Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar dovakerďa o Ježiš savore kala lava, phenďa peskere učeňikenge:
2“Džanen, hoj mek duj džives a ela e Patraďi a o Čhavo le Manušeskero ela dino, hoj les te ukrižinen.”
3Akor pes zgele o nekbareder rašaja, o zakoňika the o phuredera le nipengere andre dvora ko nekbareder rašaj Kajfaš.
4Dovakerde pes, hoj le Ježiš počoral chudena a murdarena les.
5Ale phenenas: “Na pro inepos, hoj pes o manuša te na vzburinen pre amende.”
6Sar sas o Ježiš andre Betanija andro kher ko Šimon, saves sas malomocenstvo,
7avľa ke leste jekh džuvľi. Ola džuvľa sas alabastroskero caklocis le igen dragane olejoha. Sar bešelas o Ježiš paš o skamind, čhiďa leske oda olejos avri pro šero.
8Sar oda dikhle o učeňika, choľisaľile a phende: “Nane zijan, kajso dragano olejos?
9Kada olejos pes šaj bikenďa vaš o but love a šaj pes diňa le čorenge!”
10Sar oda dikhľa o Ježiš, phenďa lenge: “Soske pre late chan choľi? Lačho skutkos mange kerďa.
11Bo o čore tumenca hine furt, ale me tumenca furt na avava.
12Oda, hoj čhiďa avri o olejos pre miro ťelos, kerďa pre miro pohrebos.
13Čačipen tumenge phenav, hoj všadzik, kaj pes vakerela pal o svetos kada evaňjelium, pes phenela the oda, so kadi džuvľi akana kerďa, pre lakero leperiben.”
14Akor jekh le dešudujendar o Judaš Iškarijotsko geľa het ko nekbareder rašaja
15a phučľa: “So man dena, te les tumenge dava andre?” A on dine les tranda (30) rupune minci.
16O Judaš akorestar rodelas drom, sar les te del andre.
17Ešebno džives, sar pes chal o mare bi o drožďi, avle o učeňika ko Ježiš a phende leske: “Kaj kames, hoj tuke te pririchtinas o Patraďakero chaben?”
18Ov phenďa: “Džan andro foros ke oda the oda manuš a phenen leske: ‘O Učiťeľis tuke phenel: Miro časos hin pašes. Ke tu chava mire učeňikenca o Patraďakero chaben.’ ”

19O učeňika kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš, a pririchtinde o chaben.
20Sar zaračiľa, bešľa o Ježiš le dešudujenca paš o skamind.
21Sar chanas, phenďa: “Čačipen tumenge phenav: Jekh tumendar man dela andre.”
22Sar oda šunde, ačhile igen smutne a phučenas lestar jekh pal aver: “Som oda me, Rajeja?”
23O Ježiš odphenďa: “Oda, ko peske manca o maro močinela andro čaro, ov man dela andre.
24O Čhavo le Manušeskero mušinel te merel, avke sar pal leste hin pisimen, ale ole manušeha, ko les del andre, ela igen namištes. Feder leske uľahas, te aňi na uľiľahas (pes narodzinďahas).”
25Pre oda o Judaš, savo les delas andre, phenďa: “Som oda me, Rabbi?” O Ježiš leske phenďa: “Tu oda phenďal.”
26Sar chanas, iľa o Ježiš o maro a paľikerďa. Phagerelas, delas le učeňiken a phenďa: “Len, chan, kada hin miro ťelos.”
27Paľis iľa e kuči, paľikerďa, diňa lenge a phenďa: “Pijen andral savore,
28bo kada hin miro rat la zmluvake, so pes čhorel avri vaš but manuša, hoj lenge te el odmukle o bini.
29Ale phenav tumenge, hoj imar buter šoha (ňikda) na pijava olestar, so barol pre viňica, dži andre oda džives, medik les na pijava nevo tumenca andro kraľišagos le Dadeskero.”
30Giľade e chvala a paľis gele pre Olivovo Verchos.
31Akor lenge o Ježiš phenďa: “Adi rat tumen savore denašena a omukena man, bo hin pisimen: ‘Marava le pasťjeris a o bakrore andral o stados pes sa rozdenašena.’
32Ale sar uščava andral o meriben, džava anglal tumende andre Galileja.”
33Akor leske o Peter phenďa: “Te tut savore omukena, me tut šoha na omukava.”
34O Ježiš leske odphenďa: “Čačipen tuke phenav, hoj mek adi rat, sigeder sar o kohutos giľavela, tu trival man zaprineha.”
35O Peter leske phenďa: “Choc tuha mušinava te merel, šoha tut na zaprinava.” A savore učeňika avke phenenas.
36Paľis lenca o Ježiš avľa pre ajso than, so pes vičinel Getsemane. Ode phenďa peskere učeňikenge: “Bešen tumenge kade, medik man me džava kode te modľinel.”

37Iľa peha le Peter the le duje čhaven le Zebedeoskere. Avľa pre leste baro pharipen a sas igen smutno.
38Akor lenge phenďa: “Miri duša hiňi pro meriben smutno! Ačhen manca kade a ma soven!”
39Geľa lendar sikra dureder anglal, peľa le mujeha pre phuv a modľinelas pes: “Dado miro, te pes oda del, mi obdžal man kadi kuči. Ale na avke sar me kamav, ale sar tu.”
40Paľis avľa ke peskere učeňika, arakhľa len te sovel a phenďa le Peteriske: “So, na birinen manca te el jekh ora upre?
41Ma soven a modľinen tumen, hoj te na džan andro pokušeňje! Bo o duchos kamel oda, so hin lačho, ale o ťelos hino slabo.”
42Pale odgeľa pes dujtovar te modľinel a phenelas: “Dado miro, te man našťi obdžal kadi kuči a mušinav la te pijel, mi ačhel pes oda, so tu kames!”
43Sar avľa, arakhľa len pale te sovel, bo cirdelas len igen te sovel.
44Mukľa len, odgeľa pes pale tritovar te modľinel a phenďa pale ole lava.
45Paľis avľa ko učeňika a phenďa lenge: “Akana imar soven a odpočovinen tumenge! Dikh, avľa e ora a o Čhavo le Manušeskero hino dino andro vasta le binošne manušenge.
46Ušťen a džas. Miro zradcas hino pašes.”
47Androda, medik o Ježiš vakerelas, avľa o Judaš, jekh le dešudujendar. Leha avenas but nipi khatar o nekbareder rašaja the khatar o phuredera le šabľenca the le pacenca andro vasta.
48Le Ježišoskero zradcas lenge diňa anglal te džanel: “Oda, kas čumidava, oda hin ov. Chuden les.”
49Takoj avľa ko Ježiš a phenďa: “Smirom tuke, Rabbi!” A čumidľa les.
50O Ježiš leske phenďa: “Prijaťeľina, soske avľal?” Avke avle, chudle les a zaile.
51Jekhvareste jekh olendar, savo sas le Ježišoha, iľa avri e šabľa, demaďa le nekbaredere rašaskere sluhas a odčhinďa leske o kan.
52O Ježiš leske phenďa: “Thov e šabľa pale pro than, bo sako, ko pes la šabľaha marel, la šabľaha the merela.
53Abo gondoľines tuke, hoj našťi akana mangav mire Dades a ov mange bičhaďahas buter sar dešuduj (12) legioni aňjelen?
54Ale sar pes paľis ačhiľahas oda, so hin pisimen, hoj pes avke mušinel te ačhel?”

55Andre odi ora phenďa o Ježiš le nipenge: “Avľan pre ma le šabľenca the pacenca, hoj man te zalen sar le živaňis? Sako džives bešavas maškar tumende andro chramos, sikavavas a na phandľan man.
56Ale kada savoro pes ačhiľa, hoj te pes ačhel oda, so pisinde o Proroka.” Androda les savore učeňika omukle a denašle het.
57On zaile le Ježiš a ľigende les ko nekbareder rašaj, ko Kajfaš. Ode pes zgele o zakoňika the o phuredera.
58O Peter avelas pal leste dural a doavľa dži andre dvora le nekbaredere rašaske. Geľa andre a bešľa peske le sluhenca, hoj te dikhel, sar oda savoro doperela.
59O nekbareder rašaja, o phuredera the caľi Bari Rada kamenas te arakhel falošno sveďectvo pro Ježiš, hoj les te murdaren.
60Ale choc but falošna švedki avle, the avke ňič na arakhle. Paľis avle duj džene
61a phende: “Kada manuš phenďa: ‘Me šaj čhivav tele kada chramos a tel o trin džives les pale šaj ačhavav.’ ”
62Akor ušťiľa o nekbareder rašaj a phenďa leske: “Ňič na phenes pre oda, so pre tu kala manuša vakeren?”
63Ale o Ježiš sas čhit. A o nekbareder rašaj leske phenďa: “Thov vera anglo džido Del a phen amenge, či sal tu o Kristus, o Čhavo le Devleskero.”
64O Ježiš leske phenďa: “Tu oda phenďal. Ale phenav tumenge, hoj akanastar dikhena le Čhas le Manušeskeres te bešel pre čači (pravo) sera le Nekzoraledereske a te avel pro ňeboskere chmari.”
65Akor čhingerďa o nekbareder rašaj peskere gada a phenďa: “Ruhinel pes! So mek kampel amenge švedken? Akana šunďan, sar pes ruhinel!
66So pre oda phenen?” A on odphende: “Zasogaľinel (zaslužinel) peske te merel!”
67Akor leske chudle te čhungarel pro muj a marenas les pal o šero. Aver les marenas le pacenca
68a phenenas: “Prorokin amenge, Kristus! Ko tut demaďa?”
69O Peter bešelas avri pre dvora. Avľa ke leste jekh služka a phenďa leske: “The tu salas ole Ježišoha andral e Galileja.”
70Ale o Peter zaprinďa angle savoredženende a phenďa: “Na džanav, so vakeres.”
71Sar geľa paš e brana, dikhľa les aver služka a phenďa olenge, save ode sas: “The kada manuš sas ole Ježišoha andral o Nazaret.”
72Ale o Peter pale zaprinďa a iľa vera: “Na prindžarav ole manušes!”

73Na pregeľa but a ola, save ode ačhenas, avle a phende le Peteriske: “Tu sal čačes jekh lendar, bo šunas oda pal tiro vakeriben.”
74Androda pes o Peter chudľa te košel a iľa pre peste vera: “Me na prindžarav ole manušes!” A takoj giľaďa o kohutos.
75Akor avľa le Peteriske pre goďi ola lava, so leske o Ježiš phenďa: “Sigeder sar o kohutos giľavela, tu man trival zaprineha.” Geľa avri a chudľa igen te rovel.