Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Kↄlↄsideↄ

Kↄlↄsideↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mámɛmaa Kilisi Yesu zĩna Pↄlu lá Lua yeiwa ń wá gbɛ̃́ Timↄteeo, wa láɛ bee kɛ̃̀
2wá gbɛ̃́ náaide pↄ́ an kua adoa naa Kilisiwa Kↄlↄsiↄnɛ. Lua wá Mae gbɛ̃kɛkɛɛ́, i á gba aafia.
3Gↄↄpii wá wabikɛa guu wiↄ Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa,
4asa wa á Kilisi Yesu náaikɛa bao mà ń á yea wá gbɛ̃́ↄzio píi,
5kɛ́ á wɛ́ dↄ pↄ́ pↄ́ dilɛaɛ́ luabɛi yã́i. A yã́ sĩande mà yãa baona pↄ́ wa kpàɛ́ guu.
6Baonapi lɛ́ nɛ'i, àlɛ ↄta dṹnia guu píi, lá a kɛ̀ á guu za gↄↄ pↄ́ á mà mɛ́ á Lua gbɛ̃kɛ sã́asã dↄ̃wa.
7Ɛpafa wá zĩkɛndee yenzide mɛ́ yã́pi dàɛ́ wá gɛ̃ɛ ũ. Kilisi zĩkɛnnáaideɛ,
8ↄ̃mɛ yeakↄ̃i pↄ́ Lua Nisĩna á káwà òwɛ̃ɛ.
9A yã́i tò za gↄↄ pↄ́ wa á bao mà, wiↄ wabikɛɛ́ Luawa láasai, aà to à a pↄeã dↄ̃ wásawasa, aà Nisĩna i á gba ↄ̃nↄ ń wɛzɛ̃o píi,
10kɛ́ àↄ ku lá Dii yeiwa, á yã́ píi i kaaàgu. Beewa á yãmaa píi kɛa àↄ ↄta, á Lua dↄ̃a iↄ kã́fĩ,
11íↄ gbãa yã́pii guu aà gbãa gawide lɛ́u, kɛ́ à yã́pii fↄ̃ ń mɛnao ń pↄnao,
12í Mae Lua sáaukpa, asa à wá ká baa pↄ́ a dìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ a gupuauwa.
13À wá bↄ́ gusia ikou, à wá kpá a Nɛ́ mɛ̀ndona yenzide kpalau.
14Aà sabai wa gↄ̃ wɛ̃́ɛↄ ũ, wá duuna kɛ̃̀wá.
15Kilisiá Lua pↄ́ wìli e ń wɛ́oo taaɛ, ↄ̃mɛ yoa ũ Lua pↄkɛaↄ guu píi.
16À pↄ́pii kɛ̀ musu ń tↄↄlɛo, pↄ́ pↄ́ wì eↄ ń pↄ́ pↄ́ wìli eoↄ, kpalablenaↄ ge diiↄ ge gbãadeↄ ge ikodeↄn nò. Pↄ́pii bↄ̀ aà kĩ́iɛ, mɛ́ aa ku aà pↄ́ ũɛ.
17A ku pↄ́pii ãa, pↄ́pii kú aà sabaiɛ.
18Ɔ̃mɛ a gãlide pↄ́ dɛ aà mɛ ũↄ mi ũ. Ɔ̃mɛ dàalɛna ũ, gàbↄ sɛ̃́ia ũ, kɛ́ aà gↄ̃ pↄ́pii dↄaana ũ.

19Asa à kà Luagu, ↄ̃ a tò a kɛa píi pɛ̀ɛwà.
20A tò pↄ́pii kɛanↄ na aà sabai, pↄ́ pↄ́ kú tↄↄlɛↄ ge musuↄn nò. Aà au pↄ́ bↄ̀lɛ lipãakↄ̃awa mɛ́ mↄ̀ ń aafiapio.
21Ápiↄ sↄ̃ á kɛ̃a Luawa yãa. Aà ibɛɛↄn á ũ á làasoo ń á vãikɛaↄ yã́i,
22ↄ̃ Lua tò a kɛanↄ na Kilisi gaa a gbɛ̃nazĩnkɛ mɛ guu yã́i sa, kɛ́ à á kpán'aɛkɛ gbãsĩsai, sãasai, tàaesai,
23tó á zɛa gbãa á luanaaikɛa guu deesai gíũgiũ, mɛ́ i kɛ̃ zia'ea yã́ pↄ́ á kũa baona pↄ́ á mà guuwao. Wà baonapi kpà gbɛ̃́ pↄ́ Lua kɛ̀ zĩ́lɛ laↄnɛ píiɛ, mɛ́ mapi ma Pↄlu ma gↄ̃ a kpana ũ.
24Tiasa málɛ pↄnakɛ ń taasi pↄ́ málɛ kɛ á yã́io. Ĩa pↄ́ wa dà Kilisiwa, málɛ a pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ ma ma mɛwa mà bↄlɛi aà gãlide pↄ́ dɛ aà mɛ ũↄ yã́i.
25Lua zĩdàmɛɛ, ↄ̃ ma gↄ̃ gãlidepiↄ dↄnlɛde ũ. Ma aà yã'òɛ́, à pɛ̀ɛwá.
26Asiiyã pↄ́ ulɛa gbɛ̃́ↄnɛ za asĩnizĩ zadↄ̃ Lua i dṹnia kálɛo ↄ̃mɛ bↄ̀ Lua gbɛ̃́ↄnɛ gupuau sa.
27Lua ye aa dↄ̃ lá asiiyãpi gbia zↄ̃ↄ á buipãleↄnɛ. Asiipin kɛ: Kilisi kú á guu, ↄ̃ á wɛ́ dↄ gawii.
28Aà yã́ waaso wi kɛ gbɛ̃́piiɛ, wi lɛdaomá, wi yãdaò gbɛ̃́piiɛ ń ↄ̃nↄ píio, kɛ́ wà gbɛ̃́pii kpán'aɛkɛ naa Kilisiwa wásawasa.
29A yã́i tò mi zĩkɛ, mi dɛ̃ɛka ń aà gbãa pↄ́ lɛ́ zĩkɛ ma guu maamaao.