Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Kↄlↄsideↄ

Kↄlↄsideↄ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diiↄ, à á zↄↄ gwa a dↄ̀ↄwa súsu. Àↄ dↄ̃ kɛ́ ápiↄ sↄ̃ á Dii vĩ musu.
2À ázĩa kpa wabikɛa Luawawa, í itɛ̃kɛò ń aà sáaukpaao.
3À wabikɛwàwɛ̃ɛ lↄ, aà zɛwɛ̃wɛ̃ɛ wà a yã́ waasokɛ, wí Kilisi asiiyã'ònɛ́. A yã́i wà ma dai kpɛ́u.
4À wabikɛmɛɛ mà yã́pi o wásawasa lá à kũ̀ mà owa.
5Àↄ ázĩa kũa dↄ̃ Yesusaideↄ guu ń ↄ̃nↄo. Àli yã́ pↄ́ Lua a zɛbↄ̀ɛ́ kɛ.
6À tó á lɛgbɛ'i àↄ na, iↄ kã́fĩa vĩ, íↄ yãwea baadewa dↄ̃.
7Wá gbɛ̃́ yenzide Tisiki, ma dↄnlɛde zĩkɛndee náaide Dii zĩ guu, a ma baokpaɛ́ píi.
8Bee yã́i málɛ aà zĩwá, aà wá kua oɛ́, á nↄ̀sɛ i níni.
9Á gbɛ̃do Ɔnɛziũ, wá gbɛ̃́ náaide yenzide lɛ́ mↄaànↄ. Aa lakĩi yã́ↄ oɛ́ píi.
10Alisaka pↄ́ wá sãnu kpɛ́u fↄkpàwá ń Baanaba dãuna Maakuo. Wà Maaku yã'òɛ́ kↄ̀. Tó à kà á kĩ́i, à gbãakpaaàzi.
11Yesu pↄ́ wì mɛ Yusitu fↄkpàwá lↄ. Yuda pↄ́ wálɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i zĩ kɛ sãnuↄ lɛ́n we. Aa ma nↄ̀sɛ nìni.
12Á gbɛ̃do Ɛpafa, Kilisi Yesu zↄ̀blena fↄkpàwá. Ìↄ dɛ̃ɛka ń wabikɛaɛ́o gↄↄpii, kɛ́ à e zɛ gbãa, í kàsaakũ, Lua pↄeã i pɛɛwá wásawasa.
13Má ò àlɛ zĩkɛɛ́ maamaa á ń Laodisideↄ ń Iɛlapↄlideↄ.
14Wá lòotoo yenzide Luku ń Demasio fↄkpàwá.
15À fↄkpa wá gbɛ̃́ pↄ́ kú Laodisiↄwa ń Nimfao ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì kↄ̃ kãaa aà bɛↄ.
16Tó a láɛ bee kyokɛ̀, à kpa Laodisi gãlideↄwa aa a kyokɛ, í ń pↄ́ kyokɛ sↄ̃.
17À o Aasipuɛ, aà laaidↄ Dii zĩ pↄ́ wa dàɛwa, i a midɛ.
18Ma Pↄlu mámɛ ma fↄkpaawáɛ bee kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo: Ma fↄkpàwá. À to ma kua kpɛ́u yã́ àↄ dↄágu. Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́.