Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar imar doavenas paš o Jeruzalem a avle andre Betfaga paš o Olivovo Verchos, bičhaďa o Ježiš duje učeňiken
2a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende. Soča džana andre, arakhena zaphandles terne somaricis the somaris. Odphanden len a anen len ke ma.
3Te vareko tumenge vareso phenela, tumen phenena, hoj le Rajeske len kampel, ale maj len bičhavela pale.”
4Oda savoro pes ačhiľa, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos:
5“Phenen le Sionoskera čhake: ‘Dikh, tiro kraľis avel ke tu pokorno a bešel pre oslica, pro terno somaricis.’ ”
6O učeňika gele a kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš.
7Ande la oslica the le somaricis, thode pre lende peskere gada a o Ježiš peske bešľa.
8But manuša rakinenas peskere gada pro drom, aver čhingerenas o prajti pal o stromi a rakinenas pro drom.
9O nipi, save džanas anglal leste, the ola, save džanas pal leste, vičinenas: “Hosanna le Davidoskere Čhaske! Požehňimen oda, ko avel andro nav le Rajeskero! Hosanna andro ňebos!”
10Sar avľa andro Jeruzalem, andre calo foros avľa bari vika a o manuša phučenas: “Ko hin kada?”
11Ola nipi phenenas: “Kada hin o Ježiš, oda prorokos andral o Galilejsko Nazaret.”
12O Ježiš geľa andro chramos a tradňa avri savoren, save ode cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge, save vatinenas o love, the olenge, save bikenenas le holuben.
13Phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičinela kher prekal o modľitbi’, ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa!”
14Avle ke leste andro chramos o kore the o bange a sasťarďa len.
15Ale sar dikhle o nekbareder rašaja the o zakoňika ola zazraki, so kerelas, the le čhavoren, save vriskinen andro chramos: “Hosanna le Davidoskere Čhaske!” – rušenas
16a phende leske: “Šunes, so vakeren?” O Ježiš phenďa: “He. Tumen mek šoha (ňikda) na genďan: ‘Andral o muja le čhavorengere the le cikne čhavengere tuke kerďal o lašariben’?”
17O Ježiš len ode mukľa, geľa avri andral o foros andre Betanija a ode presuča.
18Tosara, sar džalas pale andro foros, sas bokhalo.

19Pal o drom dikhľa jekh figovňikos a geľa paš leste, ale na arakhľa upre o figi, ča o prajti. Avke phenďa leske: “Imar šoha buter te na barol pre tu ovocje!” A oda figovňikos takoj šučiľa avri.
20Sar oda dikhle leskere učeňika, čudaľinenas pes a phenenas: “Sar oda, hoj oda figovňikos takoj šučiľa avri?”
21O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, te tumen uľahas pačaben a na pochibinďanas, kerďanas the tumen oda, so me le figovňikoha. A na ča kada, ale te phenďanas kale verchoske: ‘Hazde tut a čhiv tut andro moros!’ ačhela pes.
22Savoro, vaš soske tumen pačabnaha mangena andre modľitba, chudena.”
23Sar avľa andro chramos a sikavelas, avle ke leste o nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere a phende leske: “Sava zoraha keres kala veci? Ko tut diňa odi autorita?”
24O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a te mange odphenena, me tumenge phenava, sava autoritaha kerav kala veci.
25Khatar sas le Janoskero boľipen? Andral o ňebos vaj le manušendar?” On gondoľinenas maškar peste a phenenas: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’ – phenela amenge: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’
26Ale aňi našťi phenas: ‘Le manušendar’, bo savore lenas le Jan sar prorokos a daras pes le nipendar.”
27Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge ov phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava autoritaha kerav kala veci.”
28“No, so phenen pre oda? Varesave manušes sas duj čhave. Avľa ko ešebno a phenďa: ‘Čhavo miro, dža adadžives te kerel buči andre miri viňica!’
29Ov odphenďa: ‘Na kamav te džal.’ Ale paľis leske sas pharo a geľa.
30Avľa ke dujto čhavo a the leske phenďa ada. Ov odphenďa: ‘Džav, rajeja!’ – ale na geľa.
31Savo kale dujendar kerďa oda, so lendar o dad kamelas?” Odphende leske: “Oda ešebno (peršo).” O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav: O colňika the o lubňa tumen predenašen andro kraľišagos le Devleskero!
32Bo avľa o Jan te sikavel tumen pal o čačipnaskero drom, ale na pačanďiľan leske. No o colňika the o lubňa leske pačanďile a tumen oda dikhľan, ale the avke na čerinďan tumaro jilo a na chudľan leske te pačal.”
33“Šunen the aver podobenstvo! Sas jekh raj, savo peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kerďa e chev, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos, a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečeň le chulajenge a geľa het pro droma.
34Sar avľa oda časos, sar pes skidel o hroznos, bičhaďa peskere sluhen ke ola chulaja, hoj te lel peskero uľipen.
35Ale ola chulaja chudle leskere sluhen; jekhes marde, avres murdarde a andre avreste čhivkerenas le barenca.
36Pale bičhaďa avre sluhen, buter sar ešebnovar (peršovar), ale the lenca ada kerde.

37Pro agor bičhaďa ke lende peskere čhas, bo phenďa peske: ‘Dena mire čhas pačiv.’
38Ale ola chulaja peske phende: ‘Oda hin o ďeďičos. Aven, murdaras les a leskero ďeďictvos ela amaro!’
39Chudle les, čhide les avri andral e viňica a murdarde les.
40No, sar avela o raj la viňicakero, so kerela ole manušenca?”
41Phende leske: “Murdarela ole nalačhe manušen bara choľaha a e viňica dela avre chulajenge, save leske anena o uľipen andre peskero časos.”
42O Ježiš lenge phenďa: “So, mek šoha na genďan, so hin pisimen? ‘Ipen oda bar, so o murara odčhide, ačhiľa o hlavno bar. O Raj oda kerďa a amen pes oleske čudaľinas!’
43Vašoda tumenge phenav, hoj pes tumendar lela o kraľišagos le Devleskero a dela pes le manušenge, save anena o ovocje.
44Oda, ko perela pre oda bar, pes phagerela a oles, pre kaste perela, rozmarela.”
45Sar šunde o nekbareder rašaja the o Farizeja ola leskere podobenstva, prindžarde, hoj vakerel pal lende.
46Kamle les te chudel, ale daranas pes le nipendar, bo on les lenas sar prorokos.