Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Colosas

Colosas 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mga agalon, ihatag ngadto sa mga sulugoon kung unsa ang sakto ug angay. Nakahibalo kamo nga kamo usab adunay usa ka agalon didto sa langit.
2Padayon nga malig-on diha sa pag-ampo. Pagtukaw niini diha sa pagpasalamat.
3Pag-ampo kamo sa hiniusa alang usab kanamo, nga ang Dios moabli ug pultahan alang sa pulong, sa pagsulti sa tinagong kamatuoran kang Cristo. Tungod niini, ako gikadinahan.
4Ug pag-ampo nga mahimo nako kining tataw, ingon sa kinahanglan nakong isulti.
5Paglakaw diha sa kaalam niadtong anaa sa gawas, ug tubosa ang panahon.
6Himoa ang imong mga pulong nga kanunay inubanan sa grasya. Himoa kini nga tinimplahan sa asin, aron inyong masayran kung unsaon ninyo pagtubag ang matag tawo.
7Alang sa mga butang nga may kalabotan kanako, si Tychicus maoy mopahibalo niini kaninyo. Usa siya ka minahal nga igsoong lalaki, usa ka matinud-anon nga alagad, ug kauban nga sulugoon diha sa Ginoo.
8Gipadala ko siya diha kaninyo alang niini, aron nga masayran ninyo ang maong panghitabo mahitungod kanamo, ug aron nga madasig niya ang inyong mga kasingkasing.
9Gipadala ko siya uban si Onesimus, ang matinud-anon ug minahal nga igsoong lalaki, nga usa kaninyo. Isulti nila ang tanang butang nga nahitabo dinhi.
10Si Aristarchus, akong kauban nga binilanggo, nangumusta kaninyo, ug si Marcos usab, ang ig-agaw ni Barnabas diin kamo nakadawat ug mga mando, “Kung moanha siya kaninyo, dawata siya,”
11ug usab si Jesus nga gitawag ug Justus. Kini lamang ang naa sa tinuli nga akong mga isigka magbubuhat alang sa gingharian sa Dios. Sila nahimong usa ka maghuhupay nganhi kanako.
12Si Epafras nangumusta kaninyo. Siya usa kaninyo ug usa ka sulugoon usab ni Cristo Jesus. Kanunay siyang naningkamot alang kaninyo diha sa pag-ampo, aron nga makabarog kamo nga hingpit ug adunay bug-os nga pagsalig diha sa kabubut-on sa Dios.
13Kay ako nagsaksi kaniya, nga siya namuhat pag-ayo alang kaninyo, alang niadtong anaa sa Laodicea, ug alang niadtong anaa sa Hierapolis.
14Si Lucas ang hinigugma nga mananambal ug si Demas nangumusta kaninyo.
15Pangumustaha ang mga kaigsoonan diha sa Laodicea, ug si Nymfa, ug ang simbahan nga anaa sa iyang panimalay.
16Kung mabasa na kining maong sulat diha sa inyong taliwala, basaha usab kini didto sa simbahan sa taga-Laodicea, ug tan-awa usab nga mabasa ang sulat nga gikan sa Laodicea.
17Sultihi si Archippus, “Tan-awa ang buluhaton nga imong nadawat gikan sa Ginoo, nga kinahanglang tumanon nimo kini.”
18Kini nga mga pangumusta gikan sa akong kaugalingon nga kamot—si Pablo. Hinumdomi ang akong mga kadena. Hinaot nga ang grasya magauban kaninyo.