Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 81

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kumwail ngisingiski amwail peren ong Koht atail soundoar; kumwail koul kapikapinga Koht en Seikop!
2Kumwail tiakada melkahka oh kesengki dampwurin kan; kumwail kesengki ngilen keseng kaperen ni noumwail arp oh lair kan.
3Kumwail peuk sowi ni kasarawien kamadipw, ni ahnsoun pwulodohn maram oh ni ahnsou me e kin mat.
4Met kosonned en wehin Israel, koasoandi ehu sang Koht en Seikop.
5E ketikihong mehn Israel ko ni eh ketin mahweniong mehn Isip. I rongorong ngihl sohte dehde ieu me mamahsanih,
6“I kihsangehr pohn pwopwomwail kan amwail wisik toutou kan; ngehi me mweidohng kumwail en kihsang pohmwail koasoakoasoak en takai weitahta kan.
7Ni amwail kin mihla nan apwal laud, kumwail kin likwerih ie, oh I kin doareikumwailla. I kin sapeng kumwail sang nan ei wasahn ruk nan melimel. I kasongosongei kumwail ni pwarer en Meripa.
8Nei aramas akan, kumwail rong ei kehkehliket; Israel, ia uwen ei men ke en rong ie!
9Ke sohte mwahn pahn kaudokiong emen koht tohrohr.
10Ngehi me KAUN-O, omw Koht, me waiukodo sang nan Isip. Sarapeseng, I ahpw pahn katungoaleiuk.
11“Ahpw nei aramas akan sohte kin men rong ie; Israel sohte kin peikiong ie.
12Eri, I mweidohng irail en keptakai weweidwei nan elen nsenarail oh wiewia dahme re mwahuki.
13Ia uwen ei men nei aramas akan en kin rong ie; oh ia uwen ei men re en kin peikiong ie!
14I pahn mwadang kalowehdi ar imwintihti kan oh powehdi koaros me kin pelian irail.
15Irail kan me kin kailongkin ie pahn masakiehla oh poaridi mwohi; arail kalokolok pahn kohkohlahte.
16Ahpw I pahn katungoalehkin kumwail pilawa me keieu kaselel oh kamedkinkumwailla suke en loangalap.”