Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oda džives o Ježiš geľa avri andral oda kher a bešľa peske paš o moros.
2Zgele pes ke leste igen but nipi, vašoda geľa andre loďka a bešľa peske. Savore nipi ačhenas paš o moroskero brehos.
3Vakerelas lenge but andro podobenstva a phenďa: “O manuš geľa te rozčhivkerel o semena.
4A sar rozčhivkerelas, varesave pele paš o drom, avle o čirikle a chale len.
5Aver pele pro baruno than, kaj len na sas but phuv, a sig barile, bo na gele but tele andre phuv.
6Ale sar avľa avri o kham, zlabarelas len a šučile avri, bo na sas len o koreňis.
7Aver pele andro kandre (kraki) a o kandre barile a tasade len.
8Aver pele andre lačhi phuv a ande chasna, varesave šel (100), varesave šovardeš (60) a varesave tranda (30).
9Kas hin kana, hoj te šunel, mi šunel!”
10Avle o učeňika a phende leske: “Soske lenge vakeres andro podobenstva?”
11A ov lenge odphenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o Devleskero kraľišagos, ale lenge nane dino.
12Bo oleske, kas hin, ela dino buter; ale olestar, kas nane, mek pes lela the oda, so les hin.
13Andro podobenstva lenge vakerav vaš oda, hoj te dikhen, ale te na dikhen a hoj te šunen, ale te na šunen aňi te na achaľon.
14Ačhel pes paš lende oda proroctvo, so phenďa o Izaiaš: ‘Te šunel šunena, ale ňič na achaľona; te dikhel dikhena, ale ňič na dikhena.
15Bo kale nipenge zoraľile o jile, le kanenca phares šunde a phandle andre peskere jakha, hoj ča le jakhenca te na dikhen, le kanenca te na šunen a andro jilo te na achaľon, hoj pes te na visaren, a me len te sasťarav avri.’
16Ale bachtale hine tumare jakha, hoj dikhen, the tumare kana, hoj šunen.
17Bo čačipen phenav tumenge, hoj but proroka the čačipnaskere manuša kamenas te dikhel oda, so tumen dikhen, ale na dikhle; a te šunel oda, so tumen šunen, ale na šunde.”
18“Akor šunen a achaľon o podobenstvo pal oda manuš, savo rozčhivkerelas o žužoďiv.

19Sar o manuš šunel o lav pal oda kraľišagos a na achaľol, akor avel o nalačho a čorel oda, so leske sas sadzimen andro jilo. Kada hin oda, savo sas sadzimen paš o drom.
20A pro baruno than hin sadzimen ole manušeske, ko šunel o lav a takoj les radišagoha prilel.
21Ale nane les koreňis a ľikerel avri ča pre varesavo časos. Sar avel o pharipen vaj džan pre leste vaš o lav, takoj odperel le pačabnastar.
22Andro kandre hin sadzimen ole manušeske, ko šunel o lav, ale o starišagos the o barvaľipen andre kada svetos tasavel o lav, a nane lestar chasna.
23Ale andre lačhi phuv hin sadzimen ole manušeske, ko šunel o lav a achaľol. Oda paľis anel chasna: Vareko šel (100), vareko šovardeš (60) a vareko tranda (30).”
24Phenďa lenge mek the aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o manuš, savo sadzinďa lačho semenos pre peskeri maľa.
25Ale medik o nipi sovenas, avľa leskero ňeprijaťeľis a sadzinďa o kukoľ maškar o žužoďiv pre maľa a geľa het.
26Sar bariľa o žužoďiv a anďa o uľipen, akor pes sikaďa the o kukoľ.
27Avle o sluhi a phende le chulajiske: ‘Rajeja, či na sadzinďal o lačho semenos pre tiri maľa? Khatar akor avľa kada kukoľ?’
28Ov phenďa: ‘O ňeprijaťeľis ada kerďa.’ O sluhi leske phende: ‘Kames, hoj te džas a te cirdas len avri?’
29Ov phenďa: ‘Na, bo sar cirdena avri o kukoľ, šaj cirden avri the o žužoďiv.
30Muken, hoj te barol jekhetane soduj dži e žatva, a andre žatva phenava olenge, save skiden upre: Skiden upre ešeb (peršo) o kukoľ a phanden len andro snopi te labarel, ale o žužoďiv ľidžan andre miri šopa.’ ”
31A pale lenge phenďa aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o horčično semenos, so iľa o manuš a sadzinďa pre peskeri maľa.
32Oda semenos hino nekcikneder maškar savore semena, ale sar barol avri, hino bareder sar aver rastlini a ačhel lestar stromos. Avke o čirikle peske bešen pre leskere konara.”
33A vakerelas lenge mek the aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o drožďi, so iľa e džuvľi a rozkerďa andre igen but aro, medik calo chumer na avľa upre.”
34Kada savoro vakerelas o Ježiš andro podobenstva le nipenge a bi o podobenstva lenge na vakerelas ňič,
35hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: “Phundravava miro muj andro podobenstva a vakerava ola veci, so sas garude akorestar, sar sas stvorimen o svetos.”
36Akor omukľa o Ježiš le nipen a geľa andro kher. Avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Phen amenge avri o podobenstvo pal oda kukoľ pre maľa.”

37Ov lenge odphenďa: “Oda, ko rozčhivkerel o lačho semenos, hin o Čhavo le Manušeskero;
38e maľa hin o svetos; o lačhe semena hine o manuša le kraľišagoskere; o kukoľ hine o manuša le nalačheskere;
39o ňeprijaťeľis, savo len sadzinďa, hin o beng; e žatva hin o agor le svetoskero a ola, save kiden upre, hine o aňjela.
40Avke, sar pes kidel upre o kukoľ a labarel andre jag, ela the pro agor kale svetoske:
41O Čhavo le Manušeskero bičhavela peskere aňjelen a kidena avri andral leskero kraľišagos savoren, save ľidžan le manušen andro binos, the olen, save keren o nalačhipen.
42A čhivena len andro jagalo bov. Ode ela o roviben the randena le dandenca andre dukh.
43Akor švicinena o čačipnaskere manuša sar o kham andro kraľišagos lengere Dadeskero. Kas hin kana, hoj te šunel, mi šunel!”
44“O ňeboskero kraľišagos hino sar o poklados garudo pre maľa. Sar les o manuš arakhľa, garuďa les a radišagostar geľa a bikenďa savoro, so les sas, a paľis cinďa odi maľa.
45A pale, o ňeboskero kraľišagos hino sar o manuš, savo cinavkerel a rodelas o šukar perli.
46A sar arakhľa jekh dragaňi perla, odgeľa, bikenďa savoro, so les sas, a cinďa la.”
47“Mek, o ňeboskero kraľišagos hino sar e sita, so mukle andro moros a zachudľa savore ribendar.
48A sar sas pherďi, cirdle la avri pro brehos, bešle peske a skidle o lačhe ribi andro košara a o nalačhe čhide avri.
49Avke ela the pro agor le svetoske: Avena o aňjela a lena avri le nalačhen le čačipnaskerendar
50a čhivena len andro jagalo bov. Ode ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.”
51O Ježiš lenge phenďa: “Achaľiľan kaleske savoreske?” A on leske odphende: “He.”
52Ov lenge phenďa: “Vašoda dojekh sikado manuš, savo pes sikaďa pal o ňeboskero kraľišagos, hino sar o chulaj, savo lel avri andral peskero barvaľipen the neve the purane veci.”
53Sar dovakerďa o Ježiš kala podobenstva geľa odarik het.
54Avľa andre odi phuv, kaj bariľa avri, a ode sikavelas len andre sinagoga avke, hoj pes čudaľinenas a phenenas: “Khatar les hin ajsi goďi the zazraki?

55Či nane ov le ťesariskero čhavo? Či pes na vičinel leskeri daj Maria a leskere phrala Jakob, Jozef, Šimon the Juda?
56Či nane savore leskere pheňa ke amende? Khatar les hin kada savoro?”
57A na priile les. O Ježiš lenge phenďa: “O prorokos hino bi e pačiv ča ode, kaj bariľa avri the andre peskero kher.”
58Na kerďa ode but zazraki, bo na sas len pačaben.