Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sig tosara pes dovakerde savore nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere pro Ježiš, hoj les dena te murdarel.
2Phandle les, ľigende het a oddine le vladariske le Pilatoske.
3Sar dikhľa o Judaš, savo diňa andre le Ježiš, hoj les odsudzinde, sas leske pharo a diňa pale le nekbareder rašajenge the le phurederenge ola tranda (30) rupune minci
4a phenďa: “Kerďom binos, bo le manušes, savo na kerďa ňič nalačho, zradzinďom pro meriben.” Ale on odphende: “So amen hin andre oda? Oda hin tiri veca!”
5O Judaš čhiďa ola rupune minci andro chramos, geľa het a umblaďa (figinďa) pes.
6O nekbareder rašaja ile ola love a phende: “Našťi len thovas andre le chramoskeri pokladňica, bo oda hin o počiňiben vaš o rat.”
7Dovakerde pes a ole lovenca cinde e maľa olestar, so kerelas o kuča, hoj ode te parunen le cudzincen.
8Vašoda pes vičinel odi maľa “Rateskeri Maľa” dži adadžives.
9Akor pes ačhiľa oda, so sas phendo prekal o prorokos Jeremiaš: “Ile ola tranda (30) rupune minci, o počiňiben, pre savo pes dovakerde varesave Izraeloskere nipi,
10a dine len vaš e maľa oleske, ko kerelas o kuča, avke sar mange prikazinďa miro Raj.”
11O Ježiš ačhelas anglo vladaris a o vladaris lestar phučľa: “Sal tu o Židoviko kraľis?” O Ježiš leske phenďa: “Tu oda vakeres.”
12O nekbareder rašaja the o phuredera pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa.
13Akor leske o Pilat phenďa: “Na šunes, keci but pre tu vakeren?”
14Ale o Ježiš leske na odphenďa aňi jekh lav, vašoda pes o vladaris igen čudaľinelas.
15Sako berš pre Patraďi premukelas o vladaris le nipenge jekhe bertenošis, saves on mangenas.
16Akor len sas jekh igen nalačho bertenošis, saves vičinenas Barabaš.
17Sar pes o nipi zgele, phenďa lenge o Pilat: “Kas kamen, hoj tumenge te premukav: Le Barabaš, vaj le Ježiš, saves vičinen Kristus?”
18Bo džanelas, hoj les dine andre prekal e zavisť.

19Sar bešelas pro sudno stolkos, bičhaďa ke leste leskeri romňi, hoj leske te phenen: “Te na chal tut ňič ole čačipnaskere manušeha, bo adadžives andro suno but cerpinďom vaš leske!”
20Ale o nekbareder rašaja the o phuredera kerde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš a te murdaren le Ježiš.
21O Pilat lendar phučľa: “Kas kale dujendar kamen, hoj tumenge te premukav?” On phende: “Le Barabaš!”
22O Pilat phučľa: “Akor, so te kerav le Ježišoha, saves vičinen Kristus?” A savoredžene vriskinenas: “Ukrižin les!”
23Phučľa lendar: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!”
24Sar dikhľa o Pilat, hoj ňič našťi kerel the hoj o nipi keren mek bareder vika, iľa o paňi, thoďa (omorďa) o vasta anglo nipi a phenďa: “Me som žužo kale čačipnaskere manušeskere ratestar! Pre tumende oda ačhel.”
25A savore nipi phende: “Leskero rat mi el pre amende the pre amare čhave!”
26Akor lenge premukľa le Barabaš. Ale le Ježiš zbičinďa a diňa les te ukrižinel.
27O slugaďa ile le Ježiš andre le vladariskero palacis a pašal leste ačhelas caľi čata.
28Čhide leske tele o gada a urde les andro purpurovo plašťos.
29Le kandrendar (le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. Andre čačo vast les dine paca, perenas anglal leste pro khoča, asanas lestar a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!”
30Čhungarenas pre leste, ile odi paca a marenas les pal o šero.
31Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos, urde pre leste leskere gada a ľidžanas les te ukrižinel.
32Sar avenas avri, arakhle varesave manušes, savo pes vičinelas Šimon Cirenejsko. Leske prikazinde, hoj te ľidžal le Ježišoskero kerestos.
33Avle pre oda than, so pes vičinel Golgota, so hin “le Lebkengero Than”.
34Dine les te pijel mol mišimen le žlčoha. Ale sar koštoľinďa, na kamľa te pijel.
35Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada a losinenas vaše, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos: “Rozulade peske mire gada a losinenas vaš mire veci.”
36Paľis peske o slugaďa bešle a merkinenas pre leste.

37Upral leskero šero dine te pisinel leskeri vina: “Kada hin o Ježiš, le Židengero Kraľis”.
38Jekhetane leha ukrižinde duje živaňen, jekhes pal e čači (pravo) sera a dujtones pal e baľogňi (ľavo).
39Ola manuša, save odarik predžanas, pes ruhinenas, kerenas le šerenca
40a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves, korkoro zachraňin tut! Te sal o Čhavo le Devleskero, av tele pal o kerestos!”
41Avke the o nekbareder rašaja le zakoňikenca the le phurederenca asanas lestar a phenenas:
42“Avren zachraňinelas a pes našťi zachraňinel? Ov hino o Izraeliko kraľis! Mi akana avel tele pal o kerestos a pačaha leske!
43Pačalas le Devleske, akana les mi zachraňinel, te les kamel! Se phenďa: ‘Me som o Čhavo le Devleskero!’ ”
44Asanas lestar the o lotri, save sas jekhetane leha ukrižimen.
45Dešuduj (12) orendar pro dilos avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.
46Vaj trin orendar o Ježiš zoraha vičinďa: “Eli, Eli, lama sabachtani?” So hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?”
47Sar oda šunde varesave džene, save ode ačhenas, phende: “Vičinel le Eliaš!”
48Jekh dženo takoj denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca a delas les te pijel.
49Ale okla džene phenenas: “Muk avke! Dikhaha, či avela o Eliaš les te zachraňinel!”
50Ale o Ježiš pale zorales vriskinďa a muľa.
51Akor o pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš uprunestar dži tele, e phuv razisaľolas a o skali pharonas.
52O hrobi pes phundravenas a but sentna manuša ušťile andral o meriben.
53Sar o Ježiš imar ušťiľa andral o meriben, avle avri andral o hrobi, gele andro sentno foros a sikade pes but dženenge.
54Sar dikhľa o veľiťeľis the ola, save leha stražinenas le Ježiš, hoj e phuv razisaľolas the savoro, so pes ačhelas, igen pes daranas a phenenas: “Oda sas čačes o Čhavo le Devleskero!”

55Sas ode the but džuvľa, save dikhenas dural. On džanas pal o Ježiš andral e Galileja a kerenas pašal leste.
56Maškar lende sas e Maria Magdalena the e Maria, e daj le Jakoboskeri the le Jozesiskeri, a mek e daj le Zebedeoskere čhavengeri – le Jakoboskeri the le Janoskeri.
57Sar zaračiľa, avľa jekh barvalo manuš andral e Arimatija, savo pes vičinelas Jozef. Ov sas tiš le Ježišoskero učeňikos.
58Geľa anglo Pilat a mangelas le Ježišoskero ťelos. Avke o Pilat prikazinďa, hoj leske les te den.
59O Jozef iľa o ťelos a zapačarďa les andre žuži lepeda.
60Thoďa les andre peskero nevo hrobos, so avri kerďa andre skala. Paľis zaučharďa o vudar andro hrobos bare bareha a geľa het.
61Sas ode e Maria Magdalena the oki aver Maria a bešenas anglo hrobos.
62Pre aver džives, so sas Šabbat, pes zgele o nekbareder rašaja the o Farizeja ko Pilat
63a phende: “Rajeja, avľa amenge pre goďi, hoj oda zvodcas, medik dživelas, phenďa: ‘Pal o trin džives uščava andral o meriben.’
64Vašoda prikazin, hoj dži o trito džives mištes te stražinen o hrobos, hoj les te na aven leskere učeňika rači te čorel a te na phenen le nipenge, hoj ušťiľa andral o meriben. Avke ela o posledno klamišagos goreder sar o ešebno.”
65O Pilat lenge phenďa: “Hin tumen slugaďa, džan a merkinen pre leste, sar ča džanen.”
66Avke on gele, zapečaťinde andre o bar a dine le slugaďenge te merkinel.