Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Colosas

Colosas 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Si Pablo, usa ka apostoles ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon,
2ngadto sa mga magtutuo ug matinud-anon nga mga kaigsoonan diha kang Cristo nga anaa sa Colosas. Ang grasya maanaa kaninyo, ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan.
3Kami naghatag ug mga pagpasalamat sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Cristo Jesus, ug kami kanunay moampo alang kaninyo.
4Nadungog namo ang inyong pagtuo kang Cristo Jesus ug ang gugma nga anaa kaninyong tanan alang niadtong gigahin alang sa Dios.
5Aduna kamoy gugma niini tungod sa masaligong paglaom nga gitagana alang kaninyo sa kalangitan. Nakadungog kamo mahitungod niining masaligong paglaom sa wala pa ang pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo,
6diin miabot nganha kaninyo. Kini nga ebanghelyo naghatag ug bunga ug nagtubo sa tibuok kalibotan. Nagapamuhat na usab kini diha kaninyo gikan sa adlaw nga inyong nadungog kini ug nakakat-on mahitungod sa grasya sa Dios sa kamatuoran.
7Mao kini ang ebanghelyo ingon nga inyong nakat-onan gikan kang Epafras, ang among hinigugmang kaubanan nga alagad, nga matinud-anon nga nag-alagad kang Cristo alang kanamo.
8Si Epafras nagpaila kanamo sa inyong gugma sa Espiritu.
9Tungod niini nga gugma, gikan sa adlaw nga nadungog namo kini wala kami mihunong sa pag-ampo alang kaninyo. Naghangyo kami nga pun-on kamo uban sa kahibalo sa iyang kabubut-on sa tibuok kaalam ug espirituhanong pagsabot.
10Naga-ampo kami nga magalakaw kamo nga takos diha sa Ginoo sa makapahimuot nga mga pamaagi. Naga-ampo kami nga kamo magapamunga sa matag maayong buhat ug magatubo kamo diha sa kahibalo sa Dios.
11Naga-ampo kami nga magmalig-on kamo sa matag abilidad sumala sa gahom sa iyang himaya ngadto sa tanang pagkamalahutayon ug pagpailob.
12Naga-ampo kami nga kamo magmalipayon nga magahatag ug pagpasalamat ngadto sa Amahan, nga naghimo kaninyo nga takos nga makaangkon ug bahin sa kabtangan sa mga magtutuo diha sa kahayag.
13Siya nagluwas kanato gikan sa pagdumala sa kangitngit ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang Anak.
14Sa iyang Anak aduna kitay katubsanan, ang pagpasaylo sa mga sala.
15Ang Anak mao ang hulagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangan sa tanan nga binuhat.
16Kay pinaagi kaniya ang tanang butang nabuhat, kadtong anaa sa kalangitan ug kadtong anaa sa kalibotan, ang makita ug ang dili makita nga mga butang. Bisan kon ang mga trono o pagdumala o ang mga panggamhanan o ang mga adunay awtoridad, ang tanang mga butang nabuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya.
17Siya anaa na sa wala pa ang tanang butang, ug kaniya ang tanang butang nahiusa.
18Ug siya mao ang ulo sa lawas, ang simbahan. Siya ang sinugdanan ug ang kamagulangan gikan sa mga patay, busa siya ang una taliwala sa tanang mga butang.

19Kay ang Dios nahimuot nga ang kinatibuk-an niya nabuhi diha kaniya,
20ug aron sa pagpasig-uli pinaagi sa Anak sa tanang mga butang alang kaniya. Ang Dios naghimo ug kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang krus. Ang Dios nagpasig-uli sa tanang butang kaniya sa iyang kaugalingon, bisan ang mga butang sa kalibotan o ang mga butang didto sa kalangitan.
21Ug kamo usab, sa usa ka higayon, mga dumuduong sa Dios ug iyang mga kaaway sa hunahuna ug sa daotang mga binuhatan.
22Apan karon gipasig-uli niya kamo pinaagi sa iyang tawhanong lawas pinaagi sa kamatayon. Gibuhat niya kini aron sa pagpakita kaninyo nga balaan, walay sala, ug dili salawayon sa iyang atubangan,
23kung mapadayonon kamo diha sa pagtuo, natukod nga lig-on, dili matarog gikan sa masaligong paglaom sa ebanghelyo nga inyong nadungog. Mao kini ang ebanghelyo nga gimantala sa matag-usa nga binuhat ubos sa kalangitan. Mao kini ang ebanghelyo diin ako, si Pablo, nahimong usa ka alagad.
24Karon nagmaya ako sa akong mga pag-antos alang kaninyo. Ug pun-on ko ang akong unod kung unsa man ang kulang sa kasakit ni Cristo tungod ug alang sa iyang lawas, diin mao ang simbahan.
25Mao kini ang simbahan nga ako usa ka alagad, sumala sa kaakuhan gikan sa Dios nga gihatag kanako alang kaninyo, aron pun-on ang pulong sa Dios.
26Mao kini ang tinagong kamatuoran nga gitagoan alang sa mga katuigan ug alang sa mga kaliwatan. Apan karon gipadayag na kini niadtong nagtuo kaniya.
27Mao kini kadtong buot sa Dios nga mahimong maila kung unsa ang mga bahandi sa himaya niining gitagoang kamatuoran taliwala sa mga Gentil. Mao kini nga si Cristo anaa kaninyo, ang pagsalig sa umaabot nga himaya.
28Mao kini siya ang atong gimantala. Gitambagan namo ang matag-usa, ug gitudloan namo ang matag-usa uban sa tanang kaalam, aron mapakita namo ang matag-usa nga hingpit diha kang Cristo.
29Kay alang niini nagtrabaho ug naningkamot ako sumala sa iyang kusog nga nagapamuhat kanako diha sa gahom.