Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munuya ngura pala Ilimala tjukutjuku nyinara piṟuku ma-pakaṉu. Munuya paluṟu tjana ankula ankula ma-wirkanu ngura pilangka ini Tjiinta. Panya ngura nyanga paluṟu ngaṟangi Ilimala pulala Tjaniyala nguṟurpa. Uwa, paluṟu tjana ngura panya Itjipanya wantikatinytjatjanu rawa anangi piṟa kutjara nguwanpa, munuya ngura nyanga Tjiinta wirkanu wiki 6-nguṟu.
2Palu pilangka panya mai wiya ngaṟangi. Kaya Israelkunu tjuṯa paḻtjatjiratjaringu, munuya uwankara mirpaṉaringu Moseku pulampa Aaronku. Munuya palula pulala ngalytjurmaṟa wangkangi, “Godalulanya uti wantima Itjipalanguṟu pakaltjingantja wiyangku munulanya ngura nyara palula iluntara wiyanma. Panya Itjipala nganaṉa paḻtja alatjiṯu nyinangi munula ngalkuningi kuka mai puḻka. Palu nyupali nganaṉanya ngalya-katingu nyanga ilytjikutu mai wiyangka ilunytjaku.”
4Ka Mayatja Godalu Mosela alatji wangkangu, “Ngayulu kuwari mai ilkaṟinguṟu iyaṉi nyurampa, ka mina puṟunypa punkalku tjiṉṯukutu. Ka nyuntu aṉangu tjuṯangka wangka, kaya tjiṉṯu kutjupa tjiṉṯu kutjupa mai panya mantangka punkantja uranma. Palu tjiṉṯu kutjuku kutju mantjinma mungawinkiku mantjintja wiyangku. Kaṉa nyanganyi tjananya tjukaṟurungku urantjaku ngayulu panya wangkanytjitja tjana wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku. Kaya tjinguṟu wangaṉarangku kulilku, tjinguṟuya wantiku ngayunya kulintja wiyangku.
5Palu tjiṉṯu 5 ngaṟala wiyaringkula tjiṉṯu panya Friday-ngka paluṟu tjana uti mai puḻka nguwanpa uranma tjiṉṯu kutjaraku kuwariku munu Saturday-ku kuḻu, panya tjiṉṯu Saturday-ngka ngayulu mai iyantja wiyangku wantiku.”
6Ka Moselu pula Aarontu nyangatja kulintjatjanungku Israelkunu tjuṯangka tjakultjunu alatji, “Mungartji kuwari nyanga nyura nintiringkula kulilku, ‘Munta-uwa! Mulapa Mayatja Godalu panya nganaṉanya Itjipalanguṟu ngalya-katingu.’
7Panya paluṟu kulinu nyura rawangku ngalytjurmaṟa wangkanyangka. Ka palulanguṟu nyura mungawinki nyakuku Godalu kutjupa kutjupa witulya puḻkangku palyannyangka. Panya nyura ngalinya mirpaṉṯu wangkara waintaṟa palumpa kuḻu mirpaṉaringi, panya paluṟu wangkanyangka kutjuli ngali nyuranya ngalya-katingu. Ka palulanguṟu Mayatja Godalu nyuranya tjiṉṯu kutjupa tjiṉṯu kutjupa mungartjikutu kuka ungkuku munu paluṟu mungawinki nyuranya mai puḻka ungkuku nyura ngalkula paḻtjaringkunytjaku. Ka nyura nyakula nintiringkuku panya mulapa Mayatja Godalu nyuranya ngalya-katingu.”
9Ka Moselu wangkangu Aaronta, “Ma-wangka aṉangu tjuṯa pitjala tjunguringkula kapuṯu kutjuringkunytjaku Mayatja Godala miṟangka, panya paluṟu tjananya kulinu mulyararira ngalytjurmaṟa wangkanyangka.”
10Ka tjananya wangkangi Aarontu, kaya wangkanyangka maḻakukutuṟa ilytjikutu ma-nyangu Mayatja Godanya pitalytji puḻka irnyannyangka ngangkaḻi unngu.
11Ka Godalu wangkangu Mosela, “Ngayulu kulinu aṉangu nyanga Israelkunu tjuṯangku ngalytjurmaṟa wangkanyangka. Ka nyuntu wangka tjanala nyanga alatji, ‘Kuwari mungartji-mungartji nyura kuka ngalkuku munu piṟuku nyura mungawinki mai puḻka ngalkula paḻtjaringkuku. Munu nyara palulanguṟu nyura nintiringkula kulilku panya mulapa ngayulu Mayatjanya nyurampa God.’ Alatji tjanala wangka!”
13Ka palulanguṟu mungartjikutu wiltjawaṟangka tjuḻpu puṉṯaṟu tjuṯa mulapa wirkaṟa ngurangka manta angaṟa nyinangi. Ka mungawinki mulapa kulyarpa ngaringi ngura winkingka.
14Ka tjiṉṯungku pakaṟa kampara wiyaṉu, ka palula maḻangka ngapaṟi puṟunypa mantangka ngaringi.
15Kaya Israelkunu tjuṯangku nyakula papulaṟa para-tjapiningi tjananku, “Nyaa nyangatja?” Panya paluṟu tjanaya ngurpangku tjapiningi. Ka Moselu wangkangu, “Nyanga paluṟu mai panya Mayatja Godalu iyantja nyura ngalkuntjaku.
16Munu paluṟu nyuranya wangkangu nyanga alatji, ‘Nyura uti tjuku nguwanpa uranma tjiṉṯu kutjuku ngalkula paḻtjaringkunytjikitjangku, tjara maḻaringkula ngarinytjaku-tawara. Munuya mungawinkiku mantjintja wiyangku kuwariku kutju mantjinma.’ Alatji urantjaku Godalu nyuranya wangkangu.”
17Kaya Israelkunu tjuṯangku mulapaṯu wangaṉarangku kulinu paluṟu wangkanyangka munuya uraningi. Kutjupa tjuṯangkuya puḻka nguwanpa uraningi walytja tjuṯatjarangku, kaya kutjupa tjuṯangku tjukutjuku nguwanpa uraningi walytja maṉkurtjarangku.
18Munuya uraṟa mitjuṟumilaningi mai panya palunya. Ka aṉangu panya puḻka nguwanpa urantjitjangku alatjiṯu uraṉu walytja palumpa uwankara paḻtjaringkunytjaku, ka panya tjara kutjupa maḻaringkula ngarinytja wiya. Ka panya kutjupangku tjukutjuku nguwanpa urantjitjangku palu puṟunypaṯu alatjiṯu uraṉu walytja panya maṉkurtu ngalkula paḻtjaringkunytjaku.
19Ka Moselu wangkangu tjananya, “Nyura uwankarangku tjara kutjupa mungawinkiku kanyintja wiyangku wantima.”
20Palu kutjupa tjuṯangku Mosenya kulintja wiyangku wantira mai tjara mungawinkiku tjunkula wantingu. Munuya tjiṉṯungka mai panya palunya nyangu katilykatjara ngaṟanyangka ka uṉa paṉṯingi. Ka Mosenya tjanampa puḻkaṟa mirpaṉaringu.
21Palu mungawinki kutjupa mungawinki kutjupaya aṉangu tjuṯangku panya mai uralpai tjiṉṯu kutjuku kutju ngalkula paḻtjaringkunytjikitjangku. Ka tjiṉṯungku panya pakaṟa katuringkula kampanyangka mai panya mantangka maḻaringkula ngarinytja uṟuringkula wiyaringkupai.

22Kaya tjiṉṯu 5 ngaṟala wiyaringkula Friday-ngka mai puḻka nguwanpa mantjiningi tjiṉṯu kutjaraku Friday-ku munu Saturday-ku kuḻu. Kaya wati Israelkunu puḻka tjuṯangku pitjala tjakultjunu Mosela aṉangu tjuṯangku puḻka nguwanpa urannyangka nyakula.
23Ka Moselu wangkangu tjanala, “Wiya palya, Godalu alatji urantjaku wangkangu, panya mungawinki tjiṉṯu miḻmiḻpa ngaṟanyi Godaku aṉangu uwankara nyinara pakuwiyaringkunytjaku. Kaya mai panya kuwari urantja uwankara paula, tjinguṟu nyuma rungkaṟa paula munta tjinguṟu minangka tjunguṟa arngu kutjala. Munuya pauṟa ngalkula paḻtjariwa munu kutjupa maḻaringkula ngarinytja kanyinma mungawinkiku.”
24Kaya Moselu wangkanyangka kuliṟa tjara kanyinu mai panya maḻaringkula ngarinytja mungawinkiku. Ka mai paluṟu uṉaringkunytja wiya, munu katilykatjararingkunytja wiyaṯu.
25Ka Moselu wangkangu, “Mai panya palunyaya kuwariṯu ngalkula, panya tjiṉṯu nyangatja kuwari Saturday Mayatja Godaku tjiṉṯu nganaṉa pakuwiyaringkula nyinara palunya waḻkuntjaku. Ka palulanguṟu nyura mai panya Godalu iyantja uṟilta ngarinyangka puṯu nyakuku.
26Palu palya nyura tjiṟirpi panya tjuṯangka mai mantjilkatima tjiṉṯu 6-kutu. Palu panya tjiṟirpi 7-ta pakuwiyaringkunytjaku ngaṟanyi tjiṉṯu panya miḻmiḻṯa, ka nyura mungawinki pakaṟa mai panya uṟilta ngarinytja puṯu nyakuku.”
27Palu kutjupa tjuṯaya tungunpungkula maiku anu uṟilkutu tjiṉṯu panya pakuwiyaringkupaingka. Palu mai panya palunyaya puṯu nyangu, ka mulapaṯu wiya ngaṟangi.
28Ka Mayatja Godalu wangkangu Mosela, “Nyaakuya ngayula tungunpunganyi? Yaalaṟaya kuliṟa mulamularingkuku ngayulu wangkanytjitja uwankaraku?
29Kulilaya! Panya ngayulu Mayatja Godalu nyurampa tjiṟirpi pakuwiyaringkunytjaku tjunu Saturday. Kaṉa palulanguṟu ngayulu mai tjiṟirpi nyara palumpa kuḻu iyaṉi ngaṉmanytju tjiṟirpi panya Friday-ngka, Friday-ku munu Saturday-ku kuḻu. Ka tjiṟirpi panya Saturday-ku wangkara nyura uwankara ngurangka nyinama pakantja wiya.”
30Kaya palulanguṟu mulapaṯu tjiṟirpi panya Saturday-ngka ngurangka nyinangi pakaṟa waṟkarinytja wiya.
31Munuya aṉangu tjuṯangku mai panya palunya ininu “manna” tjanampa wangkangku. Palu mai paluṟu panya ngapaṟi puṟunypa munu mayu tjuratja puṟunypa.
32Ka Moselu wangkangu, “Mayatja Godalu wangkangu nganaṉanya mai nyanga manna palunya tjukutjuku nguwanpa mantjiṟa tjunkula kanyintjaku nganampa walytjapitingku ngula nyakunytjaku munu maḻatja maḻatjangku kuḻu. Panya Mayatjanya mukuringanyi maḻatja tjuṯangku mai nyanga manna nyakula alatji kulintjaku, ‘Nyangatja iriti nganampa tjamu tjuṯangku ilytjingka ngalkuningi panya Godalu tjananya Itjipalanguṟu pakaltjingaṟa katingu munu tjananya mai nyanga palunya nguṟurpa ungangi.’”
33Munu Moselu Aaronta wangkangu, “Piti tjaa waṟa mantjila munu mai panya manna uraṟa tjaalyngaṟatjura munu katira Mayatja Godanya waḻkulpaingka tjunkula wanti nganampa walytjapiti maḻatja tjuṯangku ngula nyakula ruuru kulintjaku.”
34Kaya Aarontu wangkanyangka mulapaṯu mai panya manna uraṟa tjunu pitingka munu piti panya palunya tjunu pakutja panya kalkuntjitjangka kuranyu rawa mulapa ngarinytjaku.
35Kaya Israelkunu tjuṯangku yiya 40 nyinara mai panya manna palunya rawa mulatu ngalkuningi. Munuya ngura panya Kainanta wirkaṟa kutju mai kutjupa ngalkuningi, panya nyara palula wirkankunyangka Godalu mai panya manna piṟuku iyantja wiyaringu.