapwellimomwi aramas akan duwehte pihl me pwilipwiliwei duwehte pihl wasa koaros nan Serusalem; eri sohte emen luhwehdi pwehn sarepedi me melahr akan.
4Wehi kan me kapilkitpene kin kepweikengih kiht; re kin kouruhrkin kiht oh kapailokei kiht.
5Maing KAUN, komw pahn ketin engieng paht kohkohlahte? Omwi engieng pahn lullulte rasehng kisiniei?
6Komw ketin kauwohng sapwellimomwi engieng wehi kan me sohte kin kaudokiong komwi, ong irail me sohte kin kapakap ong komwi.
7Pwehki ar kemelahr sapwellimomwi aramas akan oh kauwelahr sapwellimomwi wehi.
8Komw dehr ketin kalokehkin kiht dipen at pahpa kahlap ako. Komw kupwurei kiht met; at koapworopwor koaros sosohralahr.
9Maing Koht, komw ketin sewesei kiht oh doareikitala; komw ketin kapitkitala oh mahkikihong kiht dipat akan pwehn wia kawahupen mwaromwi.
10Dahme wehi kan kin idengki reht, “Ia amwail Kohto?” Komw mweidohng kiht se en kilang duwen omwi pahn ketin kaloke wehi kan pwehki ar kakerehdi ntahn sapwellimomwi ladu kan.
11Komw ketin karonge sengloal en me sensel kan, oh sang ni omwi manaman lapalap komw ketin kasaledekala irail kan me pakadeikadahr re en kamakamala.
12Maing ei Kaun, komw ketin dupungki ong wehi teikan pak isipak lokaia suwed koaros me re patohwanohng komwi.
13Eri, kiht sapwellimomwi kan, sihpw en sapwellimomwi pelin sihpw, pahn kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte oh kin kapinga komwi ahnsou kohkohdo kan koaros.