Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan

Melkahka Kan 80

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing, Silepen Israel, komw ketin karongei kiht; komw ketin karongei kiht, komwi sounkaweid en sapwellimomwi pelin sihpw. Komwi me ket nan mwoalomwi pohn kerup kan,
2komw ketin kasalehda pein komwi ong kadaudok en Epraim, Pensamin oh Manase. Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi roson; komw ketido oh komourkitala!
3Maing Koht, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!
4Maing KAUN, Koht Wasa Lapalap, ia erein omwi pahn engiengki kapakap en sapwellimomwi aramas akan?
5Komw ketikihong kiht pahtou pwe se en kin tungoale, oh ketin kanampilehkin kiht pilen masat akan.
6Komw ketin mweidohngehr wehi teikan re en mahmahwenkipene sahpwet, oh pil mweidohng at imwintihti kan re en kepweikengih kiht.
7Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!
8Komw ketikidohsangehr Isip tuhkehn wain pwoat; komw ketin koakoahsang tohn wehi teikan oh ketin padokedi tuhkeo nan sapwarail.
9Komwi ketin kamwakelehda wasa kis pwe en kak keirda ie; e ahpw kalohdi oh parpeseng wasa koaros nan sahpwo.
10Nahna kan mihla pahn mweteh, oh rah kan koaduhpwaldi sidar ile kan.
11Re keirda lellahng nan Sehd Mediderenien, oh pil lel ni Pillap Iupreitis.
12Dahme komw ketin kauwekilahr kehl me kapilpeneo? Met aramas koaros me kin keid limwah kak pirapahsang wah kan;
13pwihken wel kan tiakdier, oh mahn lawalo koaros kin wie kangkang.
14Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin sohpeidohng kiht! Komw mahsendohng kiht sang nanleng; komw ketido oh ketin doarehla sapwellimomwi aramas akan!
15Komw ketido oh doarehla tuhkehn wain wet me pein komwi ketin padokedi, tuhkehn wain pwulopwul pwoatet me komw ketin kairada pwehn kehlail!
16At imwintihti kan pelehdier oh isikalahr; komw ketin angiangih irail oh kamwomwirailla!
17Komw ketin apwalih oh sinsile aramas akan me komw ketin piladahr, wehio me komw ketin kakehladahr.
18Se sohte pahn pwurehng sohpeisang komwi; komw ketin kakehleikitada, se ahpw pahn kin kapikapinga komwi.

19Maing KAUN, Koht Wasa Lapalap, komw ketin kasapahlkitodohng pahn kupwuromwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!