Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jekhvar sombatone džalas o Ježiš pašal e maľa, kaj sas sadzimen. Leskere učeňika sas bokhale a chudle te čhingerel a te chal o klasi.
2Sar oda dikhle o Farizeja, phende leske: “Dikh, tire učeňika keren oda, so našťi keren sombatone, bo hin Šabbat!”
3O Ježiš lenge phenďa: “Mek na genďan, so kerďa o David, sar sas bokhalo ov the leskere manuša?
4Ov geľa andre le Devleskero kher a chaľa o sentna mare, so našťi chaľa aňi ov aňi leskere manuša, ča o rašaja.
5Abo na genďan andro Zakonos, hoj sombatone o rašaja andro chramos keren buči a aleha na doľikeren o Šabbat, ale hine bi o binos?
6Phenav tumenge, hoj kade hin vareso bareder sar o chramos.
7Te achaľonas, so oda hin: ‘Kamav o lačhejileskeriben a na obeti!’ – ta na odsudzinďanas le manušen, save hine bi o binos.
8Bo o Čhavo le Manušeskero hino Raj the upral o Šabbat.”
9Geľa odarik het a avľa andre lengeri sinagoga.
10Ode sas jekh manuš, so leskero vast sas ňevladno. Ča vaš oda, hoj les te den andre, phučle le Ježišostar: “Šaj pro Šabbat (sombatone) te sasťarel?”
11Ov lenge phenďa: “Ko tumendar hino ajso manuš, hoj te les uľahas jekh bakro a peľahas leske pro Šabbat andre chev, či les na chudela a na cirdela avri?
12Či nane buter o manuš sar o bakro? Vašoda šaj pro Šabbat mištes te kerel.”
13Avke phenďa le manušeske: “Nacirde o vast!” Ov nacirdľa, sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast.
14O Farizeja odarik gele het a dovakerenas pes pre leste, sar les te murdarel.
15Sar pes o Ježiš pal oda dodžanľa, odgeľa odarik. Džanas pal leste but nipi a savoren sasťarďa.
16Ale prikazinďa lenge, hoj te na vakeren avre manušenge pal leste,
17hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš:
18“Dikh, miro služobňikos, saves mange avri kidňom; saves kamav! Andre leste man hin o radišagos. Thovava mire Duchos pre leste a vakerela le narodenge pal o sudos.

19Na vesekedinela pes aňi na vriskinela aňi ňiko na šunela leskero hangos pre uľica.
20E prephagi trsťina na dophagela a e momeľi, savi mek thuvisaľol, na murdarela andre, medik na kerela, hoj te ňerinel (zviťazinel) o spravodľišagos.
21Pre leskero nav pes zmukena o narodi.”
22Akor ke leste ande jekhe manušes zaphandle le demonoha, savo sas koro the ňemo, a ov les sasťarďa avke, hoj dikhelas the vakerelas.
23A savore ola nipi pes čudaľinenas a phenenas: “Nane ov oda Čhavo le Davidoskero?”
24Ale sar oda šunde o Farizeja, phende: “Ov tradel avri le demonen ča la zoraha le Belzebuloskera, savo hino upral savore demona.”
25O Ježiš dikhľa, so peske gondoľinen, a phenďa lenge: “Dojekh kraľišagos, so pes rozulavel a džal pre peste, ela zňičimen. A ňisavo foros na obačhela, te pes rozulavel a džal pre peste – aňi ňisavo kher, so hin rozulado.
26Te o satan tradel avri le satan, korkoro andre peste hino rozulado. Akor, sar šaj obačhela leskero kraľišagos?
27A te me tradav avri le demonen le Belzebuloha, tumare učeňika len kaha traden avri? Vašoda on ena tumare sudci.
28Ale te me le Devleskere Duchoha tradav avri le demonen, ta akor ke tumende avľa le Devleskero kraľišagos.
29Sar šaj džal vareko andro kher le zorale muršeske te čorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela? Ča akor šaj čorel avri leskero kher.
30Oda, ko nane manca, džal pre mande, a ko na skidel manca, rozčhivkerel.
31Vašoda tumenge phenav, hoj dojekh binos the dojekh nalačho vakeriben pro Del, ela le manušenge odmuklo, ale ko pes ruhinela pro Duchos, oleske na ela odmuklo.
32A te phenela vareko lav pro Čhavo le Manušeskero, ela leske odmuklo, ale te phenďahas vareko nalačho pro Sentno Duchos, oleske na ela odmuklo aňi andre kada časos, aňi andre oda, so avela.”
33“Te tumen hin lačho stromos, leskere ovocje ena lačhe; abo te tumen hin nalačho stromos, leskere ovocje ena nalačhe. Bo o stromos pes prindžarel pal o ovocje.
34Fajta sapengeri, sar šaj vakeren lačhe veci, te tumen san nalačhe? Bo soha hin pherardo o jilo, oda o muj vakerel.
35O lačho manuš lel andral peskero lačho barvaľipen avri o lačhe veci, a o nalačho manuš andral peskero nalačho barvaľipen lel avri o nalačhe veci.
36Ale phenav tumenge, hoj vaš dojekh lav, so phenena o manuša ča avke, počinena andro sudno džives.

37Bo andral tire lava aveha ospravedlňimen a andral tire lava aveha odsudzimen.”
38Akor leske phende varesave Farizeja the zakoňika: “Učiťeľina, kamas tutar te dikhel znameňje.”
39Ale ov lenge odphenďa: “O manuša nalačhe the napačivale mangen znameňje, ale na ela lenge dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero.
40Bo avke, sar sas o Jonaš andro per la bara ribake trin džives the trin rača, ela the o Čhavo le Manušeskero andro jilo la phuvake trin džives the trin rača.
41O murša andral o foros Ninive ušťena upre pro sudos tumenca a odsudzinena tumen, bo sar lenge o Jonaš kazinelas, visarde pes le binendar – ale kade hin vareko bareder sar o Jonaš.
42E kraľovna pal o juhos ušťela upre pro sudos tumenca a odsudzinela tumen, bo avľa dural pal aver agor la phuvake te šunel e goďi le Šalamunoskeri – ale kade hin vareko bareder sar o Šalamun.”
43“Sar džal avri o nalačho duchos andral o manuš, phirel pal o thana, kaj nane paňi, a rodel, kaj peske šaj odpočovinel, ale na arakhel.
44Akor peske phenel: ‘Džav mange pale andre miro kher, khatar avľom avri.’ A sar avel, dikhel, hoj hino žužo, avrišulado the pratimen.
45Avke džal a anel peha aver efta duchen, goreder sar hino ov, džan andre a bešen ode. A paľis ole manušeske ela goreder sar angloda. Avke pes ačhela the kale adadživeskere nalačhe manušenge.”
46Medik vakerelas le nipenge, avľa leskeri daj the leskere phrala, ačhenas avri a kamenas leha te vakerel.
47Vareko leske phenďa: “Dikh, tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tuha te vakerel.”
48Ale o Ježiš leske odphenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?”
49Sikaďa le vasteha pre peskere učeňika a phenďa: “Dikh, miri daj the mire phrala!
50Bo sako, ko kerel e voľa mire Dadeskeri, savo hino andro ňebos, oda hin miro phral, miri pheň the miri daj.”